Vydání 04/2018

Vzkříšená za pomoci dřeva

Původní účel této stodoly byl naplněn řadu let nazpět, a tak přišel čas na zásadní proměnu. Jako součást celého hospodářství neslouží sice přímo pro bydlení, zato je protkána jinými důležitými funkcemi a naplňuje současné potřeby svých obyvatel. Jak se vám líbí tento neotřelý dialog starého s novým?

Stodola je součástí původního hospodářského dvora statku, kde její majitel vyrůstal a kde má zázemí pro pobyt na Moravě. Poté, co kompletně pro potřeby rodiny zrekonstruoval zmíněný statek, obrátil svou pozornost právě na stodolu, která svým využitím i stavebním stavem neodpovídala jeho aktuálním potřebám. „V té době jsme se na doporučení měli možnost s investorem setkat, což po nastínění našeho pohledu na věc vyústilo v návrh na spolupráci. Jedním z výchozích aspektů této spolupráce byla účast renomovaného architekta, kterého jsme také oslovili," začíná vyprávění projektant Ondřej Macháč.

 

Klíčové zadání

Základním kamenem všeho byl požadavek na zachování genia loci, neboť investor ke všem úpravám přistupuje s respektem ke svým předkům. Na straně druhé přišel s jasným zadáním nového multifunkčního využití. Stodola se nově měla stát dějištěm pracovních i volnočasových aktivit. „Mimo domácí „kanceláře" s jednacím zázemím jsme museli zakomponovat wellness a relaxační zónu se zázemím pro setkávání širší rodiny. V srdci stavby je však nadále i hospodářská část sloužící zároveň jako dílna."

Důležitým bodem bylo zajištění nového komunikačního propojení se zahradou pro potřeby běžného rodinného života. Stodola ve svém původním tradičním schématu uzavírala dvůr a oddělovala obytnou část od čistě hospodářské zahrady.

Nosné myšlenky konceptu

Do objektu stodoly jsou navrženy funkční, do jisté míry nezávislé vestavby (kontejnery), které si nesou svou funkci. Architektonickým leitmotivem je spojení starého s novým, využití estetické kvality starých konstrukcí a materiálů, které v kontrastu s novým sofistikovaným řešením vytvářejí žádoucí kompozici a napětí. To je ještě podpořeno použitím materiálů jak v exteriéru, tak v interiéru.

Jedna výzva střídá druhou

Funkční rozdělení do „kontejnerů" a jejich vzájemné propojení ve dvou úrovních přineslo nemálo otazníků v rámci návrhu technického řešení nových konstrukcí a jejich návazností na ponechané původní prvky stodoly. „Po několika variantách a zvážení jejich dopadů jsme zvolili variantu, kdy jsou nové dřevěné vestavby včetně sedlové střechy konstrukčně zcela nezávislé a původní stěny a pilíře tvoří jakousi druhou slupku. Samostatným estetickým prvkem je pak původní krov, který byl rozložen, sanován a znovu zakomponován jako částečně nosná konstrukce."

Teplo, voda, vzduch

Různorodé funkční využití jednotlivých částí vyžaduje individuální způsob vytápění ve vazbě na intenzitu využívání v různých obdobích. Kancelářský kontejner je vytápěn, chlazen a větrán teplovzdušnou jednotkou s tepelným čerpadlem vzduch/vzduch. Tato jednotka se zároveň stará o větrání wellness kontejneru. Vytápění relaxační části je ale samostatně řešeno plynovým kotlem v kombinaci s podlahovým vytápěním a radiátory. Plynový kotel zároveň zajišťuje dostatečnou zásobu teplé užitkové vody pro relaxační zónu. Prostor dílny a podkrovní klubovny je pouze temperován.

Pro rychlé dotopení na požadovanou teplotu v případě zimního nárazového využití je umístěn teplovzdušný plynový agregát a v podkroví krbová kamna.

Energeticky hlavně efektivně

„Majitel domu kladl velký důraz na energetickou efektivitu stavby v různých provozních režimech. Byla zvolena koncepce rozdělení na vytápěné a pouze temperované zóny. Pro tepelnou izolaci obálky vytápěných částí byla vybrána dřevovláknité izolace, abychom dosáhli difuzního chování pláště."

Jedinečné detaily vyžadují pozornost

Atypické detaily doprovází stavbu doslova na každém kroku. Zřejmě nejnáročnějším je průnik obálky vytápěné části – zatepleného CLT panelu se střechou temperovaného prostoru. Zajímavým místem je rovněž souběh volně ložených kamenných základů původních zdí stodoly a mikropilot nesoucích dřevostavbu.

Architektonické poklady

A co by nemělo uniknout naší pozornosti? V interiéru je to zejména provázání zámečnických konstrukcí s okolními dřevěnými povrchy (točité schodiště, lávka a další). Dále pak průnik původního krovu s novými skleněnými příčkami. Zakomponování elektroinstalace do původních dřevěných trámů, bylo také výzvou. „V exteriéru se myslím povedlo citlivě „industriálně" pojit původní zdivo s novými konstrukcemi. Bonusem pro investora bylo použití námi repasované industriální lampy, která ve stodole původně léta visela jako jediný zdroj světla a na konci stavby se tam opět vrátila," dodává Ondřej Macháč.

Typ domu: nízkoenergetický

Zastavěná plocha: 164 m2
Užitná plocha: 186,24 m2
Konstrukční systém: pohledové CLT panely Novatop Solid (stěny kontejnerů), Novatop Element (podlahy, stropy a zastřešení kontejnerů) a Novatop Open (sedlová střecha); ostatní stěny KVH 2by4+ fermacell
Teplo a větrání: tepelné čerpadlo a teplovzdušná rekuperační jednotka Atrea, plynový kotel Geminox
Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,18 W/m2K
Projekt: Ing. arch. Marek Daniś (Daniś Wolek Architektura s.r.o.), Ing. Ondřej Macháč (Archifabrika s.r.o.), spolupráce na interiéru – Ing. arch. Oldřich Bajger

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop