Radon v pasivních domech

Radon v pasivních domech

Redakce | Pondělí, 22. srpen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

O radonu jako život ohrožující látce se hovoří už poměrně dlouho. Tento radioaktivní plyn vzniká přeměnou uranu a radia v zemské kůře a sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Při vyšších koncentracích a dlouhodobém působení může způsobovat mimo jiné rakovinu plic. Hned po kouření jde o druhou nejčastější příčinu vzniku karcinomu. Podle atomového zákona (263/2016 Sb.) je proto nutné zajistit při stavbě každého nového domu nejen stanovení radonového indexu pozemku.

Protože radon se v největším množství uvolňuje z podloží stavby, může pronikat netěsnostmi v základové konstrukci do jejího vnitřního prostoru, kde se jeho koncentrace může hromadit až nad hodnotu stanovenou zákonem (300 Bq/m3, Světová zdravotnická organizace však doporučuje 100 Bq/m3). „Pokud je tato hodnota dodržena, je úroveň ozáření společensky přijatelná a bezpečná," vysvětluje prof. Martin Jiránek z ČVUT v Praze.

„Pokud je překročena, neznamená to, že jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví osob, ale vlastník domu by se měl snažit snížit koncentraci radonu pomocí dostupných a finančně přijatelných opatření. Nicméně i v případě, že není stanovená referenční úroveň překročena, je vhodné přemýšlet o možných a finančně přijatelných opatřeních, která by velikost ozáření dále snížila." Ve prospěch jeho rady hovoří i skutečnost, že průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách v České republice je 118 Bq/m3, což je jedna z nejvyšších koncentrací radonu v bytech na světě.

Jak zajistit ochranu domu proti radonu


Před stavbou jakéhokoliv domu, nejen pasivního, musí projektant vypracovat protiradonová opatření podle ČSN 73 0601 tak, aby koncentrace radonu v žádné z místností nepřekročila požadovanou hodnotu. „Na základě mnohaletých zkušeností by průměrná koncentrace radonu v novém domě neměla překročit 100 až 150 Bq/m3", vysvětluje profesor Jiránek. „Je to hodnota dosažitelná standardními typy protiradonových opatření ve všech běžných typech domů sloužících k bydlení. Zároveň je to hodnota, která představuje určitý kompromis mezi ušetřenou dávkou, složitostí opatření a pořizovacími náklady na opatření."

Základem ochrany je vždy těsné provedení konstrukcí ve styku s podložím prostřednictvím celistvé a souvislé hydroizolace nebo protiradonové izolace. Pokud je pod stavbou propustná vrstva štěrku nebo tepelněizolačního materiálu, musí být tato vrstva vždy odvětrána. Je-li v podlaze na terénu podlahové topení, musí být kromě radonové izolace instalováno odvětrání podloží nebo odvětraná ventilační vrstva v kontaktní konstrukci. Jako protiradonová izolace se používají nejčastěji asfaltové pásy nebo polymerní fólie, jejichž životnost musí odpovídat životnosti stavby. Odvětrání podloží se nejčastěji realizuje perforovaným plastovým potrubím uloženým do vrstvy štěrku pod podkladním betonem.

BECQUEREL

Becquerel (Bq) je odvozená jednotka definovaná jako aktivita radioaktivní látky, v níž dojde k jedné přeměně atomového jádra za sekundu.

Větrání je nutné! Ideálně nucené


V energeticky velmi úsporných a pasivních domech nedochází k žádné infiltraci vzduchu okny ani netěsnostmi v obálce budovy a v důsledku toho klesla intenzita výměny vzduchu uvnitř objektu, což je stále častější příčinou zvýšených koncentrací radonu ve stavbách. Je-li navíc dům vybaven nuceným odtahem vzduchu z kuchyně a hygienického zázemí, vzniká v domě podtlak, který zvyšuje přísun radonu z podloží.

Protože dostatečnou intenzitu větrání nelze zajistit otevíráním oken, je nutností instalace nuceného větracího systému rovnotlakého nebo vytvářejícího mírný přetlak. Ani systémy nucené ventilace vnitřního vzduchu nemohou být považovány za opatření univerzální, které vždy a za všech okolností dokáže samo o sobě zajistit koncentraci radonu pod požadovanou hodnotou. Při netěsné kontaktní konstrukci by to totiž mohlo vyžadovat poměrně značné intenzity větrání, které by byly spojeny s velkými tepelnými ztrátami.

Proto je velmi důležité, aby i domy, které jsou vybaveny nucenou ventilací, měly dostatečně těsnou kontaktní konstrukci s těsnými prostupy všech instalací. Místo protiradonové izolace stačí ale použít standardní hydroizolaci. Pamatujte, že s čím větším množstvím oběhového vzduchu vzduchotechnický systém pracuje, tím méně bude snižovat koncentraci radonu. S oběhovým vzduchem se totiž radon vrací zpět do větraného prostoru.

Další negativní vliv na účinnost snížení koncentrace radonu mohou mít v systémech se zpětným získáváním tepla entalpické výměníky, které rovněž propouštějí radon z odváděného vzduchu do přiváděného vzduchu. A konečně, jsou-li k předehřevu přiváděného vzduchu použity zemní výměníky tepla, musí být provedeny těsně, aby v nich nedocházelo k obohacování přiváděného vzduchu radonem z podloží.

DrevoaStavby.cz | Protiradonové opatření v novostavbě

obr.: Výběr protiradonového opatření v nových stavbách. Zdroj se souhlasem: Státní úřad pro jadernou bezpečnost


Protože dostatečnou intenzitu větrání nelze v pasivních domech zajistit otevíráním oken, je nutností instalace nuceného větracího systému rovnotlakého nebo vytvářejícího mírný přetlak.


  • Při stavbě pilotního projektu pasivního supermarketu Tesco v irském Tramoru se ukázalo, že vzduchotěsný plášť budovy spolu s řízeným větráním vylučují zvýšenou hladinu radonu v objektu. Tramore je přitom oblastí s vysokou úrovní radonu. Dodatečně bylo dokonce zasypáno potrubí odvětrávající podloží, aby se zamezilo cirkulaci vzduchu pod budovou a tím i transportu tepla.
  • Měření pasivního domu v Sasku v oblasti se zvýšenou koncentrací radonu ukázalo, že při zapnutém nuceném větrání klesá hodnota radonu na stejnou hodnotu jako ve venkovním prostředí, při vypnutém větrání stoupá na hodnotu kolem 150 Bq/m³. Pro dostatečnou ventilaci je třeba větrat kolem 30 m³ vzduchu za hodinu.
  • Výzkum v 97 pasivních domech ve Velké Británii a Irsku ukázal, že konstrukce pasivních domů chrání obyvatele před nadměrnou úrovní radonu. Průměrná hladina radonu v pasivních domech byla o více než polovinu nižší než ve vzorku „nepasivních" domů na stejných místech. Průměrná úroveň vnitřní koncentrace radonu v pasivních domech byla 36 Bq/m3, v „nepasivních" 88 Bq/m3 (celostátní průměr v Irsku je 77 Bq/m3).

Článek vznikl ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost


Pasivní domy 2022

ročenka PASIVNÍ domy 2022

  • Návrh a stavba pasivního domu
  • Technologie pasivního domu
  • Projekty a realizace pasivních domů
  • Zkušenosti s bydlením v pasivním domě

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi. Přes 200 stran informací pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

PD 2022

 

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Pasivní domy”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop