Tisk
Řízení a kontrola kvality dřevostaveb realizovaných v ČR

Řízení a kontrola kvality dřevostaveb realizovaných v ČR

DAS | Pondělí, 18. červen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Hlavním cílem Asociace dodavatelů montovaných domů, která letos oslavila již osmnáct let od svého založení, je propagovat kvalitní dřevostavby na trhu v České republice. ADMD v současné době sdružuje 23 členů a 36 partnerů. Neméně důležitými cíli Asociace je kultivování podnikatelského prostředí a popularizace oboru dřevostaveb s cílem zvyšování podílu na trhu výstavby rodinných domů v České republice.

blaha 19_okMezi hlavní činností ADMD patří permanentní komunikace a aktivity v oblasti zabezpečení kvality dřevostaveb pro zákazníky. K tomu slouží certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). Splnění podmínek této směrnice je stěžejním kritériem vstupu do Asociace. V posledních letech si Asociace stanovila kromě garance kvality staveb od svých členů také cíle při zajištění jistoty a spokojenosti zákazníků. Tuto strategii jsme podpořili mimo jiné vydáním vlastního etického kodexu členů ADMD a zřízením smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby (více informací naleznete na webu www.admd.cz ).

 

Certifikace – nástroj pro řízení a kontrolu kvality (nejenom) dřevostaveb

Certifikace je aktem nezávislé třetí strany, potvrzujícím shodu řádně identifikovaného výrobku, postupu, služby, personálu s předepsanými požadavky. Certifikace se člení např. podle druhu na:

Pro obor dřevostaveb je důležitá zejména certifikace výrobku, protože se jedná o prostředek poskytující ubezpečení, že výrobek vyhovuje normám, případně jiným normativním dokumentům.

Z jaké legislativy se vychází a co je třeba dodržovat?

Základní požadavky na výrobky ze zákona č. 22/1997 Sb. (citace z pramenů VVÚD Praha):

1. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

blaha 14_okStavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se předpokládá, že na ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:

2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

blaha 17_okStavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.

5. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.

7. UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:


dnkCertifikace podle Dokumentu národní kvality ADMD je nejlepší vizitkou zhotovitele kvalitní dřevostavby a jistotou pro stavebníka

Dokument národní kvality (DNK) je směrnicí o zajišťování a dodržování kvality montovaných domů na bázi dřeva zaměřený na projekční a technickou přípravu, kvalitu materiálů, deklaraci základních požadavků na konstrukce podle stavebního zákona a prováděcí činnosti (montáž, výroba prefabrikátů atd.).

Zatímco základní certifikace, vyžadovaná zákonem o technických požadavcích na výrobky, požaduje kontrolu pouze jednou za rok ve výrobním závodě a zaměřuje se jen na finální výrobek, tedy panel, kontrola podle DNK probíhá u firem z ADMD jak ve výrobě, tak i přímo na staveništi během montáže, kde je formou externího auditu posouzeno dodržování technologické kázně, stanovuje a sleduje se systém kritických bodů konstrukce, povinně se provádí Blower door test, a to vše minimálně dvakrát ročně. Dokument národní kvality je cenný také v tom, že řeší a kontroluje jenom panelovou, ale i staveništní montáž.

Prostřednictvím DNK dostávají potencionální investoři k dispozici nástroj, který objektivně prokáže, že firma, která disponuje certifikátem DNK, je kompetentní dostát svým proklamacím a investované prostředky zhodnotí v hodnotnou investicí v podobě kvalitního rodinného domu. Pro zájemce o výstavbu dřevostavby je certifikace, resp. značka DNK, která byla po splnění všech podmínek udělena zhotoviteli domu, jednoznačným signálem, že vybraná firma je schopna dostát svým závazkům.

Ing Blaha 800 600Prokazatelnou hodnotu certifikace podle DNK oceňují a zohledňují také některé naše banky, které investorům zajistí financování nové dřevostavby od člena ADMD za zvýhodněných podmínek.

Ing. Vratislav Blaha, předseda ADMD

Značka přidělená členům ADMD obsahuje číslo, které slouží k identifikaci jednotlivých členů a jejich certifikátů.

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »