Tesařina je fascinující řemeslo, které má smysl a budoucnost

Tesařina je fascinující řemeslo, které má smysl a budoucnost

Dana Jakoubková | Pondělí, 13. květen 2024 |

Přidat na Seznam.cz

Básník Julius Zeyer, vynálezce stavebnice Lego, lodního chronometru i lůžkových železničních vagonů, Svatý Josef a konec konců i génius Cimrman; ti všichni a mnoho dalších mají jedno společné – řemeslo tesař.

Tesařina je fascinující řemeslo, které zahrnuje zručnost, přesnost a kreativitu. Od historického významu tesařství až po používání moderních CNC strojů, nástrojů a technik je toho tolik, co je třeba na této prastaré profesi ocenit:

 • Jedna z nejstarších na světě.
 • Prolíná se do mnoha dalších průmyslových oborů.
 • Vyžaduje jak technickou zručnost, tak umělecký talent.
 • Musí umět interpretovat a provádět složité stavební plány.
 • Vysoká úroveň přesnosti je nezbytná.
 • Jde o fyzicky náročnou práci.
 • Tesaři hrají klíčovou roli v udržitelném stavebnictví.

Střední škola řemeslná Jaroměř


Výuce oboru „Tesař" se škola věnuje nepřetržitě již mnoho desetiletí. Za tu dobu se několikrát měnil systém vzdělávání, ale výsledek její práce byl vždy stejný – kvalitní řemeslník. Nyní před ní stojí další výzva – nové trendy ve stavebnictví. Jestliže jste někdy hledali na internetu informace týkající se dřevostaveb, víte, že odkazy jsou plné slov jako budoucnost, udržitelnost, ekologičnost, pohoda, komfort, revoluce, ale také životnost, požár, hluk. Pro cihlu jsou pak příznačná slova jako tradice, poctivost a pro beton chlad, pevnost, nezničitelnost.

DrevoaStavby.cz Dřevo řemeslem Tesařina_SŠŘ Jaroměř

Foto: Ing. Miloš Tichý, Archiv SŠŘ JAROMĚŘ

Pokud by vás napadlo se podívat na statistiku uveřejněnou na stránkách Českého statistického úřadu, najdete velmi zajímavá data: Mezi lety 1991 a 2001 bylo u nás vystavěno nebo celkově rekonstruováno 21 761 domů, z toho pouhých 103 (0,473 %) bylo dřevostaveb. Při sčítání osob v roce 2021 bylo v České republice evidováno 1 952 668 obydlených domů, z toho 41 177 (2,1 %) dřevostaveb. V loňském roce bylo vystavěno více než 18 000 rodinných domů, necelé 4 000 (tedy zhruba 20 %) z nich bylo ze dřeva.

Za zmínku stojí ještě jeden zajímavý údaj plynoucí z průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2021 týkající se preferencí stavebních materiálů respondenty. Jako stavební materiál vysněného domu by si tři čtvrtiny z nich vybrali cihlu, o dřevu by uvažovalo méně než 40 % respondentů (převážně ve středním věku) a většina mladých lidí do 30 let by jako stavební materiál volila beton.

Toho všeho jsou si ve škole velmi dobře vědomi. Především pak rostoucího zájmu o využití dřeva jako stavebního materiálu. Fakt, že zhruba každý pátý rodinný dům vystavěný u nás v minulém roce je na bázi dřeva, již sám o sobě smazává mýty spojené se dřevem, jako konstrukčním materiálem.

DrevoaStavby.cz Dřevo řemeslem Tesařina_SŠŘ Jaroměř_žáci při praxi

Foto: Ing. Miloš Tichý, Archiv SŠŘ JAROMĚŘ


Související článek ze seriálu "Dřevo a vzdělávání – Řemeslem proti proudu":

DrevoaStavby.cz Studijní obor dřevostavby_úvodní
 

Slovo odborníka


V posledních letech jsme zaznamenali (i u oboru Tesař) změny ve věkové struktuře žáků. Zatímco ještě před několika lety zcela dominovali žáci navazující na základní školu, dnes prudce roste zájem žáků takzvaně druhooborových, což znamená žáků, kteří jsou již v některém učebním oboru vyučeni, mají maturitu či dokonce vysokoškolský diplom, a s přibývajícím věkem uchopili tuto šanci rozšíření profesních kompetencí.

Vysvětlujeme si to tím, že rozhodování a výběr školy v nějakých čtrnácti, patnácti letech je velmi těžký jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče. Společnost navíc obecně preferuje vzdělávání čtyřleté, zakončené maturitou, a navazující vysokoškolská studia. Složitost technologií využívaných v průmyslu tomu dává své opodstatnění, ale příkladně u staveb moderních domů ze dřeva či jiných biologických materiálů je možný kvalitní výsledek jen na základě spolupráce všech stupňů od projekce až po předání klíčů. A zcela nezastupitelné a velmi hodnotné místo v této posloupnosti činností má kvalitní řemeslník.

Ze zpětné vazby od našich žáků, kterou získáváme po ukončení jejich působení ve škole, vidíme široké uplatnění v oboru u těch žáků, kteří si sami obor jako svoji budoucnost vybrali. Převážná většina z nich najde zaměstnání snadno, ale, a to nás těší především, je schopna samostatné výdělečné činnosti. Těch, kteří v oboru nepokračují, je menšina.

I u nich ale, díky pracovním návykům, které získávají při praktické výuce, je relativně dobrá zaměstnatelnost. Změny probíhají v celém systému školství, probíhají i na poli učilišť. U nás jsme si jisti, že žák, který má o obor T esař skutečný zájem, má obrovskou příležitost položení základu příjemného budoucího profesního života a ekonomické jistoty.

Bc. Ladislav Kubias učitel odborného výcviku, učební obor Tesař SŠŘ Jaroměř
Bc. Ladislav Kubias
učitel odborného výcviku, učební obor Tesař SŠŘ Jaroměř

Dřevěná revoluce


Často je mezi odborníky označována současná doba jako práh dřevěné revoluce. Evropa zaměřuje svoji politiku mimo jiné i na změny spojené s využíváním nových stavebních technologií. Nizozemí a Francie si stanovily povinnost, aby část výstavby byla realizována ze dřeva. Metropolitní region Amsterdam bude od roku 2025 vyžadovat, aby nejméně 20 % výstavby byly dřevostavby nebo stavby z jiného biologického materiálu.

Za takovou stavbu se mimochodem považuje objekt vystavěný nejméně z 80 % ze dřeva u budov do 10 podlaží, u vyšších pak je zapotřebí nejméně 50 % biologického materiálu. Ve Francii bude Olympijský stadion pro letní olympijské hry v Paříži 2024 celý ze dřeva, stejně jako více než osmipodlažní budovy, které budou při této příležitosti postaveny.

V Norsku stojí hotel s 18 patry, který je celý vystavěn technologií dřevostavby. U nás zatím legislativa umožňuje výstavbu domů ze dřeva s maximálně čtyřmi podlažími, ale vzhledem k Evropským trendům již probíhají změny i v legislativě České republiky. S tím se, zcela pochopitelně, pojí i změny na trhu práce, kde by měl stoupat zájem o řemeslně způsobilé pracovníky schopné takové stavby realizovat.

Paradoxem dnešní doby je na jedné straně obrovská poptávka po řemeslnících obecně a na straně druhé nezájem žáků (a jejich rodičů) o vzdělávání v oborech s výučním listem. Při prezentacích školy na akcích Hospodářské komory, při osobních setkáních s učiteli základních škol a s rodiči dětí, které mají rozhodovat o své budoucnosti, je zjevný odraz zrcadla nastavený současnou společností. Výrazné upřednostňování všeobecného vzdělávání, směřování dětí na studium oborů s maturitou, to vše do budoucna může znamenat problém ve stavebnictví.

DrevoaStavby.cz Dřevo řemeslem Tesařina_SŠŘ Jaroměř_dřevěný mlýn

obr.: Formou subdodávky se škola významně podílela na výstavbě repliky větrného mlýnu v Borovnici (HK), který je svým historickým konstrukčním řešením zcela unikátní. Foto: Archiv Královéhradecký kraj

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...

 • Mezi nejstarší archeologické důkazy tesařství (5 256 př. n. l.) u nás patří dubové roubení studny v obci Ostrov.
 • Nejstarší dochovaným kompletním architektonickým textem pojednávajícím o řemesle tesařském je Vitruviových deset knih souhrnně nazvaných De architectura.
 • Pila se začala v Evropě používat až v 16. století. Do té doby vládla sekera.
 • Ostatní řemesla pak trumfne nejpoužívanější slovní spojení Mistr tesař.

Uplatnění žáků po absolvování školy ...


... je obrovské. Jaroměřská škola, zcela v souladu se současnými trendy, připravuje žáky oboru tesař nejen v dovednostech klasického tesařského řemesla, ze kterého důsledně vychází, ale výuku obohacuje i o znalosti a dovednosti spojené s moderními technologickými postupy. Žáci se orientují nejen v historických tesařských postupech, což jim dává schopnost provádění renovací starých krovů a výroby těch historizujících, ale znají konstrukční řešení moderních rámových dřevostaveb, staveb na bázi prefabrikovaných rámových sendvičových panelů a znají i principy domů srubových, respektive roubených.

DrevoaStavby.cz Dřevo řemeslem Tesařina_SŠŘ Jaroměř_dřevo

Foto: Ing. Miloš Tichý, Archiv SŠŘ JAROMĚŘ

V rámci širšího vzdělávání škola oboustranně spolupracuje s Národním památkovým ústavem, žákům zprostředkovává přenos zkušeností od nositelů lidových tradic a mimo jiné velmi úzce spolupracuje i se společností 3AE s.r.o., která se realizacím moderních dřevostaveb od projektu až po výstavbu věnuje po celé republice. Každoročně budoucí tesaři pracují na mnoha drobných i větších zakázkách. Učitelský sbor velmi těší i nemalé úspěchy žáků na oborových soutěžích obdobně zaměřených škol, kde patří mezi ty nejúspěšnější.

Spolupráce je navázána i se zahraničními školami a předávání zkušeností je, bez ohledu na jazykovou bariéru, velmi obohacující. Žáci se rovněž podíleli na dokumentaci historicky nesmírně cenných krovů v památkové zóně města Cheb. Vyučující vidí ve své práci obrovskou příležitost k předání znalostí a dovedností mladým zájemcům o pěknou, voňavou, ale zároveň těžkou a odpovědnou práci v oboru tesař. Ten jim s vybudovaným vztahem člověka ke dřevu může zajistit dobrou, poctivou a jistou budoucnost. A samo sebou si přejí, aby těch, kteří za sebou chtějí vidět krásu dřeva, přibývalo bez ohledu na vzdělávací politiku.

DrevoaStavby.cz Dřevo řemeslem Tesařina_SŠŘ Jaroměř_dřevěná střecha

Foto: Ing. Miloš Tichý, Archiv SŠŘ JAROMĚŘ

Slovo pro odborníka


Ve společnosti 3AE s.r.o., která se specializuje na výstavbu s využitím CLT systému NOVATOP, vnímáme spolupráci se Střední školou řemeslnou Jaroměř jako esenciální součást podpory udržitelného stavitelství a odborného vzdělávání. Naše partnerství zahrnuje organizaci exkurzí a nabídku praxí pro studenty, umožňující jim získat cenné praktické zkušenosti a pochopení procesů v dřevostavbách přímo v praxi. Tyto iniciativy nejenže posilují jejich odborný růst, ale také nám umožňují získávat nové perspektivy, které mohou obohatit naše projekty.

Vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných řemeslníků na trhu jsme hrdí, že můžeme přispívat ke zlepšení jejich kvality a připravenosti. Tato spolupráce nám rovněž umožňuje identifikovat a angažovat nejtalentovanější jedince do našeho týmu, což je klíčové pro další zlepšování našich produktů a služeb. Jsme potěšeni, že můžeme podporovat vzdělávání a rozvoj nové generace řemeslníků, kteří jsou vybaveni potřebnými dovednostmi k efektivnímu řešení výzev současného dřevostavitelství. Naše spolupráce se Střední školou řemeslnou Jaroměř odrazí naše odhodlání k inovaci, udržitelnosti a rozvoji talentů, které jsou nezbytné pro budoucnost našeho oboru.

Ing. Václav Valášek 3AE
Ing. Václav Valášek
BMI manažer 3AE, s.r.o.


časopis DŘEVOstavby 2-24

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 2/2024

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

DaS 2-2024

Na článku pro časopis DŘEVO&stavby se podílel: Ing. MILOŠ TICHÝ – ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO ODBORNÝ VÝCVIK SŠŘ JAROMĚŘ

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop