Róbert Marušák: <small>Vzděláváme nadané studenty, kteří se umí mezi konkurencí prosadit</small>

Róbert Marušák: Vzděláváme nadané studenty, kteří se umí mezi konkurencí prosadit

Redakce | Pondělí, 20. červen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

V akademickém roce 2019/20 otevřela Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze nový dvouletý magisterský program Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva. O unikátnosti oboru, velkém nadšení ze strany stavebních firem i o prvních úspěšných absolventech jsme si povídali s děkanem Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze prof. Ing. Róbertem Marušákem, PhD.

Venku už jsou první absolventi nového magisterského programu. Kolik jich bylo a jak byste v současné chvíli tento nový obor zhodnotil?


V akademickém roce 2020/21 úspěšně absolvovalo sedm studentů, dva z nich s vyznamenáním. Tito studenti byli také oceněni cenou rektora za vynikající výsledky v celém studiu. Dva studenti byli oceněni cenou děkana za vynikající diplomovou práci, jeden ze studentů byl dokonce nominován na prestižní cenu Josefa Hlávky. Z toho vyplývá, že se nám daří vzdělávat nadané studenty, kteří mají potřebný teoretický základ, jsou zároveň kreativní a umějí se mezi konkurencí prosadit. To jsou jistě kompetence, které jim v praxi budou užitečné.

Obor navazuje na fakultou vyučované bakalářské obory, mohou ho ale využít i studenti technických oborů stavebních fakult. Studenti musí absolvovat tříměsíční praxi – pomohla v tomto směru spolupráce s Asociací dodavatelů montovaných domů (ADMD), bylo možné studenty umístit do členských firem?


Absolvování praxí ve vybraných firmách považujeme na naší fakultě za jednu z důležitých součástí procesu vzdělávání, proto studenti napříč našimi studijními programy mají praxe v různé délce zařazené. Jasně definovány jsou také kompetence, které by studenti měli na praxích získat. Spolupráce s firmami z praxe je vždy pro studenty obrovským přínosem a díky ADMD byla komunikace s jednotlivými firmami usnadněna, studenti si firmy mohou vybírat podle svých preferencí, mezi které často patří například místo jejich bydliště.

Jaké byly cíle, které si fakulta v souvislosti se založením nového oboru vytyčila?


Hlavním cílem nově navrženého studijního programu bylo vytvoření vzdělávací magisterské platformy zaměřené na moderní a inovativní uplatnění dřeva v konstrukcích a stavbách. Studijní program částečně vycházel z poznatků a postupů Dřevařského inženýrství a logicky navazoval na oblast zpracování dřeva, čímž představuje prodloužení hodnotového řetězce z lesnictví přes dřevařství až do staveb na bázi dřeva. Takto navržený studijní program doplňuje standardní technické vzdělávání ve specifické oblasti dané používáním dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavbách a konstrukčních prvcích staveb.

Student tohoto dvouletého programu získává hlubší a komplexní znalost principů navrhování stavebních děl s dominantním uplatněním dřeva jako konstrukčního materiálu. Získává teoretické znalosti například z aplikované mechaniky, stavby a vlastností dřeva, stavební fyziky, matematické teorie pružnosti a ekonomiky podniku. Na tento teoretický základ navazuje soubor předmětů profilujících dovednosti potřebné pro samostatnou orientaci v oblasti projektování, stavební legislativy, technologiích průmyslové výroby a výstavby dřevostaveb, dřevěných konstrukcí a stavebně truhlářských výrobků.

Současně se očekává růst tvůrčí činnosti a posílení aktivní role fakulty i absolventů tohoto oboru v oblasti staveb na bázi dřeva a dřevěných konstrukcí s cílem uplatnění principů trvalé udržitelnosti společnosti. Nepřímým výstupem tak je efektivnější využívání strategické obnovitelné suroviny – dříví – ve výrobcích s vyšší přidanou hodnotou. Postupným zvýšením podílu těchto výrobků lze také očekávat výrazné snižování celkové energetické náročnosti, snižování emisí skleníkových plynů a současně zlepšování kvality života společnosti.

Máte už zpětnou vazbu o uplatnění čerstvých absolventů?


Naši absolventi našli uplatnění v různých firmách, zejména se zaměřením na výstavbu dřevostaveb. Většinou se jedná o firmy, ve kterých studenti vykonávali praxi či absolvovali odborné exkurze. Z tohoto pohledu je tedy nastavená spolupráce velkým přínosem pro obě strany. Absolventi se také účastní Panelu hodnocení studijního programu a poskytují nám cennou zpětnou vazbu, abychom studijní program dále zkvalitňovali.

"Zájem o daný studijní program je poměrně velký, nicméně fakulta chce tento program držet jako prestižní, a tedy s nižším počtem studentů."

Jaký je zájem o studium nového oboru Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva? Kolik se každoročně hlásí uchazečů a kolik jich fakulta přijme?


Zájem o daný studijní program je poměrně velký, nicméně fakulta chce tento program držet jako prestižní, tedy s nižším počtem studentů, které pečlivě vybíráme tak, aby každoročně absolventi našli uplatnění a zároveň díky svým jedinečným znalostem byli žádaní. V loňském roce se na daný studijní program hlásilo 48 uchazečů, z nichž bylo vybráno 26 studentů, kteří se zapsali do prvního ročníku. V současné době máme již přes 30 přihlášek, nicméně možnost přihlašování do studia je stále otevřená.

Co přesně mohou potenciální uchazeči o studium zmiňovaného oboru očekávat?


Studenti se v rámci studijního programu učí navrhovat a ovládat průmyslové technologie pro výrobu komponent dřevěných konstrukcí a prefabrikovaných prvků staveb na bázi dřeva; řídit procesy výstavby staveb na bázi dřeva s ohledem na legislativní požadavky, zpracovávat projektovou dokumentaci k pozemním stavbám včetně halových staveb, lávek a mostů s uplatněním dřeva jako hlavního konstrukčního materiálu.

Výuka je zaměřená také na orientaci v problematice navrhování dřevěných konstrukcí s důrazem na zohlednění specifických vlastností dřeva a technických požadavků na výrobky, znalost nedestruktivních diagnostických technik včetně návrhu technických opatření proti vzniku poruch v dřevěných konstrukcích a stavbách na bázi dřeva, orientaci v problematice stavebního zákona, řízení podniku a rozpočtování staveb.

Následně se absolventi mohou uplatnit v projektových ateliérech se zaměřením na konstrukce a stavby na bázi dřeva, ve výrobních a stavebních firmách se zaměřením na výstavbu staveb na bázi dřeva na pozicích technolog, přípravář, projektant nebo jako stavbyvedoucí a také jako projektanti technologických celků pro oblast průmyslové stavební výroby.

Jaká je vlastně v rámci českých a slovenských škol v oblasti výuky znalostí výstavby s dominantním uplatněním dřeva jako konstrukčního materiálu konkurence?


Takto pojatý studijní program je zcela unikátní, neboť svojí skladbou předmětů představuje komplexní uchopení dané problematiky nejen v oblasti staveb na bázi dřeva, ale i veškerých dřevěných konstrukcí. Fakulta lesnická a dřevařská v minulých letech výrazně investovala a posílila infrastrukturu pro oblast dřevařství. Toto zázemí nyní umožňuje rozšíření a přesah výzkumu a vývoje do sféry staveb na bázi dřeva.

Prostřednictvím nového studijního programu dřevěných konstrukcí a staveb na bázi dřeva lze očekávat rozšíření možností transferu nově získaných poznatků výzkumu a vývoje do vzdělávání a posílení stavební praxe o odborníky se znalostmi specifických vlastností dřeva a umem hospodárně využívat pozitivní vlastnosti dřeva a materiálů na bázi lze očekávat rozšíření možností transferu nově získaných poznatků výzkumu a vývoje do vzdělávání a posílení stavební praxe o odborníky se znalostmi specifických vlastností dřeva a umem hospodárně využívat pozitivní vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva jak pro konstrukční účely, tak pro stavebně truhlářské výrobky.

Jak vidíte vývoj oboru dřevostaveb v Čechách?


Dřevostavby jsou na českém trhu čím dál více oblíbené. Dynamicky se zvyšující podíl můžeme vidět zejména u rodinných domů, kde dnes podíl dřevostaveb přesahuje 16 % ze všech realizovaných domů. Od roku 2000, kdy Český statistický úřad sleduje výstavbu dřevostaveb, se jejich podíl více než zdvacetinásobil. V zahraničí, například v Německu nebo Švýcarsku, je tento podíl ještě vyšší. Kromě rodinných domů však již i u nás můžeme vidět například veřejné budovy ze dřeva jako jsou školky, školy nebo například kostely.

V budoucnu se také očekává úprava legislativy, která je nyní v porovnání se zahraničím velmi striktní, a lze tedy očekávat i další rozvoj výstavby veřejných budov a budov občanské vybavenosti ze dřeva v České republice. Na to je právě potřeba reagovat a připravovat odborníky, kteří budou mít potřebné znalosti nejen z hlediska technologií zpracování, výroby a dřevěných konstrukcí, ale také znalosti trhu, zákazníků, odhadu poptávky a správnému umění komunikace v oblasti oboru dřevostaveb.

"Odborníci na pomezí dřevařství a pozemního stavitelství jsou na trhu práce „nedostatkovým materiálem" a poptávka po nich ještě dále poroste."

Kvitují firmy z oblasti výstavby montovaných domů na bázi dřeva založení Vašeho oboru a mají zájem podílet se na vzdělávání budoucích projektantů, technologů či stavbyvedoucích?


Firmy, se kterými jsme navázali spolupráci, jsou pochopitelně rády, že takovéto odborníky vzděláváme, zároveň nám i poskytují odborné vstupy v jednotlivých přednáškách, organizujeme s nimi odborné exkurze a studenty k nim posíláme na praxe. Z jejich strany jednoznačně zaznívá, že odborníci na pomezí dřevařství a pozemního stavitelství jsou na trhu práce „nedostatkovým materiálem" a poptávka po nich ještě dále poroste. Vzhledem k trvání studijního programu naši spolupráci neustále prohlubujeme a jsme otevřeni komunikaci s novými firmami, které by měly zájem spolu s námi zkvalitňovat tento prestižní studijní program.

Ing. Róbert Marušák, PhD. děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze
Ing. Róbert Marušák PhD.
děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Autor článku: DAGMAR ČESKÁ, Foto se souhlasem: Archiv FLD ČZU v Praze


časopis DŘEVOstavby 3-2022

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 3/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

DaS 3-2022
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop