Róbert Marušák: <small>Vzděláváme nadané studenty, kteří se umí mezi konkurencí prosadit</small>

Róbert Marušák: Vzděláváme nadané studenty, kteří se umí mezi konkurencí prosadit

Redakce | Pondělí, 20. červen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

V akademickém roce 2019/20 otevřela Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze nový dvouletý magisterský program Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva. O unikátnosti oboru, velkém nadšení ze strany stavebních firem i o prvních úspěšných absolventech jsme si povídali s děkanem Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze prof. Ing. Róbertem Marušákem, PhD.

Venku už jsou první absolventi nového magisterského programu. Kolik jich bylo a jak byste v současné chvíli tento nový obor zhodnotil?


V akademickém roce 2020/21 úspěšně absolvovalo sedm studentů, dva z nich s vyznamenáním. Tito studenti byli také oceněni cenou rektora za vynikající výsledky v celém studiu. Dva studenti byli oceněni cenou děkana za vynikající diplomovou práci, jeden ze studentů byl dokonce nominován na prestižní cenu Josefa Hlávky. Z toho vyplývá, že se nám daří vzdělávat nadané studenty, kteří mají potřebný teoretický základ, jsou zároveň kreativní a umějí se mezi konkurencí prosadit. To jsou jistě kompetence, které jim v praxi budou užitečné.

Obor navazuje na fakultou vyučované bakalářské obory, mohou ho ale využít i studenti technických oborů stavebních fakult. Studenti musí absolvovat tříměsíční praxi – pomohla v tomto směru spolupráce s Asociací dodavatelů montovaných domů (ADMD), bylo možné studenty umístit do členských firem?


Absolvování praxí ve vybraných firmách považujeme na naší fakultě za jednu z důležitých součástí procesu vzdělávání, proto studenti napříč našimi studijními programy mají praxe v různé délce zařazené. Jasně definovány jsou také kompetence, které by studenti měli na praxích získat. Spolupráce s firmami z praxe je vždy pro studenty obrovským přínosem a díky ADMD byla komunikace s jednotlivými firmami usnadněna, studenti si firmy mohou vybírat podle svých preferencí, mezi které často patří například místo jejich bydliště.

Jaké byly cíle, které si fakulta v souvislosti se založením nového oboru vytyčila?


Hlavním cílem nově navrženého studijního programu bylo vytvoření vzdělávací magisterské platformy zaměřené na moderní a inovativní uplatnění dřeva v konstrukcích a stavbách. Studijní program částečně vycházel z poznatků a postupů Dřevařského inženýrství a logicky navazoval na oblast zpracování dřeva, čímž představuje prodloužení hodnotového řetězce z lesnictví přes dřevařství až do staveb na bázi dřeva. Takto navržený studijní program doplňuje standardní technické vzdělávání ve specifické oblasti dané používáním dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavbách a konstrukčních prvcích staveb.

Student tohoto dvouletého programu získává hlubší a komplexní znalost principů navrhování stavebních děl s dominantním uplatněním dřeva jako konstrukčního materiálu. Získává teoretické znalosti například z aplikované mechaniky, stavby a vlastností dřeva, stavební fyziky, matematické teorie pružnosti a ekonomiky podniku. Na tento teoretický základ navazuje soubor předmětů profilujících dovednosti potřebné pro samostatnou orientaci v oblasti projektování, stavební legislativy, technologiích průmyslové výroby a výstavby dřevostaveb, dřevěných konstrukcí a stavebně truhlářských výrobků.

Současně se očekává růst tvůrčí činnosti a posílení aktivní role fakulty i absolventů tohoto oboru v oblasti staveb na bázi dřeva a dřevěných konstrukcí s cílem uplatnění principů trvalé udržitelnosti společnosti. Nepřímým výstupem tak je efektivnější využívání strategické obnovitelné suroviny – dříví – ve výrobcích s vyšší přidanou hodnotou. Postupným zvýšením podílu těchto výrobků lze také očekávat výrazné snižování celkové energetické náročnosti, snižování emisí skleníkových plynů a současně zlepšování kvality života společnosti.

Máte už zpětnou vazbu o uplatnění čerstvých absolventů?


Naši absolventi našli uplatnění v různých firmách, zejména se zaměřením na výstavbu dřevostaveb. Většinou se jedná o firmy, ve kterých studenti vykonávali praxi či absolvovali odborné exkurze. Z tohoto pohledu je tedy nastavená spolupráce velkým přínosem pro obě strany. Absolventi se také účastní Panelu hodnocení studijního programu a poskytují nám cennou zpětnou vazbu, abychom studijní program dále zkvalitňovali.

"Zájem o daný studijní program je poměrně velký, nicméně fakulta chce tento program držet jako prestižní, a tedy s nižším počtem studentů."

Jaký je zájem o studium nového oboru Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva? Kolik se každoročně hlásí uchazečů a kolik jich fakulta přijme?


Zájem o daný studijní program je poměrně velký, nicméně fakulta chce tento program držet jako prestižní, tedy s nižším počtem studentů, které pečlivě vybíráme tak, aby každoročně absolventi našli uplatnění a zároveň díky svým jedinečným znalostem byli žádaní. V loňském roce se na daný studijní program hlásilo 48 uchazečů, z nichž bylo vybráno 26 studentů, kteří se zapsali do prvního ročníku. V současné době máme již přes 30 přihlášek, nicméně možnost přihlašování do studia je stále otevřená.

Co přesně mohou potenciální uchazeči o studium zmiňovaného oboru očekávat?


Studenti se v rámci studijního programu učí navrhovat a ovládat průmyslové technologie pro výrobu komponent dřevěných konstrukcí a prefabrikovaných prvků staveb na bázi dřeva; řídit procesy výstavby staveb na bázi dřeva s ohledem na legislativní požadavky, zpracovávat projektovou dokumentaci k pozemním stavbám včetně halových staveb, lávek a mostů s uplatněním dřeva jako hlavního konstrukčního materiálu.

Výuka je zaměřená také na orientaci v problematice navrhování dřevěných konstrukcí s důrazem na zohlednění specifických vlastností dřeva a technických požadavků na výrobky, znalost nedestruktivních diagnostických technik včetně návrhu technických opatření proti vzniku poruch v dřevěných konstrukcích a stavbách na bázi dřeva, orientaci v problematice stavebního zákona, řízení podniku a rozpočtování staveb.

Následně se absolventi mohou uplatnit v projektových ateliérech se zaměřením na konstrukce a stavby na bázi dřeva, ve výrobních a stavebních firmách se zaměřením na výstavbu staveb na bázi dřeva na pozicích technolog, přípravář, projektant nebo jako stavbyvedoucí a také jako projektanti technologických celků pro oblast průmyslové stavební výroby.

Jaká je vlastně v rámci českých a slovenských škol v oblasti výuky znalostí výstavby s dominantním uplatněním dřeva jako konstrukčního materiálu konkurence?


Takto pojatý studijní program je zcela unikátní, neboť svojí skladbou předmětů představuje komplexní uchopení dané problematiky nejen v oblasti staveb na bázi dřeva, ale i veškerých dřevěných konstrukcí. Fakulta lesnická a dřevařská v minulých letech výrazně investovala a posílila infrastrukturu pro oblast dřevařství. Toto zázemí nyní umožňuje rozšíření a přesah výzkumu a vývoje do sféry staveb na bázi dřeva.

Prostřednictvím nového studijního programu dřevěných konstrukcí a staveb na bázi dřeva lze očekávat rozšíření možností transferu nově získaných poznatků výzkumu a vývoje do vzdělávání a posílení stavební praxe o odborníky se znalostmi specifických vlastností dřeva a umem hospodárně využívat pozitivní vlastnosti dřeva a materiálů na bázi lze očekávat rozšíření možností transferu nově získaných poznatků výzkumu a vývoje do vzdělávání a posílení stavební praxe o odborníky se znalostmi specifických vlastností dřeva a umem hospodárně využívat pozitivní vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva jak pro konstrukční účely, tak pro stavebně truhlářské výrobky.

Jak vidíte vývoj oboru dřevostaveb v Čechách?


Dřevostavby jsou na českém trhu čím dál více oblíbené. Dynamicky se zvyšující podíl můžeme vidět zejména u rodinných domů, kde dnes podíl dřevostaveb přesahuje 16 % ze všech realizovaných domů. Od roku 2000, kdy Český statistický úřad sleduje výstavbu dřevostaveb, se jejich podíl více než zdvacetinásobil. V zahraničí, například v Německu nebo Švýcarsku, je tento podíl ještě vyšší. Kromě rodinných domů však již i u nás můžeme vidět například veřejné budovy ze dřeva jako jsou školky, školy nebo například kostely.

V budoucnu se také očekává úprava legislativy, která je nyní v porovnání se zahraničím velmi striktní, a lze tedy očekávat i další rozvoj výstavby veřejných budov a budov občanské vybavenosti ze dřeva v České republice. Na to je právě potřeba reagovat a připravovat odborníky, kteří budou mít potřebné znalosti nejen z hlediska technologií zpracování, výroby a dřevěných konstrukcí, ale také znalosti trhu, zákazníků, odhadu poptávky a správnému umění komunikace v oblasti oboru dřevostaveb.

"Odborníci na pomezí dřevařství a pozemního stavitelství jsou na trhu práce „nedostatkovým materiálem" a poptávka po nich ještě dále poroste."

Kvitují firmy z oblasti výstavby montovaných domů na bázi dřeva založení Vašeho oboru a mají zájem podílet se na vzdělávání budoucích projektantů, technologů či stavbyvedoucích?


Firmy, se kterými jsme navázali spolupráci, jsou pochopitelně rády, že takovéto odborníky vzděláváme, zároveň nám i poskytují odborné vstupy v jednotlivých přednáškách, organizujeme s nimi odborné exkurze a studenty k nim posíláme na praxe. Z jejich strany jednoznačně zaznívá, že odborníci na pomezí dřevařství a pozemního stavitelství jsou na trhu práce „nedostatkovým materiálem" a poptávka po nich ještě dále poroste. Vzhledem k trvání studijního programu naši spolupráci neustále prohlubujeme a jsme otevřeni komunikaci s novými firmami, které by měly zájem spolu s námi zkvalitňovat tento prestižní studijní program.

Ing. Róbert Marušák, PhD. děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze
Ing. Róbert Marušák PhD.
děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Autor článku: DAGMAR ČESKÁ, Foto se souhlasem: Archiv FLD ČZU v Praze

DaS 3-2022
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

 • Houba, která dřevostavbě neuškodí

  Houba, která dřevostavbě neuškodí

  Houba, která dřevo nenapadá, ale konzervuje. Zní to podivně, že? Pro nizozemského architekta Jorise Verhoevena to ovšem znamenalo možnost, jak postavit pro sebe a svoji rodinu soběstačný…

 • Olga Bušková: Domov je výstavka emocí

  Olga Bušková: Domov je výstavka emocí

  Životní prostor je jako živý organismus, ve kterém můžeme číst jako v knize. Odráží osobnost jeho obyvatel a působí na mnoha rovinách. Je intimním partnerem. Olga je designérkou,…

 • Vskutku originální přístavba, která vás jednoduše šokuje

  Vskutku originální přístavba, která vás jednoduše šokuje

  Mohla to být obyčejná rekonstrukce chaty na břehu švédského jezera Övre Glav. Místní předpisy však povolovaly pouze přístavbu, omezovaly velikost podlahové plochy a definovaly…

 • EKODESIGN – dobrý sluha, nebo špatný pán?

  EKODESIGN – dobrý sluha, nebo špatný pán?

  Řekněte upřímně – komu z vás vadí brázdit uměle zasněženou sjezdovku? Kterému fanouškovi je proti srsti sledovat fotbalový zápas v lednu na vyhřívaném hřišti? Tipnu si, že…

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop