Máte na svém domě bleskosvod?

Máte na svém domě bleskosvod?

Redakce | Úterý, 30. duben 2013 |

Přidat na Seznam.cz

Bouřkových dnů není za rok mnoho, avšak počty blesků jsou velmi vysoké a předvídatelnost místa jejich úderů je prakticky nemožná. Blesk není vlastně nic jiného, než neřiditelný elektrický výboj dosahující hodnoty až stovek Ampérů, který vzniká v atmosféře.

Úder blesku probíhá z atmosféry směrem k zemi anebo přímo mezi mraky – je to tedy „obyčejný" zkrat ve volném prostoru vzniklý díky rozdílné polaritě mraků a povrchu Země. Na množství, tvar, četnost a přeskokovou vzdálenost blesků má vliv vlhkost vzduchu(čím vyšší-tím je výboj z větší výšky atmosféry a je mnohem rozvětvenější). Zvukový projev blesku je zapříčiněn rozpínáním vzduchu, který je v místě výboje rozžhaven až na 30 000 °C.

Proč by uhodilo do mého domu, když soused má hromosvod?

bleskosvod2Výboje jsou nevyzpytatelné a spoléhat se na to, že do našeho domu nikdy neuhodí, je více než úsměvné. Stavebník často neví, zda má povinnost instalace bleskosvodu (hromosvodu) na novostavbě. V případě novostavby rodinného domu platí stejná pravidla jako v případě jakékoliv jiné stavby. Každý, kdo provádí novostavbu, musí respektovat stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb.

§ 36 Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Z uvedeného vyplývá, že pokud nechceme bleskosvod na svém domě, musíme nechat provést analýzu rizika dle ČSN EN 62305-2. Analýza rizika je jedna stránka věci, ale pokud nad domem bude řádit bouřka a budeme v ten moment doma, tak nám nezbývá snad nic jiného než sepjaté ruce a na rtech modlitba.

Co je bleskosvod?

bleskosvod3Jedná se prakticky o triviální kovové zařízení pro ochranu staveb před bleskem, které vynalezl čech Prokop Diviš a jako první jej dostal na svou střechu zámek v Měšicích v roce 1775.

Skládá se z jímací části na střeše (většinou kovová tyč), vedení a uzemnění, které je zahloubené v zemi (v dostatečné vzdálenosti od domu). V poslední době je trendem vedení schovávat do fasády domu. Tento způsob není sice zakázaný, avšak nese s sebou riziko ve vytváření nehezkých šmouh pod místem vstupu do fasády. V případě zásahu bleskem může dojít k vážnému poškození fasády.

Zařízení by mělo být revidováno (v případě staveb občanské vybavenosti, obytných domů, apod. je to předepsané) tak jako ostatní elektrické zařízení, veškeré spoje dotaženy a celá soustava proměřena elektrickými přístroji. Je-li bleskosvod v naprostém pořádku, nehrozí domu požár a destrukce střešního pláště. Udeří-li blesk do domu bez tohoto zařízení (investice do 30 000 Kč), pojišťovna se bude určitě bránit při řešení vzniklé škody. Jasně tedy plyne fakt: Ať už je dům dřevostavba či není (vyhláška nerozlišuje konstrukční systém), je ochranna bleskosvodem více než rozumným řešením, které dokáže ochráit nejen majetek, ale i životy.

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Technická zařízení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop