Jaké pojištění zvolit při výstavbě dřevostavby

Jaké pojištění zvolit při výstavbě dřevostavby

Redakce | Středa, 01. červenec 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Pojistit, či nepojistit výstavbu rodinného domu? To je otázka, kterou si často klade nejen investor, ale i firma, která stavbu realizuje. Mezi jakými pojištěními můžete vybírat, co od nich můžete očekávat a na co se naopak pojištění nevztahuje? V následujících řádcích naleznete základní informace o této problematice.

Stavební firma si obvykle sjednává pojištění majetkové a pojištění odpovědnosti za škodu či újmu. Nejlevnější variantou majetkového pojištění je pojištění proti živelním rizikům a krádeži. Může se vztahovat jak na stavební materiál, tak na rozestavěnou stavbu, zařízení staveniště, stavební stroje a nářadí. Cena však odpovídá omezenému rozsahu krytí, a proto toto pojištění není ideální.

Kryje škody způsobené například požárem, povodní, odcizením, ale postrádá krytí škod způsobených stavební činností. V případě rozestavěných staveb lze navíc očekávat omezené krytí v případě vichřice, vandalismu, vodovodních škod apod.

Stavebně - montážní pojištění je ideální


Ideálním pojištěním při výstavbě je pojištění stavebně-montážní, které lze využít jak při výstavbě nové nemovitosti, tak při rekonstrukcích, při kterých dochází statisticky k mnohem větší četnosti škod. Jedná se o pojištění typu all risk, což znamená, že pojištěno je vše, co není v pojistných podmínkách výslovně vyloučeno.

Zákazník tak má, po přečtení výluk, jasnou představu, na co se pojištění nevztahuje. Vše ostatní je pojištěno. Toto pojištění kromě živelních rizik kryje také škody způsobené stavební činností, pojištěna může být i krádež.

Škodou způsobenou při stavební činnosti může:

  • být poškození vodorovných konstrukcí neúměrným zatížením stavebním materiálem,
  • zničení sendvičových konstrukcí zatečením,
  • pád břemene, nárazy stavební mechanizace,
  • sesuvy stavby ve svazích při vysokém zatížení mechanizací při úpravě pozemku,
  • smytí fasády přívalovým deštěm, prasknutí bednění při betonáži apod.

Pojištění se dokonce vztahuje na škody, které jsou způsobeny vadně provedenou prací. Samotný „zmetek", vadně provedená část díla, se nehradí. Pokud by však tato vadná část způsobila škodu na bezvadně provedených částech, tak tyto škody již z pojištění hrazeny jsou.

Pokud tedy provedu nekvalitně základovou desku a při zatížení dojde k destrukci vodorovných a svislých konstrukcí, které již byly provedeny v požadované kvalitě, vše mimo základovou desku bude uhrazeno. Pokud by došlo k totální škodě, kdy je nutno rozestavěnou nemovitost zdemolovat, vše odvézt na skládku a začít stavět znovu, doporučuje se mít sjednaný dostatečný limit nákladů na demolici a odvoz suti.

Zvláště u požárů vysoké teploty zničí i zdánlivě nehořlavé konstrukce, například beton, a tak totální škody s nutností demolice nejsou výjimkou.

Stavebně-montážní pojištění lze sjednat pro jednu stavbu, nebo ve variantě rámcové smlouvy, kdy jsou pojištěny všechny stavby v průběhu roku, které stavební firma realizuje. Rámcová smlouva je pro klienta jednodušší, jelikož má pojištěny automaticky všechny zakázky. Díky tomu je nižší pojistné a smlouva nevyžaduje žádné přihlašování a odhlašování jednotlivých zakázek, takže je nenáročná na administrativu.

stavebni-pojisteni-drevostavby-1

Foto: Martin Zeman


"Stavebně-montážní pojištění kryje škody na budovaném díle a investor (stavebník) by měl vyžadovat, aby dodavatel toto pojištění měl sjednané ještě před tím, než začne s realizací."


Pojištění odpovědnosti


Nezbytnou součástí pojištění by mělo být pojištění odpovědnosti. Zde se často představy klientů liší od skutečnosti. Jelikož jde o odpovědnost, musí být škoda na majetku nebo újma na zdraví způsobena jiné osobě. Takže nelze očekávat, že škoda na budovaném díle, například na rodinném domě, bude z tohoto pojištění uhrazena.

Pojištění se sjednává jako odpovědnost za škodu, ne odpovědnost za vadu. Pokud například pojištěný špatně postaví dům, který se zřítí, náklady na opravu domu pojištěním kryty nebudou (odpovědnost za vady), ale například škoda na věcech v interiéru nebo újma na zdraví hrazeny budou.

Mohlo by se zdát, že jakmile rodinný dům projde kolaudací a je předán k užívání, budou případné vady z pojištění odpovědnosti kryty, jelikož již se jedná o škodu způsobenou někomu jinému, než je stavební firma. Toto však neplatí. § 2100 NOZ stanoví: „Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti."

Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy v důsledku špatně napojeného sifonu odpadu umyvadla v koupelně dlouhodobě vytékala voda do konstrukce souvrství podlahy, čímž ji znehodnotila. Pokud se nepodaří výstavba na první pokus a některé části je nutno opravit, musí být opraveny na náklady firmy, která dodávku prováděla bez ohledu na to, kolik pokusů k tomu potřebuje.

K čemu je tedy pojištění odpovědnosti, když nehradí škody na předmětu dodávky? I tak zbývá nepřeberné množství situací, kdy lze pojištění uplatnit. Pokud vada díla způsobí jeho neobyvatelnost či dokonce poškození zdraví obyvatel domu, na takto vzniklé újmy se již pojištění vztahuje.

Jde pak například o náklady na léčení, odškodnění, náhradní ubytování apod. Stejně tak pokud při výstavbě dojde k poškození v okolí zaparkovaných aut, zranění chodců zříceným lešením, přerušení podzemních vedení, narušení statiky vedle stojících budov atd.

Specifickou oblastí je situace, kdy stavbu realizuje v rámci subdodávek několik nezávislých dodavatelů. Pak je možné například hradit škodu, kdy dodavatel kuchyňské linky při zavěšování skříněk navrtá vedení elektřiny. Obvykle jsou však vyloučeny škody způsobené vadně provedenou prací, a tak se opět vracíme k důležitosti majetkového pojištění.

Pokud jde o odpovědnost, z pojištění lze plnit pouze v případě, že za škodu dle platných právních předpisů pojištěný odpovídá. To mimo jiné znamená, že musí být zřejmé, kdo je viníkem. Při výstavbě bytového komplexu došlo k rozsáhlé škodě způsobené prasklým potrubím klimatizace.

Znaleckým posudkem bylo prokázáno, že potrubí někdo naříznul. Zda bylo naříznuto při samotné instalaci, firmou, která prováděla izolace, nebo například úmyslně někým z dělníků dalších firem, které se na staveništi pohybovaly, nebylo zjištěno. A kde není viník, není odpovědnost. I v tomto případě pomohlo majetkové pojištění.


PROFIspecial-2019-200x238

Tento článek vyšel v ročence PROFIspeciál 2019/20

PROFIspeciál 2019/2020 je praktickým informačním materiálem pro architekty, projektanty, realizátory dřevostaveb a vůbec všechny odborníky z oboru dřevostaveb za 0 Kč

koupit časopis

 

Doporučení pro stavební firmy


A co investor, kterým může být nejen developer, ale v případě rodinných domů často rodina, která si našetřila na vysněný dům? Mohou si výstavbu domu nebo jiného díla sami pojistit? Ano, i investor si může sjednat stavebně-montážní pojištění, častější však je, že si pojištění sjedná stavební firma a investor toto sjednání podmíní ve smlouvě o dílo.

Proč by měl investor vyžadovat po stavební firmě, aby měla sjednáno pojištění? Představte si situaci, že stavební firma již proinvestovala osm miliónů korun, které jí investor postupně zaplatil na zálohách. Těsně před dokončením při klempířských pracích došlo k požáru a celý dům byl totálně zničen.

Samozřejmě, mám smlouvu o dílo a stavební firma je povinna na své vlastní náklady provést demolici a opětovně dům postavit. Bude však ochotna oněch osm miliónů zaplatit z „vlastní kapsy"? A bude na to mít dostatek financí? Mnohdy jsou realizovány zakázky, které překračují vlastní jmění stavební firmy.

Ten nejčernější scénář je, že firma vyhlásí insolvenci a investor vynaložené prostředky již zpět nedostane a bohužel nemá ani dům k užívání. Pokud je nemovitost financována úvěrem nebo hypotékou, obvyklou podmínkou je sjednání majetkového pojištění.

I u stavebně-montážního pojištění lze případné pojistné plnění vinkulovat ve prospěch bankovní nebo hypoteční instituce. Investor si může sjednat také klasické pojištění stavby již v době, kdy ještě nebyly započaty stavební práce, a v době dokončení a započetí užívání pak pojištění pokračuje a ve prospěch banky vinkulovat toto pojištění.

Částka, na kterou se pojištění sjednává, je v těchto případech hodnota stavby po dokončení, tzn. částka, za kterou stavební firma stavbu realizuje.

stavebni-pojisteni-drevostavby-2

Foto: Martin Zeman

Připravil: Vratislav Žáček, Česká pojišťovna a.s.

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop