Podrobná pravidla

Podrobná pravidla pro anketu časopisu DŘEVO&stavby

Přidat na Seznam.cz

Vydavatelství PRO VOBIS, s.r.o. vyhlašuje anketu Dřevostavba roku časopisu DŘEVO&stavby

Část A

Podmínky ankety Dřevostavba roku

Realizace rodinných domů na bázi dřeva – dřevostaveb, prezentovaných v časopisu DŘEVO&stavby ve vydáních 1- 6 danného kalendářního roku jako tak zvaná redakční návštěva se zařazují do ankety Dřevostavba roku časopisu DŘEVO&stavby. Anketa Dřevostavba roku je prezentována v časopisu DŘEVO&stavby, u domů je zveřejněna výzva pro hlasování, a na webu Organizátora ankety Dřevostavba roku, přičemž hlasování probíhá výhradně prostřednictvím webu.

Podmínky zařazení stavby do ankety:

Dům, který se prezentuje v časopisu DŘEVO&stavby formou tuzemské redakční návštěvy zpracované podle běžných redakčních zvyklostí v řádném vydání časopisu DŘEVO&stavby v průběhu kalendářního roku, se automaticky zařazuje do ankety. Toto neplatí, pokud s tímto postupem realizační firma, autor či vlastník domu nesouhlasí a tento nesouhlas Organizátoru ankety Dřevostavba roku sdělí.

Princip ankety:

Z každého vydání časopisu DŘEVO&stavby v daném roce jsou na webu Organizátora ankety Dřevostavba roku publikovány domy z redakčních návštěv. Mezi nimi hlasující svým hlasováním zvolí semifinalistu z každého vydání (tj. šest kol) postupujícího do finálového hlasování, přičemž semifinalistu určuje vždy nejvyšší počet hlasů z celkového počtu hlasujících v každém kole. Každé jedno kolo hlasování o semifinalistu ankety začíná termínem vydání časopisu DŘEVO&stavby a končí termínem vydání následujícího vydání časopisu DŘEVO&stavby, přičemž hlasování o šestého semifinalistu je ukončeno v dostatečném předstihu před vydáním časopisu DŘEVO&stavby pro následující kalendářní rok (před zahájením dalšího ročníku ankety) a to tak, aby bylo možné zrealizovat finálové hlasování.

Finálové hlasování:

Finálové hlasování, v němž soutěží šest domů o titul Dřevostavba roku časopisu DŘEVO&stavby, se vyhlašuje tak, aby mohlo na webu Organizátora ankety Dřevostavba roku proběhnout po dobu minimálně 14 dní a v dostatečném předstihu před vydáním časopisu DŘEVO&stavby pro následující rok. Výsledky se pak vyhlašují na veletrhu FOR WOOD, není-li stanoveno jinak.

Vyhodnocení ankety:

Titul Absolutní vítěz ankety Dřevostavba roku časopisů DŘEVO&stavby a sruby&ROUBENKY získá dřevostavba, která získá nejvyšší počet hlasů z hlasování finálového kola Dřevostavba roku za oba tituly - DŘEVO&stavby a sruby&ROUBENKY.

Titul Dřevostavba roku časopisu DŘEVO&stavby – vítěz kategorie získává dřevostavba, která ve finálovém hlasování získá nejvyšší počet hlasů z celkového počtu hlasů ve finálovém kole dané kategorie.

Titul Dřevostavba roku – cena Asociace dodavatelů montovaných domů získává dřevostavba z finálového kola s největším počtem hlasů mezi domy zrealizovanými některým ze členů ADMD.

Titul Dřevostavba roku časopisu DŘEVO&stavby – cena Centra pasivního domu získává dřevostavba z finálového kola s největším počtem hlasů mezi pasivními dřevostavbami. Nedostane-li se do finálového kola žádná pasivní dřevostavba, cenu získává pasivní dřevostavba s nejvyšším počtem hlasů v průběhu trvání ankety v rámci daného ročníku.

Titul Dřevostavba roku časopisu DŘEVO&stavbycena redakce získává dřevostavba, kterou vybírá redakce časopisu na základě jejího příspěvku ke kultivaci architektury domů na bázi dřeva určených k bydlení.

Pravidla hlasování:

O Dřevostavbu roku se hlasuje pouze na webu Organizátora ankety Dřevostavba roku, hlasovat mohou pouze registrovaní návštěvníci webu, platný je každý jeden hlas pro jeden dům z jedné IP adresy za den. Organizátor ankety Dřevostavba roku si vyhrazuje právo vyloučit z ankety kdykoli v jejím průběhu hlasy, u kterých má podezření z toho, že byly zaslány automaticky, robotem, případně jinak než individuálním hlasováním. V případě, že se bude takové jednání opakovat, může organizátor z ankety firmu, jíž se takové hlasování týká, zcela vyřadit.

Část B

Princip losování o ceny pro hlasující:

Registrovaní návštěvníci webu Organizátora ankety Dřevostavba roku, kteří hlasovali v rámci ankety Dřevostavba roku, jsou automaticky zařazeni do závěrečného losování o ceny. Do závěrečného losování o ceny budou zařazeni účastníci hlasující v jednotlivých dílčích kolech i v kole finálovém. V závěrečném losování o ceny mohou tito registrovaní uživatelé vyhrát hodnotné ceny zveřejněné na webu Organizátora ankety Dřevostavba roku pro daný ročník.

Losování o ceny

Po ukončení finálového hlasování v rámci ankety Dřevostavba roku dojde k losování cen pro hlasující. Organizátor ankety Dřevostavba roku rozdělí hlasující do skupin podle toho, jaký typ ceny hlasující zaškrtl na formuláři finálového hlasování. Organizátor ankety z každé skupiny vylosuje jednoho hlasujícího, který vyhraje cenu v dané skupině bezprostředně po skončení finálového hlasování.

Předání cen výhercům

Výherci ankety o ceny pro hlasující jsou o své výhře informováni Organizátorem ankety Dřevostavba roku emailem či telefonicky a jsou pozvání k předání cen na slavnostním vyhlášení výsledků ankety na veletrhu FOR WOOD, kterého jsou povinni se zúčastnit. Po vyhlášení výsledků ankety jsou zveřejněni na webu Organizátora ankety Dřevostavba roku, a to nejpozději do 14 dnů od vyhlášení.

Organizátor ankety Dřevostavba roku si vyhrazuje právo bez náhrady anketu zkrátit, přerušit, zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách.

Organizátor ankety Dřevostavba roku si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu ankety některou z cen pro hlasující zrušit nebo ji nahradit cenou jinou. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.

Pokud si výherce ankety nepřevezme cenu na veřejném vyhlášení výsledků ankety nebo toto převzetí není z praktických důvodů možné, je plně na výherci, aby se s poskytovatelem výhry dohodl na jejím převzetí. Výherce ztrácí na výhru nárok, pokud si ji nepřevezme ve smyslu těchto pravidel nejpozději do 15. 3. daného roku a/nebo odmítne-li výherce výhru převzít. Organizátor ankety Dřevostavba roku neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře z důvodu změny e-mailové adresy výherce, přeplnění či zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Organizátor ankety Dřevostavba roku je oprávněn každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. V případě, že by se výhercem stal nezletilý účastník ankety, bude výhra předána jeho zákonnému zástupci ve smyslu těchto pravidel.

Organizátor ankety Dřevostavba roku neodpovídá za vady cen, ani za škodu cenami způsobenou. Organizátor ankety Dřevostavba roku neodpovídá za plnění třetích osob dodané výhercům. Záruční a další podmínky vztahující se k výhrám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad výher musí výherce uplatňovat u jejich dodavatele, kterému přísluší vyřizování reklamací.

Účastník ankety je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely ankety, za účelem vyhodnocení ankety, informování účastníka o vyhodnocení ankety a předání výhry, bude Organizátor ankety Dřevostavba roku zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu v rámci této ankety a uděluje k tomuto souhlas.

Účastník ankety zároveň uděluje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese Organizátora ankety Dřevostavba roku; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník ankety uděluje Organizátorovi ankety Dřevostavba roku tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů. Výherce souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen byly jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Organizátora ankety Dřevostavba roku v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků ankety a to na dobu neurčitou i po skončení ankety. Tyto údaje a fotografie mohou být organizátora ankety Dřevostavba roku využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě. Požádá-li účastník ankety o informaci o zpracování svých osobních údajů, Organizátor ankety Dřevostavba roku je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka ankety, příjemci, případně kategoriích příjemců. Organizátor ankety Dřevostavba roku má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník ankety, který zjistí nebo se domnívá, že Organizátor ankety Dřevostavba roku provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka ankety nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat Organizátora ankety Dřevostavba roku o vysvětlení, požadovat, aby Organizátor ankety Dřevostavba roku odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost účastníka ankety shledána oprávněnou, Organizátor ankety Dřevostavba roku odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Organizátor ankety Dřevostavba roku žádosti účastníka ankety, má účastník ankety právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se účastník ankety obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů účastníka ankety jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Pravidla a podmínky této ankety naleznete na internetových stránkách www.drevoastavby.cz a každý účastník/hlasující ankety s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas. Platnost pravidel je časově neomezená.

PRO VOBIS, s.r.o.

Tyto podmínky ankety vypracoval dne 31.1.2018

Mgr. Bc. Lukáš Bělský, advokát

www.akbelsky.cz


Líbil se Vám článek?
gotop