Nejčastější chyby při zateplování dřevostavby

Nejčastější chyby při zateplování dřevostavby

Redakce | Pondělí, 14. únor 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Tepelná izolace je při výstavbě dřevostaveb alfou a omegou. Protože na rozdíl od zděné výstavby bývá zpravidla izolační materiál součástí celé skladby konstrukce – i té nosné – nabývá její výběr a správná aplikace na ještě větší důležitosti. Díky tomu mohou mít stěny dřevostavby menší tloušťku, vzhledem k nižším akumulačním schopnostem celé konstrukce je ale zároveň třeba izolovat chytře, aby dům nevychládal příliš rychle. Tentokrát nebudeme procházet jednotlivé izolační materiály a jejich vlastnosti, dokonce ani možné způsoby aplikace. Zaměříme se na jinou oblast, která je ale z praktického hlediska nedocenitelná. Jakých chyb se při izolování domu stavebníci nejčastěji dopouštějí? A k jakým poruchám ve stavbách takové počínání vede?

1. Špatně zvolená tloušťka izolace


Samozřejmě platí, že čím více izolace, tím méně tepla bude unikat a tím menší účet za energie tak budeme muset platit. Přesto není možné tloušťku izolace „jen tak tipnout". Navrhnout správnou skladbu stěny/střechy/ podlahy na terénu musí vždy zkušený projektant, který kromě prostupu tepla bere v úvahu i hledisko difuze a kondenzace vodní páry a šíření vlhkosti v dané konstrukci tak, jak mu to ukládá norma. Tloušťka tepelné izolace a její parametry musí zaručit, že v konstrukci nebude kondenzovat vlhkost, respektive, že bude kondenzovat až v takovém místě, ze kterého je možné ji bez problémů odvětrat. Nepřípustná vlhkost v konstrukci působí samozřejmě problémy – od tvorby plísní přes ztrátu izolačních schopností až po degradaci všech materiálů.

Drevoastavby.cz- Správní tloušťka tepelné izolace v dřevostavbě

obr.: Na tloušťce izolace záleží – k jejímu určení potřebuje projektant zpravidla výpočtový program, který zohlední skladbu celé posuzované konstrukce. Foto: Lightkeeper, Zdroj: Dreamstime

2. Nedostatečné připevnění izolace


Nevhodné nebo nedůsledné připevnění, tj. lepení a kotvení tepelné izolace, bývá asi nejpalčivějším a hlavně nejviditelnějším problémem u kontaktních zateplovacích fasádních systémů. Kromě dobře připraveného podkladu pro aplikaci deskové izolace je nutné zajistit její správné nalepení – použití odpovídajícího lepidla v odpovídajícím množství podle toho, jak uvádí výrobce, a to za přiměřených klimatických podmínek (nesmí mrznout, ani pálit ostré letní slunce) – a také následné kotvení odpovídajícím množstvím a druhem hmoždinek tak, aby byla respektována kvalita a nosnost zateplované stěny a umístění objektu v terénu. Samozřejmostí je i použití všech souvisejících kotvících komponentů, jako jsou například zakládací lišty. V krajním případě může celý fasádní zateplovací systém jednoho dne spadnout, ať už z důvodu sání větru nebo prostého neunesení své vlastní váhy. Časté jsou také související vizuální vady, tj. prokreslování spár a boulení desek tepelné izolace či kotevních hmoždinek na povrch fasády.

Drevoastavby.cz | Správná aplikace tepelné izolace v dřevostavbě

obr.: Zejména u realizace kontaktního zateplovacího systému má správná aplikace izolantu velmi výrazný vliv na výslednou estetiku stavby. Foto: Alisbalb, Zdroj: Dreamstime

3. Nedokonalé vyplnění izolovaného prostoru


Pokud nestavíte dřevostavbu z CLT panelů, její konstrukce vždy sestává z nosného dřevěného rámu, deskového a izolačního materiálu (ať už se jedná o dřevostavbu zhotovenou přímo na staveništi, nebo prefabrikované panely). Nejčastěji se používá minerální izolace – tedy kamenná nebo skelná vlna, kterou lze díky jejím vlastnostem dobře stlačit a přizpůsobí se tak nerovnostem dřevěné konstrukce. Velký pozor je ale třeba dát na to, aby byla izolací vyplněna každá dutina, protože i když to po jejím zaklopení není vidět, nezaizolované místo bude promrzat, bude na něm zevnitř kondenzovat vlhkost a dříve nebo později se objeví plíseň. Nehledě na nevyžádané úniky tepla.

Kromě možnosti, že se část konstrukce vyplnit opomene nebo se vyplní nedůsledně, je ve hře i sesedání a boulení minerální vlny. K tomu dojde ve chvíli, kdy se použije izolace nekvalitní nebo příliš měkká, která není určená primárně pro izolování stěny, ale hodí se například do stropu. Stejný problém – tedy nedostatečné vyplnění prostoru – může nastat i u izolací foukaných (celulóza, minerální nebo dřevovláknitá izolace), které je třeba provádět precizně, protože (zejména u svislých konstrukcí) pokud není do konstrukce aplikována izolace o správné objemové hmotnosti, může dojít k jejímu sesednutí.

Proto je třeba sázet na ověřené výrobce a proškolené realizační firmy. Ke smrštění izolačního materiálu může docházet i u izolací stříkaných (PIR nebo PUR pěna), pokud není dodržen správný směšovací poměr jednotlivých složek. Chyba s nedostatečným vyplněním izolovaného prostoru se celkem snadno odhalí použitím termokamery, její odstranění ale už tak jednoduché není.

Drevoastavby.cz | Vyplnění izolovaného prostoru v dřevostavbě

obr.: Pozor na nedůsledné vyplnění izolovaného prostoru. Problém může nastat i v případě, kdy je použita nevhodná izolace, která časem sesedne nebo se vyboulí. Foto: Alisbalb, Zdroj: Dreamstime

Komentář odborníka


Nejčastější chyby při zateplování podkroví

Nejčastějšími znaky špatně odvedené práce při zateplování podkroví bývají vlhké mapy na stěnách, popraskaná omítka nebo dokonce nebezpečná plíseň. Takovým problémům je lepší se vyhnout, jinak hrozí, že budete muset už po několika letech střechu rozebrat, opravit a izolaci provést správně. Buďte proto důslední při výběru a aplikaci parozábrany. Úlohou parozábrany je zamezit průniku vodních par z interiéru do prostoru střešní konstrukce a následné kondenzaci. Pokud ovšem materiál není kvalitní nebo parozábrana není správně instalována, nebude plnit svoji funkci a mohou nastat problémy. Nejvhodnější je vybrat kvalitní chytrou parozábranu, která mění své vlastnosti během roku v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu uvnitř a vně budovy.

DrevoaStavby.cz | Princip fungování parobrzdy v letním a zimním období

Zdroj obrázku: ISOVER

I když použijete kvalitní materiál, ale aplikaci neprovedete správně, vlhkost si pod parozábranu najde cestu. To se nejčastěji stává, když se parozábrana protrhne nebo když nejsou spoje řádně přelepené či není fólie řádně napojená. Pak totiž parozábrana netvoří neprostupnou vzduchotěsnou obálku. Na první pohled to nemusí být vidět, zvláště pokud se hned zaklopí sádrokartonem, chyba se však projeví při poklesu venkovní teploty. V takovou chvíli v konstrukci začne kondenzovat voda, vsákne se do krokví nebo do izolace, a to se může projevit i na stěnách – začnou se tvořit mapy nebo se objeví plísně. Řešení tohoto problému spočívá v použití izolační pásky a tmelu, neboť jen tak v chytré parozábraně nebudou mezery a otvory, kterými by mohla projít vlhkost z interiéru. V žádném případě ale nepoužívejte obyčejnou lepicí pásku, která rozhodně funkci parotěsné pásky nesplní a bude držet maximálně pár dní!

Ing. František Fajt SAINT GOBAIN
Ing. František Fajt
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

4. Špatný výběr materiálu zateplení


Rozličná materiálová paleta tepelných izolantů není samoúčelná – zvolit si vámi nejsympatičtější druh izolace, ať už z hlediska ceny, povahy jejího složení (přírodní/syntetické) nebo užitných vlastností je samozřejmě výsada, kterou má každý stavebník. Je však třeba respektovat, na jaká místa se která izolace hodí – třeba že není možné realizovat kontaktní zateplovací systém s pomocí měkkých izolantů, hodících se pro „vycpávání" dutin, nebo že není vhodné je používat na místa, kam se dostane vlhkost a kde by tak ztrácely izolační schopnost.

Vždy je však třeba chápat komplexnost zvoleného řešení a respektovat nejen postup při provádění, ale také doporučení na použití dalších navazujících vrstev, detailů a stavebních komponentů. Například druh lepidla, pokud se izolace kotví tímto způsobem, materiál difuzně otevřených či uzavřených fólií u stěn dřevostavby, druh hydroizolace v závislosti na způsobu izolování spodní stavby a další a další. Ve velmi krátkodobém a krátkozrakém horizontu se sice může zdát, že by se právě na nerespektování doporučených materiálů dalo poměrně dost ušetřit, za ztrátu kvality a především jistoty ovšem taková úspora nestojí. Pokud nejste ostřílený stavař se znalostmi vlastností a charakteristik jednotlivých materiálů, spoléhejte se vždy na prověřené výrobce certifikovaných zateplovacích systémů, kteří investují nemálo času a peněz do vývoje svých prověřených systémových řešení. Pouze tak můžete dosáhnout optimálního výsledku, který nebude v čase vyžadovat nákladné opravy.

Drevoastavby.cz | Aplikace izolantu ISOVER

obr.: Aplikace izolantu je jen jedním z kroků realizace komplexního zateplovacího systému. Aby konstrukce fungovala tak, jak má, je nutné důsledné použití všech dalších vrstev. Foto: Isover

Komentář odborníka


Izolace s akumulační schopností

Častou chybou při výběru tepelné izolace bývá soustředění se na jeden parametr, který tepelnou izolaci charakterizuje. Tím je historicky dána tepelná vodivost. Součinitel tepelné vodivost λ se zastavil v dnešní době výkonnostně u běžných izolací mezi 0,031 až 0,039 W/mK, liší se tedy maximálně v tisícinách hodnoty. Porovnávacím parametrem se tak více a více stává měrná tepelná kapacita c, která určuje, zda je, či není materiál akumulačně práceschopný.

Celulózová izolace, např. Climatizer Plus, má v této výkonnostní třídě navrch. Měrná tepelná kapacita je na hodnotě 2020 J/kgK (skelná izolace 840 J/kgK, stříkaná PUR pěna dokonce jen 800 J/ kgK). Stavby s izolačním materiálem o vyšší akumulační schopnosti se lépe brání promrzání a únikům tepla v zimním období. Na jaře a na podzim zase dochází k častému střídání teplých a studených dní. I toto období lépe zvládají materiály s vyšší akumulační schopností. Naopak v letním období se vyhneme přehřívání podkroví nebo u bungalovů přehřívání místností přímo pod střechou.

Drevoastavby.cz | Foukaná izolace v dřevostavbě

obr.: Realizace foukané izolace vyžaduje vždy zkušenou firmu, která zajistí, že je prostor optimálně vyplněný. Foto: CIUR

Ing. Marcela Bosáčková
Ing. Marcela Bosáčková
CIUR a.s.

Drevoastavby.cz | Izolace s akumulační schopností CIUR

Zdroj obrázku: se souhlasem CIUR a.s.

5. Nedodržení konstrukčních pravidel výstavby dřevostaveb


Poslední bod se netýká přímo samotné tepelné izolace, ale obecně všech konstrukčních neduhů, které mohou a mají vliv na funkci celé stavby – včetně tepelné izolace. Patří mezi ně nevhodné řešení soklové části (dřevěná konstrukce musí začínat až 300 mm nad terénem), nekvalitně provedená parobrzda (nejčastěji záklop z OSB desek, který má redukovat množství vlhkosti, procházející do konstrukce) a parozábrana (fólie zabraňující průchodu vlhkosti do konstrukce u difuzně uzavřených skladeb), nebo nedořešené detaily napojení svislých a vodorovných konstrukcí, stěn a střechy nebo napojení dřevěné konstrukce na zděnou část.

Všechny tyto chyby vedou k nepřiměřenému pronikání vlhkosti do konstrukce, její degradaci a promrzání. Přes všechny své výhody je dřevostavba konstrukčním systémem, u kterého je dvakrát důležité precizní provedení a dodržování technologické kázně. V případě správného návrhu a provedení včetně odpovídajících detailů se ale majiteli odmění ekologicky šetrným, finančně úsporným a uživatelsky příjemným bydlením.

Drevoastavby.cz | Správné zateplení dřevostavby

obr.: Přestože jsou dřevostavby o něco náročnější na preciznost provedení, mnoho firem už má za sebou léta zkušeností s tuzemskými realizacemi a dokáže se s vyššími nároky na detail výborně popasovat. Foto: Sergey Nazarov, Zdroj: Dreamstime

Autor článku: DAGMAR ČESKÁ

DaS 1-2022

 

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop