DŘEVO&stavby PROFIspeciál 2015
Tento článek vyšel v: DŘEVO&stavby PROFIspeciál 2015
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 0 Kč
Objednat časopis
Tisk
Základy konstrukce komínů

Základy konstrukce komínů

Redakce | Úterý, 10. listopad 2015 |

Přidat na Seznam.cz

Komín je součástí spalinové cesty. která musí zajistit bezpečný odvod spalin od připojeného spotřebiče do volného ovzduší. Kvalitní komín musí mít hospodárný provoz, splňovat všechny podmínky požární bezpečnosti a v neposlední řadě musí také umožnit kontrolu a pravidelné čistění.

 

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zabezpečen bezpečný odvod spalin komínem nad střechu budovy. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zabezpečena požární bezpečnost všech prostorů, kterým spalinová cesta prochází.

Pozor na sousední budovy

Komín příkladAby komín zajistil bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, musí být vyveden v dostatečné výšce nad střechou budovy. U šikmých střech je to 650 mm nad hřeben, u plochých střech 1 m nad rovinou střechy nebo nad atikou.

Kromě vlastní budovy ovlivňuje odvod spalin i zastínění ústí sousední budovou, nebo jinou přírodní překážkou. Tato překážka se posuzuje do vzdálenosti 15 m. Zastínění nesmí tvořit překážku v šířce větší než 30 ° nebo o výšce větší než 10 °. Zastínění má vliv nejen na funkci vlastního komína (účinkem větru dochází k přetlaku v ústí a spaliny se vrací zpět ke spotřebiči paliv), ale při zastínění komína dochází k obtěžování spalinami u vyšší budovy nebo v okolním prostoru.

Pokud není možné zajistit odvod spalin od spotřebiče paliv přirozeným komínovým tahem, lze použít odtahové ventilátory montované nad ústím komína, nebo provozovat spotřebič paliv s nuceným odvodem spalin ventilátorem ve spotřebiči. Ve druhém případě se musí použít komínová konstrukce s přetlakovou komínovou vložkou (tlaková třída P podle ČSN EN 1443). Výška komína může být potom pod úrovní hřebene šikmé střechy, ale možné obtěžování spalinami při nízkém vyvedení komína zůstává.

Správný výpočet tahu komína je důležitý

Pro zajištění bezpečného a bezporuchového odvodu spalin se provádí teplotní a tlakové výpočty. Při odvodu spalin přirozeným komínovým tahem (nejčastější způsob) musí být účinný komínový tah větší, než jsou tlakové ztráty na spalinové cestě, které tvoří ztráta přívodem vzduchu ke spotřebiči, ztráta průchodem spalin spotřebičem tahu a kouřovodem. Účinný komínový tah je ale dán pouze rozdílem teplot spalin v sopouchu a venkovní teploty, a účinnou výškou komína. Čím je teplota spalin vyšší a teplota venkovního vzduchu nižší a čím je komín vyšší, tím je komínový tah vyšší. Největším problémem je proto ohřev teplé vody v průtokovém ohřívači vody na plyn v letním období v bytech v nejvyšším podlaží. Proto v létě vzniká problém, že při vysoké venkovní teplotě se spaliny vrací do místnosti se spotřebičem a hrozí otrava oxidem uhelnatým, který je ve spalinách.

Komín schéma

 

Dalším velkým problémem, který ovlivňuje funkci spotřebiče paliv i komína, je přívod vzduchu ke spotřebiči. Ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších úprav se výslovně uvádí: „V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon spotřebiče.“ A zejména při výměně stávajících dřevěných oken s velkou spárovou propustností za těsná okna plastová nebo jiná podobná se na tuto skutečnost zapomíná a dochází k poruchám při odvodu spalin a otravám oxidem uhelnatým. Spalinová cesta totiž odvede pouze takové množství spalin, jaké množství vzduchu se přivede ke spotřebiči paliv. Proto je nutné do těsných oken montovat například automatické klapky na přívod vzduchu do místnosti, nebo zajistit přívod vzduchu pro spalování jiným způsobem, např. přívodním vzduchovým kanálem pod rošt u krbové vložky. U spotřebičů na plynná paliva se montují uzavřené spotřebiče v provedení C s koncentrickým nebo samostatným přívodem vzduchu a odvodem spalin.

Text a foto: Ing. František Jiřík, autor je soudním znalcem v oboru stavebním, specializace kominictví, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a revizním technikem komínů.


Líbil se Vám článek?

Přidat komentář


Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop