Druhy hasicích přístrojů a možnosti jejich použití

Druhy hasicích přístrojů a možnosti jejich použití

Komerční sdělení | Pondělí, 14. únor 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Volba vhodného hasicího přístroje vypadá jako jednoduchá věc, není ale dobré ji ponechat náhodě. Slouží především ke zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje a v mnoha případech vám může zachránit majetek, zdraví, ale i holý život. Na následujících řádcích vás stručně seznámíme s tím, jak si vybrat správný hasicí přístroj a jak jej používat.

Co říká o hasícím přístroji vyhláška


Podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., která hasicí přístroj popisuje jako vyhrazený druh věcného prostředku požární ochrany, na jehož projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravu jsou kladeny zvláštní požadavky. Vybavení domácností, kanceláří nebo provozoven hasicími přístroji určuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které musí být součástí ověřené projektové dokumentace.

Hasicí přístroje musí být umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné, a jejich provozuschopnost se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Kontrolu, údržbu nebo opravu hasicích přístrojů pak mohou provádět pouze oprávněné osoby, které splňují stanovené právní předpisy.

Druhy hasicích přístrojů a jejich použití


Pro jednotlivé druhy objektů je stanoven konkrétní typ hasicího přístroje. Při jeho výběru bereme v úvahu minimální výkonnost hasicího přístroje a tzv. třídy požáru. Minimální výkonnost hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Menší hasicí přístroje by měly být součástí každého vozidla, větší jsou instalovány v domácnostech, veřejných budovách nebo provozovnách.

  • Nejnižší účinnost má vodní hasicí přístroj vhodný pro hašení požárů pevných látek. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím, hořící alkalické kovy, hořící tuky a oleje ani látky reagující s vodou.
  • Vyšší účinnost má pěnový hasicí přístroj, kterým lépe uhasíme pevné látky, ale především hořlavé kapaliny. Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.
  • Univerzální použití a vysokou účinnost má práškový hasicí přístroj. Je nevodivý, a proto jím můžeme hasit i elektrická zařízení pod napětím. Není vhodný do prostorů, kde jsou přístroje citlivé na prach (např. elektrická zařízení). Přístroj s náplní 1 kg nebo 2 kg je ideální také do vašeho automobilu.
  • K hašení elektrických zařízení pod napětím, hořlavých kapalin i hořících plynů lze použít sněhový hasicí přístroj. Není ovšem vhodný k hašení sypkých materiálů, neboť proud plynu je velmi prudký a hořící sypký materiál by byl rozfouknut.

DrevoaStavby.cz | Hasicí přístroj s vodní mlhouDrevoaStavby.cz | Pěnový hasicí přístroj

 

DrevoaStavby.cz | Práškový hasicí přístrojDrevoaStavby.cz | Sněhový hasicí přístroj

 

Hasicí přístroj – spolehlivý a účinný pomocník


Pomocí správně zvoleného hasicího přístroje můžete doma, na pracovišti či na zahradě rychle zakročit a minimalizovat ztráty, které může způsobit nečekaný požár. Vyberte vhodný typ hasicího přístroje a buďte v bezpečí.

Výběr hasicích přístrojů→

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Technická zařízení”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop