Tisk
Chystáte se stavět dřevostavbu? A jaký budete mít dozor?

Chystáte se stavět dřevostavbu? A jaký budete mít dozor?

Dana Jakoubková | Středa, 22. únor 2017 | | Aktualizováno Pátek, 09. duben 2021

Přidat na Seznam.cz

Stavět dům pod vlastní režií je záležitost kombinace sebevědomí, znalostí a zkušenosti. Každému však není dáno tuto trojici udržet v ideálním poměru, což je pro výsledek stavby zásadní. Ať už si objednáte dřevostavbu „na klíč", řemeslníky nebo se hodláte dřít sami, odborný technický dozor není od věci. Při stavbě svépomocí je dokonce povinný.

Nejde jen o to, že určité povinnosti vám ukládá stavební zákon, ale též o fakt, že i zdánlivě jednoduchá stavba se může zvrtnout v jeden velký problém. Jako stavebník-laik máte v takovou chvíli těžkou pozici a pročítáním internetových diskuzí „odborníků" ji moc nevylepšíte. Neznalost technologických postupů, návazností a souvislostí vám pak dokáže nejenom nabourat rozpočet, ale i stavbu samotnou. Stojí totiž při ní proti sobě dva zájmy: váš jako toho, kdo chce mít dům postaven kvalitně, a stavební firmy, která chce za co nejmenšího vkladu peněz i času vydělat co nejvíce. Proto je třeba mít k ruce někoho, kdo bude hájit vaše zájmy neboli dozorovat stavbu jak ve smyslu kvality materiálů a pracovních postupů zhotovitele stavby (toho, kdo vám dům staví), tak s ohledem na položkový rozpočet v prováděcí dokumentaci, který má zhotovitel tendenci navyšovat. Technický dozor je tedy namístě.

stavební dozor při stavbě dřevostavbyKdyž dřevostavbu s technickým dozorem, tak od samého začátku

Jelikož v řadě případů se dá předejít problémům už ve fázi příprav a projektování stavby, není od věci, aby vás dozor „zastupoval" od samého počátku. Může tak pomoci s výběrem zhotovitele stavby, připomínkovat smlouvy a rozpočty, potažmo snížit rozsah víceprací na minimum. Dřevostavby, zvláště ty nízkoenergetické, pasivní či aktivní, vyžadují specifické, stavebně náročné postupy a technologie, kde je preciznost při zpracování detailů bezpodmínečně nutná. Potřeba technického dozoru se tak v tomto případě dostává spíše do polohy nutnosti.

Pod taktovkou požadavků zákona i vašich potřeb lze volit z několika podob dozoru stavby. Ve všech případech je nejdůležitější vlastností vybraného odborníka zkušenost s různými stavebními řešeními a z nich vyplývajícími možnými problémy, která se odráží v délce praxe a počtu dozorovaných staveb.

U výše zmíněné dřevostavby tak zvaně na klíč ručí dodavatel za komplexnost a „správnost" dodávky. Pokud se ale s výběrem zhotovitele stavby netrefíte, budou případné reklamace jenom jednodušší (uplatněné vůči jednomu subjektu), ale starostem se nevyhnete. I v tomto případě pak může dozor napomoci vašemu klidnému spánku.

Kvalitní technický dozor pro stavbu dřevostavby lze zajistit na stránkách Asociace dodavatelů montovaných domů, kde je uveřejněn
seznam prověřených stavebních dozorů.

1. Dřevostavba a technický dozor

Dozor vykonávaný nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby ve prospěch stavebníka. Není povinný ze zákona, vyjma stavby financované z veřejného rozpočtu.

Technickým dozorem stavebníka se ve výstavbě obvykle označuje kontrolní činnost fyzické osoby nad vedením stavby nebo její části, a to obvykle a nejčastěji, pokud je zhotovitelem stavby jedna firma. Prostřednictvím technického dozoru stavebník sleduje, zda zhotovitel stavby provádí vše v souladu s právními předpisy a v souladu se závazky vyplývajícími z příslušné smlouvy. Jde tedy o „službu", kterou si stavebník objedná proto, že sám stavbě nerozumí, a chce mít jistotu, že vše probíhá v jeho zájmu.

Mezi stavebníkem a osobou technického dozoru jde o smluvní vztah, v němž je definován obsah činnosti technického dozoru pro konkrétní stavbu a dojednaná odměna (zpravidla smlouva příkazní – viz občanský zákoník § 2430 a další).

Technický dozor není platnými právními předpisy definován. Podle živnostenského zákona je výkon technického dozoru považován za živnost volnou – „Inženýrská činnost v investiční výstavbě", nevyžadující odbornou kvalifikaci ani autorizaci ve výstavbě (kulaté razítko České komory autorizovaných inženýrů a techniků – ČKAIT). Vybrat osobu, která jej bude vykonávat, tedy není pro stavebníka právě jednoduché, a doporučení je tou nejcennější devizou. Technický dozor je povinný pouze u stavby financované z veřejného rozpočtu, pro ostatní stavby jej můžeme jen doporučit.

Cena technického dozoru je různá podle zvoleného odborníka a podle povahy a rozsahu stavby, obvykle u zakázek nad 4 000 000 Kč ve výši nejméně 3,2 % z ceny zakázky, pro zakázky nižší ceny se jedná o procento vyšší.

stavební dozor a dřevostavbaTechnický dozor vykonávaný autorizovanou osobou / Autorizační zákon č. 360/1992 Sb
Podle autorizačního zákona je oprávněn vykonávat technický dozor nad realizací stavby také autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik, respektive stavitel, a to v rozsahu oboru, případně specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace (kulaté razítko ČKAIT). Vzhledem k vysoké odpovědnosti a odborné náročnosti činností je účelné svěřovat výkon technického dozoru autorizovaným osobám, u nichž je autorizace předpokladem odborné úrovně výkonu, respektive záruky za tento výkon. Autorizovaná osoba je povinna se trvale odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti. Musí být pojištěna z odpovědnosti za školy způsobené výkonem své činnosti. Autorizační zákon upravuje také disciplinární odpovědnost autorizované osoby.

V případě veřejných zakázek nebo dotačních programů (například Nová zelená úsporám) upravují zadavatelé/vyhlašovatelé programu kvalifikační podmínky pro výkon technického dozoru. U dotačních programů Státního fondu rozvoje bydlení je rovněž pro výkon technického dozoru vyžadována autorizace. Státní fond životního prostředí vyžaduje odborné vzdělání stavebního směru (podobně, jako předepisuje stavební zákon pro výkon stavebního dozoru.)

Co říkají paragrafy

§ 157 odst. 2 stavebního zákona – Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je oprávněna provádět zápisy do stavebního deníku

§ 153 odst. 2 stavebního zákona – Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o náležitostech a způsobu vedení stavebního deníku – Stavební deník musí obsahovat mimo jiné jméno a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka

§ 152 odst. 4 stavebního zákona – Stavebník je povinen u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby

2. Dřevostavba a stavební dozor

Odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí – povinný ze zákona.

Stavebním dozorem rozumí stavební zákon odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tři roky praxe při provádění staveb Taková osoba se označuje jako kvalifikovaná.

Jméno osoby, která bude vykonávat stavební dozor, musí stavebník uvést do žádosti o stavební povolení (ohlášení stavby). Nejčastěji se setkáváme se stavbami svépomocí u rodinných domů a stavební dozor vykonává zpravidla projektant, který zpracoval dokumentaci pro stavební povolení (ohlášení stavby). Osoba vykonávající stavební dozor je oprávněna provádět záznamy do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě.

U staveb určených k bydlení je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který musí být rovněž osobou autorizovanou (kulaté razítko ČKAIT či ČKA). Stavbyvedoucí je zodpovědný za realizaci stavební zakázky podle projektové dokumentace, a pokud se něco nepovede, je dle NOZ odpovědný projektant, zhotovitel a všechny dozory a dle SZ je odpovědný projektant a stavbyvedoucí.

Na odborné vedení provádění staveb by měla mít autorizovaná osoba živnostenský list "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování"  – pokud jde o stavby dle § 104 Stavebního zákona. Cena za výkon stavebního dozoru je různá podle zvoleného odborníka a podle povahy a rozsahu stavby, a je stanovena dohodou obou stran na základě počtu hodin skutečně vynaložených na dozor (zapsáno ve stavebním deníku). Obvyklá hodinová sazba bývá v rozmezí 300 až 700 Kč.

Co říkají paragrafy

§ 152 odst. a) Stavebního zákona – Stavebník je povinen při provádění stavby na povolení/ohlášení oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor

§ 160 odst. 3 Stavebního zákona, Provádění staveb – Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení tj.:

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v §103,

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v §104. tj. i stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

§ 160 odst. 4 Stavebního zákona, Provádění staveb – Stavby uvedené v § 160 odst. 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

§178, 179, 180 Stavebního zákona – Uvádí přehled přestupků a sankcí

3. Dřevostavba a autorský dozor

Autorský dozor - není povinný ze zákona, vyjma veřejných zakázek.

Autorským dozorem se obvykle označuje činnost zpracovatele dokumentace stavby
pro vydání stavebního povolení (viz § 159 odst. 1 Stavebního zákona), popř. dokumentace pro provedení stavby nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou obvykle předmětem zápisu do stavebního deníku. Autorský dozor projektanta je prováděn na základě smluvního vztahu mezi ním a stavebníkem. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou stran na základě počtu hodin skutečně vynaložených na dozor (zapsáno ve stavebním deníku). Obvyklá hodinová sazba začíná na 400 Kč, u dozoru architekta může být i více než 700 Kč.

Jak to vypadá v praxi?
Ideálnímu stavu na stavbě je však praxe často vzdálená a nezřídka vidíte dozor na stavbě jen na začátku a na konci. Stavbyvedoucího, který je obvykle zaměstnancem firmy zhotovitele stavby, nemusíte pak vidět vůbec. Záleží na tom, jak dlouhým „tunelem" musí na pracoviště projít. Otázku toho, s jakou „zručností" se s jeho absencí popasují dělníci na stavbě, kteří cizojazyčné (rozuměj české) prováděcí dokumentaci pramálo rozumí, si raději ani nepokládejme... Stavební úřad má sice ze zákona právo na náhodnou kontrolu na stavbě a uložení pokuty 200 000–2 000 000 korun v případě, že přítomnost stavbyvedoucího nebo stavebního dozoru při stavebních pracích nebude prokázána. Ovšem jak svého práva využívá v praxi, je otázkou diskutovanou i diskutabilní. Jedině pečlivý výběr subjektů činných na vaší stavbě tak vloženou investici může zúročit.

Když se něco nepovede

Zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), § 2630 – Vady stavby

1. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

2. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Ing. Bukovsky znalec v oboru stavebnictvíKomentář odborníka

Ing. Ladislav Bukovský
znalec v oboru stavebnictví, projektování a technických oborů a autorizovaný inženýr pro provádění staveb, zkoušení a diagnostiku staveb

Jaké nešvary jako dozor odhalujete nejčastěji?

Zejména menší stavby jsou prováděny bez respektování či zcela bez znalosti stavebního povolení či ohlášení a jejich podmínek, dále se jedná o užití výrobků v rozporu s požadavky § 156 Stavebního zákona, kdy zhotovitel nemá ani základní informaci o právních technických požadavcích na stavby. Jedním z nejvýznamnějších nedostatků je výkon funkce stavbyvedoucího osobou, která k tomu není kvalifikovaná, bez autorizace. Stavebníci si často s cílem ušetřit nenechají zpracovat dokumentaci pro provedení stavby a stavba je prováděna podle dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby. Taková dokumentace však neobsahuje podrobné konstrukční uspořádání stavby ani kvalitativní požadavky, čehož často využije zhotovitel – filuta. Při ocenění stavby nejsou zpracovány podrobné rozpočty a nelze zjistit, co vlastně zhotovitel ocenil, respektive nikoliv výjimečně zhotovitel ocení menší výměr, než je potřebný pro stavbu. Pro stavby prováděné dodavatelsky je asi nejčastějším nešvarem technického dozoru, že si nechá zaplatit od stavebníka i od zhotovitele, pak se dostane do situace, kdy v zásadě nemůže vykonávat řádně svoji činnost. Druhým nejčastějším problémem je, že technický dozor nemá ani základní kvalifikaci a velmi často ani dispozice fyzické.

Setkal jste se ve své praxi s nějakým kuriózním řešením při stavbě?

Vzpomínám si například, že technický dozor se rozhodl změnit trasu rozvodu topení a nechal prosekat keramický strop uprostřed rozpětí. Výsledkem bylo, že strop se musel vyměnit. Mnohem častější je však skutečnost, že „dozorci" neznají odbornou terminologii, neznají právní předpisy a nejsou schopni zapsat smysluplný text například při kontrolním dni, což jde přímo k tíži stavebníka. Setkal jsem se ale třeba i s propojením rozvodu vody s rozvodem topení, nařízením užít výrobky, které se pro daný účel zcela nehodily nebo neměly požadovanou trvanlivost. Vyšším stupněm jsou pak přímé dodávky částí stavby technickým dozorem, kdy zhotovitel dozírá sám nad sebou. Tragická je kombinace projektant, stavbyvedoucí a technický dozor v jedné osobě. U soudů se naopak setkávám s tím, že když vznikne spor mezi stavebníkem a zhotovitelem, často zhotovitel předloží jako první doklad o platbě technickému dozoru a tím z něj udělá osobu zcela nedůvěryhodnou.

Na základě čeho by měl budoucí stavebník dozor vybírat?

Podle mých zkušeností se dozor jako činnost provádí v různém rozsahu a různě kvalifikovanými osobami. Technický dozor by měl mít i základní kontrolní zkušební vybavení a musí umět provádět jednoduché nedestruktivní provozní zkoušky pro prvotní ověření vlastností. Proto doporučuji vybírat technický dozor podle kvalifikace – stavební vzdělání i autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nelze jej vybírat podle nejnižší ceny, nejvyšší cena však také není zárukou kvalitního výkonu.

Obecná smlouva neexistuje a každý si musí určit rozsah výkonu činnosti a odměnu, odpovědnost i požadavky na jeho pojištění určit podle svých potřeb a složitosti stavby. Je však třeba upozornit, že u složitějších staveb výkon této činnosti nemůže vykonávat jedna osoba, ale pro specifické práce se musí zúčastnit i specialisté, například topenář, elektrikář, vzduchotechnik a podobně. Vždy doporučuji písemné ujednání o rozsahu výkonu činnosti i ceně za tyto služby. Dále doporučuji, aby dozor vykonával svoji činnost již od doby zpracování dokumentace pro stavení povolení a podílel se na přejímání všech stupňů dokumentace.

Obsahovou náplň činnosti jednotlivých dozorů a seznam staveb, které lze provádět svépomocí podle v §103 a §104 Stavebního zákon -  ke stažení v sekci Dodatky ke článkům

Je pro vás těžké vyznat se v ceníkách dřevostaveb? Pak čtěte více...

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop