Hrdinové budoucnosti aneb vývoj českého školství v oboru dřevostavby

Hrdinové budoucnosti aneb vývoj českého školství v oboru dřevostavby

Dana Jakoubková | Čtvrtek, 11. duben 2024 |

Přidat na Seznam.cz

Lesní hospodářství a navazující dřevozpracující průmysl má v České republice dlouholetou tradici. Stavební průmysl sice musel v segmentu staveb na bázi dřeva nadlouho usnout, ale čím dál častěji jej lidé oživují zájmem o dřevostavby. A modelové scénáře je v tom podporují; odhalují reálný předpoklad, že i kdyby nastaly nejnepříznivější okolnosti, v budoucích 5–10 letech lze v tomto segmentu očekávat vzestupnou tendenci. Dřevostavby jsou totiž symbolem touhy po udržitelném bydlení. A přesto se v tomto oboru potýkáme s ironií současnosti – nedostatkem kvalifikovaných profesí.

Je paradoxem doby, že technologie postupují mílovými kroky vpřed, ale ruce a mozky schopné pracovat s tak tradičním a přirozeným materiálem, jakým je dřevo, jsou vzácností. Kde jsou ti řemeslníci, kteří rozumějí dřevu srdcem i duší? Kde jsou technici, architekti a inženýři, kteří spojují tradiční stavební metody s moderními technologiemi?

Vždyť každý projekt dřevostavby není jen stavbou, ale vkladem do budoucnosti, do zdraví našich lesů, do kvality našeho života i našich potomků. Máme před sebou výzvu – vytvořit podmínky pro více vzdělávacích programů, které by mladé lidi inspirovaly a ukázaly jim krásu a hodnotu práce se dřevem; podmínky, které by umožnily zkušeným profesionálům předávat znalosti mladším generacím.

Kýženým cílem je společně pracovat na tom, aby byl obor dřevostaveb vnímán jako prestižní a životaschopná kariéra plná možností pro růst a inovace. Nedostatek kvalifikovaných profesí v dřevostavbách není jen otázkou trhu práce; je to výzva pro naše společenské a ekologické hodnoty. Je to výzva k akci, aby se dřevo stalo opět pilířem našeho bydlení a aby ti, kteří s ním umějí pracovat, byli hrdiny naší doby. A kde jinde začít než ve škole. Obrátili jsme se proto postupně na několik vzdělávacích institucí v oblasti stavebnictví, potažmo dřevostaveb, a rádi bychom je vám, respektive vašim dětem, představili jako inspirativní zdroj informací pro uvažování o budoucím povolání.

Otázky pro odborníka


Vidíte nějaký progres ve vzdělávání v oboru pro stavby na bázi dřeva?

Vzdělávání v našem oboru lze nahlížet zhruba ze dvou úhlů pohledu: to, které začíná už na středních, vyšších odborných a vysokých školách, a neméně důležité celoživotní vzdělávání, kde stěžejní je výměna informací v rámci oboru. Dřevostavbám se v rámci našeho ateliéru a stavební firmy věnujeme už více jak 22 let a mohu říci, že úroveň dřevařských škol v ČR se velmi posunula.

Řada institucí generuje velmi kvalitní absolventy, kteří nacházejí dobré uplatnění na trhu. Jmenoval bych například VOŠ a SPŠ ve Volyni, která se navíc snaží o vzdělávání nás již dávno dostudovaných na svých hojně navštěvovaných konferencích. Absolventi dřevařských a lesnických škol jsou dobře motivováni, chtějí pracovat se dřevem, ale často jim chybí přehled ve stavařině jako takové. Vše lze ovšem praxí doplnit. Podpořit zájem o dřevostavby pomáhají osvětové akce a soutěže pro studenty – například ty pořádané nadací Dřevo pro život, ale také praxe a stáže ve firmách.

My sami moc rádi mladé lidi na stáže přijímáme a z řady z nich se postupně stali naši kolegové. Zajímavostí je, že praxe na stavbě samotné – tedy práce rukama – často láká i vysokoškoláky. Dřevo je zkrátka atraktivní materiál, který je dnes navíc propojen s high-tech technologiemi – modelování ve 3D v rámci výroby na CNC strojích a podobně.

Na kterém stupni v oborovém vzdělávání v ČR vnímáte největší rezervy?

Především v oblasti vysokoškolského vzdělávání – specializované ateliéry na dřevo na fakultách architektury chybí. To je určitě velká škoda, protože studenti o ně mají obrovský zájem. Cestu ke dřevu si ale musí najít sami – mimo školu. Motivaci studentů architektury vidíme na soutěžích, stážích u nás ve firmě i v rámci akce Salon dřevostaveb.

Přikládáte váhu celoživotnímu vzdělávání?

Co se týká vzdělávání odborníků, sdílení zkušeností v rámci oboru je zásadní – obzvlášť u staveb většího měřítka, ke kterým stavebnictví ze dřeva poslední roky směřuje. Je nutné, aby odborníci sdíleli své know-how, učili se od kolegů i konkurentů a zlepšovali tak svou odbornost. Jen tak budeme schopní konkurovat zahraničním firmám, které zvláště v oblasti velkých dřevěných staveb mají v praxi náskok.

Ke sdílení zkušeností přispívají osvětové akce typu již zmíněného Salonu dřevostaveb. Organizujeme jej s kolegy již devatenáct let a pravidelně na něj zveme zahraniční odborníky, od kterých se můžeme učit a inspirovat. V zahraničí je tradice v oboru delší – nebyla přerušena tak jako u nás, kde v podstatě čerpáme jen z uplynulých 30 let.

Ing. arch. Pavel Horák Prodesi/Domesi s.r.o.
Ing. arch. Pavel Horák
Foto: Prodesi/Domesi s.r.o.

Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové


Tato škola má dlouholetou tradici v oboru Technická zařízení budov (TZB). Z původního dvouletého mistrovského kurzu oboru instalatér a klempíř se studium rozšířilo na souvislé čtyřleté studium s hlavními předměty vytápění a větrání. V souladu s rozvíjením těchto oborů ve světě, s požadavky na jejich rozvoj vyplývajícími přímo z nutnosti zajistit komfort staveb a ze stavební praxe bylo původní studium dvou základních předmětů rozšířeno a doplněno o další předměty, přičemž tehdejší vyučující dali nejen první základ osnov oboru TZB v České republice, ale v pozdějších letech napsali i knihy vzduchotechniky, vytápění a laboratorních cvičení.

DrevoaStavby.cz Studijní obor dřevostavby

obr.: Na dvoře školy SPŠ stavební Hradec Králové se realizovala drobná experimentální stavba nouzového přístřeší do přírody nazvaného Prisma. Původní záměr počítal se stavbou autobusové zastávky, ale protože žáci sami rádi chodí na túry do hor, chtěli raději navrhnout, vyprojektovat a nakonec zrealizovat bivak/ útulnu. Konstrukce ve tvaru včelí plástve byla vyrobena z darovaných CLT panelů od firmy CLT Czechia a střešní plášť z darovaného falcovaného plechu značky Prefa Aluminiumprodukte. Hotová stavba byla rok umístěna na dvoře školy jako učební pomůcka. Nyní již slouží KRN APu a je umístěna v blízkosti Černé Hory v Krkonoších. Foto: archiv SPŠ stavební Hradec Králové

Obor Technická zařízení budov (TZB)


Bez technického vybavení se neobejde prakticky žádná budova, respektive na něm stojí efektivita provozu jak domu zděného, tak dřevostavby. Náplň studia je tedy zaměřena na technické vybavení budov z hlediska zajištění vytápění, vzduchotechniky, zásobování vodou a kanalizace a zásobování plynem. Po teoretické stránce se jedná především o návrh a výpočet těchto zařízení, po stránce praktické je kladen důraz na jeho projekční zpracování, skladbu, instalaci a provoz.

Tomuto pojetí studia je podřízena i skladba odborných předmětů, přičemž výuka těch základních je soustředěna do prvního a druhého ročníku studia (technické kreslení, základy stavitelství, mechanika – základy tepelné techniky a teorie vlhkého vzduchu, strojnictví, technologie). Ve třetím a čtvrtém ročníku se výuka zaměřuje zejména na vlastní odborné předměty (vytápění, vzduchotechnika, zásobování vodou a kanalizace, zásobování plynem, ekonomika a rozpočtování v programu Kros).

Od předminulého roku je ve 4. ročníku vyučován předmět chlazení. Současně s výukou odborných předmětů se ve třetím a čtvrtém ročníku vypracovávají projektové dokumentace v jednotlivých specializacích v předmětu konstrukční cvičení. Při cvičeních v laboratoři vytápění a vzduchotechniky jsou pak teoretické znalosti aplikovány do praxe. Dále je výuka vhodně doplněna odbornou praxí soustředěnou zejména do prvních dvou ročníků ve školních dílnách nebo přímo ve stavebním provozu.

Jednu z nejdůležitějších oblastí studia tvoří předmět výpočetní technika, jehož výuka je proporcionálně zastoupena ve všech ročnících. Úkolem je připravit studenty pro práci se specifickými aplikacemi programového vybavení oboru TZB. V současné době je studium oboru Technická zařízení budov realizováno ve čtyřletém denním studiu v jedné třídě v ročníku a zakončeno maturitní zkouškou. Ta se skládá kromě všeobecně vzdělávacích předmětů z předmětů odborných, a to z praktické i teoretické části. Praktická část se týká zpracování návrhu projektové dokumentace v zadané profesi a teoretickou část tvoří ústní zkoušky z tepelné a zdravotní techniky.

Uplatnění absolventů v praxi


Možnosti uplatnění absolventů oboru TZB jsou mnohostranné. Absolvent může po zapracování vykonávat řídící funkce na úrovni technickohospodářských pracovníků v oblasti vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky a rozvodu plynu, a to nejen v objektech bytových a občanských, ale i v objektech průmyslových a zemědělských.

Může se uplatnit v projektové přípravě i v realizaci provozních souborů ve funkci technik, mistr, v přípravě výroby, v provozu těchto zařízení jako provozní technik, energetik, vedoucí pracovník obsluhy a údržby těchto zařízení. Splněním požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků mohou získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti TZB. Vzdělávání v oboru poskytuje studentům kvalitní přípravu a mnozí pokračují ve studiu na ČVUT Praha nebo na VUT Brno, stavební či strojní fakultě.

Otázky pro odborníka


Jak vidíte české školství a segment dřevostaveb?

Stát se v posledních strategiích a výhledech chce ubírat směrem všeobecného vzdělávání. Důvodů k tomu má několik. Jako hlavní argument uvádí nestálost absolventů ve vystudovaném oboru. Souhlasím s tím, že je to opodstatněný důvod. Na druhou stranu ale stát tvrdí, že potřebuje více technických profesí, že chybí zejména technici v určitém odvětví.

Pokud technici chybí, nedomníváme se, že pomůže rozšířit všeobecné vzdělávání. Je pravda, že rozhodnout se o budoucím povolání na celý život ve čtrnácti letech je opravdu náročné. Přestože někomu může pomoci toto rozhodnutí o několik let posunout, sledujeme u mladé generace pouze odložení rozhodování. Ne vždy daná osoba během tohoto odložení skutečně dozraje.

Možná by pomohlo více využívat statistických dat, anebo se podívat na portály pracovních nabídek, abychom věděli, které pozice chybí nejčastěji nebo kolik jich budeme potřebovat v blízké budoucnosti. Pokud stát platí většinu českého školství, tak by měl mít právo rozhodnout o počtu jednotlivých absolventů. Druhá věc, která pomůže profesím jako je například tesař a podobným, je veřejné uznání společností. Pokud si jako společnost nebudeme vážit těchto profesí, nikdy nedosáhneme toho, abychom měli dostatek kvalifikovaných pracovníků. Toto je cílem, aby byla Česká republika technicky vzdělanější a tedy konkurenceschopnější.

Ing. Václav Břeň
Ing. Václav Břeň
Foto: SPŠ stavební Hradec Králové

Žádané profese


Současná energetická krize a hledání cesty, jak v budoucnu nakládat s přírodními zdroji, nutí celou společnost hledat úspory, nutí ji s omezenými zdroji šetrně hospodařit. Absolventi oboru TZB jsou vychováváni v tomto duchu, svými odbornými znalostmi dovedou na laické otázky odpovědět a najít optimální cestu v řešení úspor s energiemi a ostatními zdroji. Umí modelovat vnitřní mikroklima, rozumí moderním trendům v oblasti navrhování vytápění a vzduchotechniky. Orientují se ve venkovních rozvodech CZT, v oblasti hospodaření s vodou a jejím čištění. Mají zkušenosti s návrhem zdravotní techniky a rozvodu plynu. Na pracovním trhu jsou velice poptáváni nejen firmami působícími v regionu, ale i z celé ČR.

DrevoaStavby.cz Studijní obor dřevostavby

obr.: Škola spolupracuje s významnými firmami působícími v oblasti TZB. Žáci absolvují během studia odborné přednášky a školení a účastní se exkurzí do výrobních firem. Nadaní žáci jsou zapojeni do celorepublikových soutěží, například Můj rodinný dům nebo v současnosti soutěž Enersol. Foto: archiv SPŠ stavební Hradec Králové

Dřevostavby


Za posledních dvacet let se výrazně zvýšil podíl dřevostaveb v celém českém stavebnictví. Na tento trend škola reagovala tím, že do specializace stavby a konstrukce ve třetím ročníku zařadila předmět, který se věnuje komplexněji právě dřevostavbám. A není to jen o dřevě jako materiálu, ale i o návrzích konstrukcí – roubených, novodobých sloupkových z KVH nebo o používání panelů z CLT ve stavbách.

V předmětu je dále věnována pozornost i moderním způsobům spojování dřeva, kdy nejde jen o pouhá fakta, ale i o pochopení principů. Dřevostavby to mají na školách oproti „cihlářskému" průmyslu trochu složitější, zejména v dostupných podkladech. Zatímco významní výrobci zdicích materiálů mají dostatek projekčních podkladů pro školy, absence dominantního dodavatele „dřeva" způsobuje i absenci podkladů nebo nejednotnost detailů v oboru dřevostaveb. Nicméně na časy se blýská a to docela významně.

Otázky pro odborníka


V době tvého studia na Fakultě stavební ČVUT se ucelený program zaměřený na dřevostavby nenabízel. Vnímala jsi jeho absenci jako hendikep? Jak ses s tím profesně vypořádala?

Jsem absolventem „hybridního" oboru Architektura a stavitelství na Fakultě Stavební ČVUT a v době mého studia se dřevěné konstrukce jako takové vyučovaly jen velmi okrajově. Když jsem se pak ucházela o pozici (tehdy) redaktorky časopisu DŘEVO&stavby, přiznám se bez mučení, že jsem toho o moderních dřevostavbách věděla hodně málo. A to málo jsem získala z knížky Moderní dřevostavby, tehdy vypůjčené z knihovny, jejímiž autory jsou Pavel Horák a Václav Zahradníček (zdravím do boxu na druhé stránce).

Takže jim vlastně vděčím za to, že jsem místo a potažmo další směr své kariéry získala, protože na pohovoru skutečně padly otázky, na které bych bez knihy neznala odpověď. Vzdělávám se tedy kontinuálně, za pochodu, někdy metodou pokus omyl. Ale základ chyběl, to bezpochyby, to už je ale dnes, předpokládám, jiné.

Když vzpomenu na svá studentská léta, nikdo nám nenařizoval z jakého materiálu máme projektovat, většina studentů volila podle toho, k čemu získali lepší podklady, které jim pak usnadnily práci – vyřešené konstrukční detaily, ale třeba i technická podpora. Není to tedy určitě jen v rukou škol a školních osnov, ale i v gesci firem, které si tak mohou vychovávat budoucí generace.

Ing. arch. Dagmar Česká
Ing. arch. Dagmar Česká
šéfredaktorka časopisu DŘEVO&stavby
Foto: archiv Dagmar České

Autor fotografií v článku se souhlasem: archiv SPŠ stavební Hradec Králové


DaS 1 24

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 1/2024

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop