Všeobecné obchodní podmínky

Přidat na Seznam.cz

Pro komerční prezentaci - pro inzerci a vkládané přílohy do tiskovin vydavatelství PRO VOBIS, s.r.o. a inzerci na internetových portálech vydavatelství PRO VOBIS, s.r.o.

Ke stažení:

pdfVOP pro komerční spolupráci 2013
pdfVOP pro komerční spolupráci 2014
pdfVOP pro komerční spolupráci 2015
pdfVOP pro komerční spolupráci 2016
pdfVOP pro komerční spolupráci 2017
pdfPodmínky uveřejnění komerční prezentace - ADVERTORIALU

1. Působnost

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování komerční prezentace, inzerce, advertorialu (advertorialem se rozumí propagace značky, výrobku a/nebo služby, která kombinuje redakční text a reklamu) a vkládaných příloh v tiskovinách, které vydává PRO VOBIS, s.r.o., mezi právnickou či podnikající fyzickou osobou na straně jedné (dále také jako „objednavatel služeb" nebo jen „objednavatel") a vydavatelstvím PRO VOBIS, s.r.o. na straně druhé (dále také jako „poskytovatel služeb" nebo jen „poskytovatel"). Stejně tak upravují vztah mezi objednavatelem služeb na straně jedné a poskytovatelem služeb na straně druhé v oblasti inzerce na internetových portálech společnosti PRO VOBIS, s.r.o. (za komerční prezentaci se považuje: inzerát v tiskovinách, vkládaná příloha, advertorial a inzerce na internetových portálech společnosti PRO VOBIS, s.r.o., komerční prezentace dále také jako „inzerát"), (komerční prezentace, advertorial, inzerce a vkládané přílohy v tiskovinách, vkládaná příloha a inzerce na internetových portálech společnosti PRO VOBIS, s.r.o. a komerční prezentace dále také samostatně nebo/i společně jako „služba").

1.2 Součástí všeobecných obchodních podmínek je aktuální ceník tiskovin vydávaných vydavatelstvím PRO VOBIS, s.r.o. Součástí všeobecných obchodních podmínek je aktuální ceník inzerce na internetových portálech společnosti PRO VOBIS, s.r.o. (dále také jako „webové stránky" nebo jen „web"). Součástí ceníku jsou závazná pravidla a doporučení pro advertorial.

1.3 Právní vztahy, které nejsou upraveny všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012, Sb., občanským zákoníkem (dále také jako „občanský zákoník").

2. Smlouva o zveřejnění inzerce – objednávka

2.1 Objednavatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo vkládané přílohy do jednoho či více vydání vybraného titulu, nebo uveřejnění inzerce na internetových portálech poskytovatele prostřednictvím objednávky PRO VOBIS, s.r.o., případně objednávky objednavatele (dále také jako „objednávka").

2.2 Objednávka musí obsahovat náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, fakturační adresu, IČ, DIČ, bankovní spojení, případně jméno zástupce oprávněného objednávku potvrdit. Dále to je titul, termín uveřejnění, formát inzerce či vkládané přílohy a případně další údaje jako je umístění, rubrika, bonusy.

2.3 Doručení potvrzené objednávky poskytovateli je považováno za uzavření smlouvy o zveřejnění inzerce mezi objednavatelem služeb a jejich poskytovatelem (dále také jako „smlouva"). Potvrzenou objednávkou se rozumí písemné potvrzení – datum, razítko a podpis přímo na objednávce. Objednávka je zasílána poštou, faxem nebo elektronicky. Za uzavření smlouvy je považováno i písemné sdělení objednatele poskytovateli, že službu přijímá, toto sdělení může být učiněno poštou, faxem nebo elektronicky. Poskytovatel potvrdí objednateli přijetí objednávky, nepotvrdí-li poskytovatel objednateli přijetí objednávky, je za potvrzení přijetí objednávky považováno uveřejnění inzerátu nebo vkládané přílohy či inzerce na internetových portálech společnosti PRO VOBIS, s.r.o.

2.4 Přijetí objednávky bez náležitostí uvedených v bodě 2.2 těchto všeobecných obchodních podmínek pracovníkem vydavatelství PRO VOBIS, s.r.o., nemůže být považováno za uzavření smlouvy.

2.5 Objednavatel je oprávněn objednat prostřednictvím nové objednávky uveřejnění také dalších inzerátů a vkládaných příloh či inzerce na internetových portálech společnosti PRO VOBIS, s.r.o., nad rámec dohodnutého rozsahu plochy, doby zveřejnění nebo dohodnutého počtu inzerátů.

2.6 Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty a vkládané přílohy či inzerce na internetových portálech společnosti PRO VOBIS, s.r.o. v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese PRO VOBIS, s.r.o. odpovědnost, zavazuje se objednavatel v tomto případě uhradit PRO VOBIS, s.r.o. rozdíl mezi cenou za dohodnutý a skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů.

2.7 Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky, podle termínů odevzdání podkladů uvedených v aktuálním ceníku vybrané tiskoviny či webových stránek. Pokud objednavatel, který má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu o opakovaném zveřejnění inzerce, nedodá včas všechny podklady pro další realizaci objednávky, má PRO VOBIS s.r.o. právo publikovat inzerci na základě podkladů poskytnutých pro nejbližší předešlou realizaci objednávky. PRO VOBIS s.r.o. je povinna upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednavatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednavatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká PRO VOBIS, s.r.o. právo od smlouvy odstoupit a současně jí vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami – viz bod 3.5.

2.8 Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty, vkládané přílohy nebo pro inzerci na webu jsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit PRO VOBIS, s.r.o. škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerátu na webu.

2.9 PRO VOBIS, s.r.o. dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerátu na webu a není povinna tyto podklady uchovávat, případně objednavateli vracet, nedohodnou-li se strany jinak.

2.10 PRO VOBIS, s.r.o. si vyhrazuje právo seznámit se předem s obsahem komerční prezentace, inzerce a/nebo vkládaných příloh do tiskovin, a to zejména za účelem vyloučení podpory a propagace tiskovin se shodnou či obdobnou tématikou, kvůli zjištění gramáže a stanovení nákladů na distribuci.

2.11 PRO VOBIS, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout komerční prezentaci, inzerci a/nebo vkládané přílohy do tiskovin, pokud odporují zájmům PRO VOBIS, s.r.o., platným právním předpisům nebo je-li cílem propagace služeb a výrobků třetí strany.

2.12 V případě odmítnutí komerční prezentace, inzerce a/nebo vkládaných příloh do tiskovin PRO VOBIS, s.r.o. podle bodu 2.11 těchto všeobecných obchodních podmínek, je PRO VOBIS, s.r.o. oprávněn požadovat po objednateli zaplacení nákladů, které mu vznikly vynaložením času na seznámení se s obsahem komerční prezentace, inzerce a/nebo vkládaných příloh do tiskovin a jejich odmítnutí a to ve výši 15% ceny požadované služby.

3. Odstoupení od smlouvy o zveřejnění inzerce

3.1 PRO VOBIS, s.r.o. si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerátu na webu z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům PRO VOBIS, s.r.o. nebo právě platným právním předpisům. PRO VOBIS, s.r.o. rovněž nebude akceptovat propagaci služeb, výrobků třetí strany, mohou-li být v rozporu se zájmy vydavatelství. PRO VOBIS, s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy i v těchto případech.

3.2 Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není zajištěna na žádost PRO VOBIS, s.r.o. žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si PRO VOBIS, s.r.o. právo odstoupit od smlouvy.

3.3 V případě odstoupení od smlouvy podle bodu 3.1 nebo 3.2 vyrozumí PRO VOBIS, s.r.o. objednavatele písemně bez zbytečného odkladu.

3.4 V případě stornování objednávky objednavatelem po uzavření smlouvy, je PRO VOBIS, s.r.o. oprávněna uplatňovat stornovací poplatky v souladu s těmito obchodními podmínkami. Stornování objednávky objednavatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

3.5 Storno inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerce na webu podléhá následujícím poplatkům: storno poplatek objednaného inzerátu činí 25% ceny při odvolání nejpozději do termínu odevzdání podkladů. Po tomto termínu nelze objednávku stornovat, tj. storno poplatek činí 100% ceny inzerátu. Stornování je nutné učinit výlučně písemnou formou. Z naléhavých důvodů lze provést storno i telefonicky. V tomto případě však musí být do 24 hodin potvrzeno písemně. V případě jakéhokoliv storna má poskytovatel právo požadovat vrácení slev za opakování nebo za finanční objem, na které pozbyl objednavatel tímto stornem právo a objednatel je povinen požadovanou slevu poskytovateli služeb uhradit. Termín odevzdání podkladů je uveden na objednávce.

3.6 Pokud objednavatel nedodá podklady pro komerční prezentaci, inzerci, vkládané přílohy v tiskovinách a/nebo inzerci na internetových portálech společnosti v souladu s termínem odevzdání podkladů, vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši ceny dané služby.

3.7 Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy s udáním i bez udání důvodu a to ve dvouměsíční výpovědní lhůtě. Výpověď musí být písemná a musí být doručena poskytovateli. Výpovědní doba počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovateli v případě odstoupení objednavatele od smlouvy podle tohoto ustanovení vzniká právo na smluvní pokutu ve výši 50% původně objednaných služeb.

3.8 V případě odstoupení od smlouvy poskytovatelem podle bodu 3.1 podmínek je PRO VOBIS, s.r.o. oprávněn požadovat po objednateli zaplacení nákladů, které mu vznikly vynaložením času na uzavření objednávky a odstoupení od smlouvy a to ve výši 25% ceny požadované služby. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.

4. Realizace smlouvy o zveřejnění inzerce

4.1 Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerce na webu, závisí jejich uveřejnění na možnostech PRO VOBIS, s.r.o.

4.2 Pokud není výslovně dohodnuto a písemně potvrzeno objednávkou určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde má být inzerát, vkládaná příloha nebo inzerce na webu uveřejněna, závisí jejich uveřejnění na možnostech PRO VOBIS, s.r.o. a je plně v kompetenci PRO VOBIS, s.r.o.

4.3 Objednávka inzerátů, vkládané přílohy nebo inzerce na webu, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním musí být sdělena PRO VOBIS, s.r.o. včas tak, aby mohla být objednávka potvrzena a její realizace uskutečněna.

4.4 Inzeráty, vkládané přílohy nebo inzerce na webu jsou podle možností uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.

4.5 Za zvláštní umístění inzerce, vkládané přílohy nebo inzerce na webu nebo zvláštní provedení odlišující se od obvyklých způsobů umístění nebo provedení se stanovuje cena dohodou odlišná od běžných tarifů inzerce formou příplatku za pozici 10%.

4.6 PRO VOBIS, s.r.o. si vyhrazuje právo na označení inzerátů, vkládaných příloh, advertorialů nebo inzerce na webu jako placené inzerce včetně materiálů otištěných jako bonus v rámci inzertní relace. Za inzerát, vkládanou přílohu nebo inzerci na webu je považován každý placený materiál včetně PR článků, prezentace produktů či služeb a bannerů na webech vydavetele.

4.7 Pokud si objednavatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje PRO VOBIS, s.r.o. tento inzerát běžným způsobem.

4.8 Ve zvláštních případech, v nichž náklady na tvorbu inzerátu (na zpracování rukopisu, fotografií, odborné posudky, grafické zpracování apod.) přesáhnou částku 3.000,- Kč, může PRO VOBIS, s.r.o. o tyto náklady zvýšit cenu inzerce nebo objednateli fakturovat náklady na výrobu inzerce.

4.9 Vkládané materiály či příbaly, které překročí dohodnutý rozměr formátu, jakož i knihy, katalogy, balíky nebo zboží, PRO VOBIS, s.r.o. přijímá pouze po předchozí dohodě.

4.10 Objednavatel je povinen dodržet sjednanou technickou specifikaci podkladů pro zveřejnění nebo tvorbu inzerátu, vkládanou přílohu nebo inzerci na webu. Technická specifikace podkladů je uvedena na objednávce.

4.11 V případě, že objednavatel předá podklady pro zveřejnění nebo tvorbu inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerce na webu zjevně v rozporu se sjednanou technickou specifikací, je poskytovatel služeb oprávněn tyto podklady upravit do souladu se sjednanou technickou specifikací, aniž by na to objednatele upozornil.

4.12 V případě, že objednavatel nedodrží sjednanou technickou specifikaci inzerátů, vkládané přílohy nebo inzerce na webu pro speciální formáty, vklady a příbaly, a nejedná se o situaci popsanou v bodu 4.11 těchto všeobecných obchodních podmínek, nenese PRO VOBIS, s.r.o. zodpovědnost za chybné uskutečnění předmětu objednávky.

4.13 Objednavatel ztrácí nárok na plnění bonusových složek objednávky v případě, že poskytovateli nezajistí včas podklady pro jejich plnění podle platného edičního plánu, neposkytne součinnost pro jejich plnění, nebo když dojde k situaci uvedené v bodě 5.4 těchto podmínek.

5. Platební podmínky

5.1 Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle PRO VOBIS, s.r.o. objednavateli daňový doklad bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerátu nebo vkládané přílohy zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů od vystavení – nedohodnou-li se obě strany jinak. Pro platby předem je přiznávána 3% sleva, která není poskytována na první platbu předem po uhrazení předešlých dlužných částek. Ustanovení bodu 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek tímto není dotčeno.

5.2 V případě uveřejnění inzerátu na webu, je vyžadována platba předem. PRO VOBIS, s.r.o. zašle objednavateli daňový doklad před uveřejněním tohoto inzerátu a stejně tak v případě vkládané přílohy do tiskovin vydavatele či v případě speciálních formátů prezentace objednavatele, které nejsou běžné ve vydáních v průběhu roku (například „Z-gate", „karton", apod.). Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů od vystavení – nedohodnou-li se obě strany jinak. Ustanovení bodu 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek tímto není dotčeno.

5.3 Společně s fakturou zašle PRO VOBIS, s.r.o. objednavateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerátu na webu. Podle druhu a rozsahu objednávky jsou poskytovány výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud není možné tyto doklady obstarat, obdrží objednavatel od PRO VOBIS, s.r.o. potvrzení o uveřejnění inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerátu na webu.

5.4 Při prodlení v placení bere objednatel na vědomí, že svou pohledávku za ním bude poskytovatel vymáhat soudní cestou a případně cestou exekuce. Objednavatel bude povinen v tomto případě zaplatit zákonný úrok z prodlení za dobu prodlení z dlužné pohledávky a stejně tak náklady soudního a případně exekučního řízení spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. V případě nezaplacení v termínu splatnosti a nutnosti následného vymáhání ztrácí zákazník nároky na slevy, bonusy a provize. PRO VOBIS, s.r.o. může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek včetně plnění služeb z objednávek již uzavřených včetně bonusů vázaných na konkrétní objednávku nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených platbách předem.

5.5 V případě, že si objednavatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci, vkládané přílohy nebo inzerci na webu pro účely třetí osoby, je povinen uvést jména klientů, pro které inzerci objednává. I zde může PRO VOBIS, s.r.o. postupovat podle bodů 2.11., 2.12., 3.1. a 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.6 PRO VOBIS, s.r.o. si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání časopisů jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku. Ceny za prezentaci objednavatele formou speciálních formátů, příbalů či vkladů jsou stanovovány individuálně.

5.7 Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese PRO VOBIS, s.r.o. odpovědnost a inzerci, vkládané přílohy a inzerci na webu není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednavatel povinen zaplatit PRO VOBIS, s.r.o. pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.

5.8 Eventuální změnu všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí PRO VOBIS, s.r.o. objednavateli, který má s PRO VOBIS, s.r.o. uzavřenu smlouvu podle bodu 2 těchto všeobecných obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem platnosti a účinnosti těchto změn. Pokud PRO VOBIS, s.r.o. tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné před změnou všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku řídit dosud platnými a účinnými všeobecnými obchodními podmínkami nebo dosud platným ceníkem po dobu maximálně tří měsíců od počátku platnosti a účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek nebo nového ceníku. Objednavatel má právo navrhovanou změnu všeobecných obchodních podmínek a právě platného ceníku odmítnout a smlouvu podle bodu 2 těchto všeobecných obchodních podmínek vypovědět do 14 dnů ode dne oznámení navrhované změny všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku.

5.9 Agenturní provize je přiznávána agenturám pouze po dohodě a to písemnou formou jako součást potvrzené objednávky.

5.10 Pokud se jedná o objednavatele, se kterým poskytovatel uzavřel smlouvu poprvé, vyžaduje se platba předem u celého rozsahu objednaných služeb. Ustanovení 5.2 se zde použije obdobně.

6. Reklamace – náhradní výkon

6.1 Objednavatel má v případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerátu, vkládané přílohy nebo inzerce na webu nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl zeslaben účel inzerátu. O míře zeslabení účelu inzerátu rozhoduje poskytovatel. Pokud PRO VOBIS, s.r.o. neuveřejní náhradní inzerát v dohodnutém termínu nebo pokud tento náhradní inzerát je uveřejněn opět se závadou, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy. Ustanovení bodu 3.3 těchto obchodních podmínek zde platí obdobně. Reklamace musí být uplatněna nejpozději do 14 dnů od data plnění, jinak na ni nebude brán zřetel.

6.2 Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů, vkládaných příloh nebo inzercí na webu je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. PRO VOBIS, s.r.o. neuzná nárok objednatele dle bodu 6.1 těchto všeobecných obchodních podmínek v případě, kdy se při opakování inzerátu objevil tentýž nedostatek, a objednavatel na tento nedostatek neupozornil poskytovatele ihned po jeho prvním uveřejnění. Ihned znamená nejdéle do čtyř dnů od vydání nebo prezentace na webu.

6.3 V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou při sazbě, tisku nebo vkládání do tiskovin i na web nedostatky, které nebyly poskytovatelem zjevně rozeznatelné při přijetí, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu. Reklamaci nelze uplatňovat ani v případě, že není snížena výpovědní hodnota prezentace objednavatele.

6.4 Korektury prezentace objednavatele se poskytují pouze na výslovné přání objednavatele. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět PRO VOBIS, s.r.o. Pokud poskytoval zašle objednavateli korektury, a ten je neodsouhlasí do termínu uzávěrky vydání uvedeného na objednávce, má se za to, že je objednavatel odsouhlasil.

6.5 V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednavatelem v souvislosti se závadným výkonem PRO VOBIS, s.r.o. budou nahrazeny prokázané škody s příslušenstvím, maximálně však do výše ceny za uveřejněný inzerát nebo vkládanou přílohu nebo inzerát na webu.

6.6 Reklamace u inzerátů odevzdaných jako hotové /klientem graficky zpracované a předávané v elektronické podobě/ je možné uplatnit pouze tehdy, je-li s podklady odevzdán i jejich barevný nátisk.

7. Ochrana dat – obchodní tajemství

7.1 Objednavatel i PRO VOBIS s.r.o. se zavazují chránit veškeré informace, včetně cen inzerce, které si navzájem poskytnou v souvislosti s uzavřením smlouvy a realizací objednávek. Objednavatel i PRO VOBIS s.r.o. berou na vědomí, že práva a povinnosti vyplývající z předchozí věty jsou součástí obchodního tajemství. Objednavatel bere na vědomí, že v případě porušení povinností vyplývajících mu z tohoto ustanovení proti němu poskytovatel na svou ochranu uplatní práva, která mu vyplývají z ochrany obchodního tajemství včetně případné náhrady škody.

8. Řádková a modulová inzerce

8.1 Malá inzerce v předem stanovených velikostních modulech je uveřejňována pouze na stranách k tomu určených. Nelze u ní uplatnit žádné z ceníkových ani smluvních slev a přirážek. Velikosti modulu nelze měnit.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.1.2014.

PRO VOBIS, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vypracoval dne 5.1.2014.
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly aktualizovány dne 2.1.2015 a dne 9.11.2015

Mgr. Bc. Lukáš Bělský, advokát
www.akbelsky.cz

gotop