Časopis sruby&roubenky 2/2013
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 2/2013
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 40 Kč
Objednat časopis
Tisk

Seriál: Od záměru po realizaci dřevostavby z masivu (5)

Helena Petáková | Pondělí, 28. duben 2014 |

Přidat na Seznam.cz

03 DSC7555Krok za krokem jsme vás v časopise sruby&roubenky provedli všemi fázemi stavby rodinného domu ze dřeva - od počátečního nápadu až po kolaudaci. Stručný souhrn jednotlivých bodů, jimiž při stavbě budete muset projít, najdete pdfZDE. Jak postupovat, co vás čeká, na co si dát pozor, na co nezapomenout? Až budete mít odškrtnutý i ten poslední bod, stanete se majitelem svého srubu nebo své roubenky! V průvodci jsou uvedená také čísla vydání časopisu, ve kterých jsme konkrétní tématiku popsali podrobně. Články najdete i na webových stránkách, právě jste otevřeli díl pátý: Jasná smlouva je dobrý začátek.

V minulém díle našeho seriálu jsme se zabývali otázkou, jak správně vybrat stavební firmu. Pokud jsme tento důležitý krok zvládli a firmu si vybrali, zbývá před začátkem stavby provést krok neméně důležitý a tím je podpis smlouvy o dílo. Dobře sepsaná smlouva může zamezit zbytečným dohadům a sporům mezi stavebníkem a stavební firmou, a proto je důležité věnovat jí patřičnou pozornost.

Co by tedy měla smlouva o dílo obsahovat? Pro vzorový případ budeme uvažovat o novostavbě srubu.

Každá smlouva začíná standardně definováním smluvních stran. Na straně objednatele se tedy objeví jméno, adresa, rodné číslo, případně IČO a DIČ, u zhotovitele název firmy, kdo ji zastupuje, adresa sídla, bankovní spojení s číslem účtu, IČO a DIČ.

Předmět smlouvy definujte co nejpodrobněji

Velmi důležitou částí smlouvy je důkladný popis toho, co je a co případně není předmětem smlouvy, o jakou stavbu se jedná a o jaký pozemek, na kterém bude stavba stát. Dále je potřeba uvést, podle jakého projektu bude stavba realizována a kdo a kdy projekt zpracoval. Datum zpracování projektu je důležité zvlášť v případě, kdy existuje více verzí nebo stupňů projektu a musí být tedy jasné, podle které dokumentace bude stavba prováděna. Pokud má stavebník vlastní stavební dozor, je potřeba ho také do smlouvy uvést.

Předmět smlouvy se bude lišit podle toho, zda podepisujeme smlouvu na celou stavbu, nebo jen na hrubou stavbu. V případě srubu se často podepisuje smlouva pouze na hrubou stavbu a dodávku srubové konstrukce včetně krovu a štítových stěn. Vhodné je rozdělit předmět smlouvy na dvě etapy, a to na část stavby realizovanou v místě výrobního závodu zhotovitele, a na část stavby prováděnou v místě staveniště.

První etapa většinou zahrnuje

• odkornění kulatiny (je třeba specifikovat, o jaký druh dřeva se jedná a jaký bude středový průměr kmene),

• řemeslnou výrobu a sestavení srubových stěn s otvory pro okna a dveře,

• sloupy s aretací,

• osazení stropních trámů,

• impregnaci proti hnilobě a škůdcům.

Druhá etapa probíhá v místě staveniště a většinou obsahuje

• sestavení srubových stěn na místě stavby na připravenou základovou desku,

• přípravu tak zvaných husích krků pro elektroinstalace a výřezů pro příčky,

• osazení stropních trámů,

• konstrukci krovu včetně folie a laťování (případně i včetně střešní krytiny),

• výrobu a montáž konstrukce štítových stěn z hraněného řeziva včetně fólie a pobití prkny,

• přípravu otvorů pro osazení oken a dveří,

• většinou výrobu a instalaci srubového schodiště.

Dále by měla být předmětem smlouvy konečná impregnace všech dřevěných konstrukcí a vnější nátěr.

Do smlouvy je také potřeba zahrnout úklid a předání staveniště, jeřáb na místě stavby, dopravu materiálu a montážních pracovníků, případně jejich ubytování.

Pokud podepisujeme smlouvu na celou stavbu (na klíč), musí smlouva obsahovat všechny etapy stavby až po předání hotového domu objednateli. V tomto případě se stává, že objednatel nemá v době podpisu smlouvy vybrané všechny konkrétní materiály (například obklady, podlahové krytiny, kliky u dveří atd.). Potom je nutné do smlouvy upřesnit, jak se bude v tomto případě postupovat. V rozpočtu může být základní cena a ve smlouvě podmínka, že finální cena bude upřesněna podle materiálu, který si stavebník vybere.

Smlouva by měla také zahrnovat, co objednatel musí připravit a zajistit na staveništi. V případě dodávky hrubé stavby to je připravená základová deska včetně hydroizolace, dále pak zajištění vjezdu na staveniště pro nákladní auta a jeřáb, plocha pro složení kulatiny, zajištění odběru elektrické energie a případně i vody a také upřesnění, kdo bude odběr elektřiny a vody hradit.

Dále by se měla ve smlouvě objevit poznámka o vedení stavebního deníku.

Velice důležitou a nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet, který obsahuje veškeré stavební práce a materiály včetně množství a cen.

Termíny plnění

Tento bod definuje časová období, během nichž bude stavba nebo její etapy dokončeny, a na tyto etapy jsou často navázány i jednotlivé platby. Prvním termínem je datum zahájení stavby. V případě hrubé stavby srubu je většinou dalším termínem dokončení díla v místě výrobního závodu zhotovitele. Další termín je dokončení stavby na pozemku objednatele (pokud se stavba nedělí na více etap).

Do smlouvy většinou dodavatelé zahrnují poznámku, že pokud budou zálohové faktury uhrazeny se zpožděním, automaticky se prodlužují termíny dokončení jednotlivých etap nebo celé stavby. Také by se měla ve smlouvě objevit poznámka o případném vlivu počasí na termíny dokončení.

Cena za dílo

Ve smlouvě se přesně definuje cena včetně sazby a výše daně z přidané hodnoty, případně také informace, zda eventuální změna sazby DPH ovlivní celkovou cenu za dílo, či nikoliv. Nezbytné je také určit, jak budou finančně kryty případné vícepráce vzniklé změnou projektu, změněnými požadavky investora, požadavky příslušných orgánů, například stavebního úřadu a podobně. Rozsah víceprací by měl být zaznamenán ve stavebním deníku a firma by je měla nacenit před zahájením realizace a nechat si jejich výši odsouhlasit investorem.

Uvést je třeba také způsob úhrady a výši jednotlivých záloh, pokud jsou stanoveny. V případě záloh nebo částečných plateb by měl být určen jejich termín a výše a mělo by být jasné, po dokončení které části stavby bude záloha či platba fakturována. Dále by se zde měla objevit domluvená délka splatnosti faktur a výše sjednaných pokut za prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho etapy a také za prodlení objednatele se zaplacením faktury.

Vady díla, reklamace

V této části se specifikuje záruka za provedené dílo a čeho se záruka týká. V případě srubových staveb se záruka většinou nevztahuje na trhliny v kládách vzniklé postupným vysycháním srubové konstrukce a také na závady, které budou způsobeny neodborným dokončením stavby jinými dodavateli (toto se týká smlouvy o dílo na hrubou stavbu srubu). Také je potřeba do smlouvy uvést, jak bude reklamace případných vad a nedodělků předána zhotoviteli (většinou písemně) a do jaké doby budou odstraněny.

Jiná a závěrečná ustanovení

Odstavec obsahuje například poznámku o udržování pořádku na staveništi, o způsobu likvidace odpadů vzniklých stavbou, o případných poplatcích v místě stavby (zábor veřejného pozemku, vytýčení sítí atd.). Uvést se zde může i poznámka o dodržování bezpečnosti práce na stavbě a o dodržování příslušných norem a předpisů souvisejících se stavbou.

Ve smlouvě se také uvádí, jakým způsobem je možné provést její změnu nebo vytvořit dodatek a také to, v kolika vyhotoveních bude smlouva vydána a kolikrát ji obdrží zhotovitel a objednatel.

Pokud se zněním smlouvy obě strany souhlasí, tak už ji stačí jen podepsat, doplnit datum a místo podpisu a pak už nic nebrání začít stavbu realizovat.

Autor: Daniel Vlček

Pokračování ZDE

Vlček


Líbil se Vám článek?