Pilíře udržitelné výstavby aneb skrytá síla dřeva

Pilíře udržitelné výstavby aneb skrytá síla dřeva

Dana Jakoubková | Pátek, 05. duben 2024 |

Přidat na Seznam.cz

Představte si svůj vysněný dům, který není jen krásný a pohodlný, ale také je v souladu s přírodou. Místo, kde se cítíte dobře, protože víte, že jste při jeho výstavbě učinili dobré rozhodnutí pro budoucnost svou, svých dětí i budoucnost planety. To je vize, kterou vám dřevostavba může nabídnout. Ovšem ne každý stavitel ji dokáže naplnit. Je tedy na vás zajímat se a vyžadovat, přijmout dřevo jako spojence v boji za zelenější svět.

Koncept udržitelné výstavby je ve stavebnictví již dobře známý, ale jako bájný poklad na mapě – mnozí o něm slyšeli, ale málokdo ví, jak ho najít. A jak ukazuje unikátní výzkum nazvaný Barometr udržitelné výstavby, jen jeden z pěti stavitelů skutečně bere do ruky kompas a měří uhlíkovou stopu svých projektů. Výzkum, který provedla v loňském roce společnost Saint-Gobain mezi profesionály ve stavebnictví naznačuje, že koncept udržitelnosti často zůstává více v teoretické sféře než v praktické rovině. Například, ačkoli je téměř devět z deseti respondentů obeznámeno s pojmem «udržitelná výstavba», pouze šest z deseti se odváží tvrdit, že přesně chápe její význam.

Nejčastěji je tento termín spojován s ochranou životního prostředí, zatímco aspekty jako pohodlí a zdraví obyvatel budovy často zůstávají opomíjeny. Dvě třetiny oslovených osob uvádějí, že berou v potaz uhlíkovou stopu svých projektů. Nicméně pouze 22 procent z nich to činí systematicky, zatímco ostatní to praktikují jen příležitostně. Pro třetinu odborníků v tomto oboru pak není respektování principů udržitelnosti klíčovým faktorem při výběru partnerů a dodavatelů, a dalších 39 procent aplikuje toto kritérium pouze částečně.

Co brání pokroku k udržitelnému stavebnictví


Udržitelná výstavba je fascinující oblastí, ve které se stavebnictví posouvá k vytvoření společnosti trvale udržitelné nejen z ekologického hlediska, ale také z hlediska socioekonomického a kulturního. Je zde však několik překážek – vyšší náklady, nedostatek zkušeností stavebních pracovníků a nízká informovanost veřejnosti o této problematice.

Ve světle názorů odborníků v oboru mají nejlepší vyhlídky na urychlení přechodu k udržitelnému stavebnictví představitelé veřejných institucí a architekti. Je však důležité zmínit, že pouze 55 procent zástupců veřejné správy by odmítlo projekt, který nezahrnuje kritéria udržitelnosti, a jen 17 procent jich tak již v minulosti učinilo. Pokud veřejná správa nevykazuje základní rysy kvalitního řízení, je těžké dosáhnout udržitelného rozvoje.

Pouze 30 % profesionálů v oboru stavebnictví je připraveno realizovat projekty se zaměřením na udržitelnost. Stavitelé dřevostaveb mají v tomto ohledu značný náskok .

Dřevo – symbol udržitelnosti stavebnictví


V kaleidoskopu stavebních materiálů, které nám moderní architektura nabízí, se každý pyšní unikátními vlastnostmi. Avšak dřevo stojí na výjimečné pozici, kde harmonicky spojuje funkčnost, dostupnost a udržitelnost, což je kombinace, kterou byste u jiných surovin našli stěží. Na rozcestí stavebních materiálů, kde se střetává kov, plast, kámen a beton, vyniká dřevo vlastnostmi, které nám připomínají jeho hluboké kořeny v přírodě.

Obnovitelnost je klíčovou vlastností, která odlišuje dřevo od ostatních. Jako dar přírody může být zásoba dřeva udržitelně obnovována vysazováním nových stromů a udržována prostřednictvím šetrného lesního hospodaření. Dřevostavby ale nejsou jen ekologické. Mohou být také esteticky přitažlivé a technicky pokročilé. Je čas rozvinout křídla fantazie a pomocí dřeva tvořit domovy, které budou nejen šetrné k naší planetě, ale také inspirativní a pohodlné pro ty, kteří v nich žijí. Stačí, když každý stavebník bude pro stavbu svého domu dobře vybírat a stavět s láskou k sobě i Zemi.

DrevoaStavby.cz Pilíře udržitelné výstavby dřevostavba PENATUS

obr.: Navrhnout krásný montovaný dům není problém. Jen aby ho v budoucnu bylo kam postavit. Arch. návrh: Martin Stieber, Realizace: PENATUS s.r.o., Foto: Martin Zeman. Prohlédněte si tento dům.

Udržitelný dům ve zkratce


Návrh

Udržitelný návrh zohledňuje začlenění do krajiny/urbanismus, orientaci budovy, využití přirozeného světla, minimalizaci světla umělého, efektivní větrání, ideální izolaci, solární zisky a tepelné ztráty, eliminaci klimatizace, způsoby vytápění a ohřevu teplé vody, šetrné hospodaření s vodou, využití vody odpadní, výrobu vlastní energie z obnovitelných zdrojů ...

Výstavba

Udržitelná výstavba zahrnuje použití ekologických stavebních materiálů, minimalizaci odpadu a znečišťování okolí staveniště, efektivní využití energie a vody, minimalizuje čas výstavby.

Provoz a údržba

Udržitelný provoz a údržba zahrnují efektivní využití energie a vody, využití odpadní vody a tepla, minimalizaci odpadu a zajištění zdravého a pohodlného vnitřního prostředí pro obyvatele.

Demontáž a recyklace

Na konci životnosti budovy je důležité zajistit její snadnou demontáž a recyklaci tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí a maximalizovalo se využití stavebních materiálů.

Skrytá síla dřeva


Při pohledu na výrobní procesy a dopad na životní prostředí dřevo představuje výrazně šetrnější alternativu ve srovnání s běžnými stavebními materiály. Emise uhlíku spojené s produkcí dřeva jsou neuvěřitelně nízké, dosahující pouhých 100 kg CO2 na tunu materiálu, což je v ostrém kontrastu se zdicími materiály a ocelí, kde tyto hodnoty vystřelují k více než trojnásobku, respektive dvaceti násobku.

Globální studie, které analyzují celý životní cyklus stavebních materiálů potvrzují, že dřevo má menší negativní vliv na kvalitu vzduchu a vody, generuje méně odpadu a vyžaduje méně energie a přírodních zdrojů. Nenechme se zmást jeho skromným původem. Dřevo v sobě ukrývá sílu – jeho životnost a ztělesněná energie jsou více než třikrát lepší než u oceli, plastů či betonu. A když přijde čas na recyklaci, dřevo se stává méně náročným na zdroje a snadněji zpracovatelným.

Navíc, dřevo má tu jedinečnou vlastnost, že i jeho vedlejší produkty, jako jsou kůra a hobliny, se mohou proměnit v biopalivo. Tímto způsobem se dřevo stává nejen šetrným k životnímu prostředí, ale také soběstačným, kompenzujícím energii spotřebovanou během vlastní výroby. Je projevem úcty k Zemi, potvrzením závazku k ochraně našeho přírodního dědictví pro generace, které přijdou po nás.

DrevoaStavby.cz Pilíře udržitelné výstavby CELULOZOVÉ VLÁKNO CIUR

obr.: Z přírody si své unikátní vlastnosti vypůjčily všechny výrobky z celulózového vlákna společnosti CIUR. Pevnost, pružnost i ochranu před teplotními výkyvy dávají stromu právě vlákna celulózy. Do jejich vývoje investovala příroda půl miliardy let. CIUR ho však získává způsobem, aby ani jeden strom nemusel padnout k zemi. Celý proces výroby je pak zastřešen kvalitní technologií s odpovědností k přírodě a k trvalé udržitelnosti pro budoucí generace. Pokud by byly všechny nové domy izolovány foukanou celulózou, odstranilo by to každý rok miliony tun nepotřebného papíru. Foto: CIUR

Pilíře udržitelné výstavby


Dřevo a dřevostavba sama o sobě však dům udržitelným neudělá. Pro stavební projekty je k dispozici mnoho materiálů, technologií a řešení, z nichž každý má své klady a zápory a každý může přispět k udržitelnosti budovy. Pro inspiraci budoucím stavebníkům mohou posloužit dále uvedené indikátory.

1. Materiály šetrné k životnímu prostředí

Při stavbě budov se klade důraz využívání materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Tyto materiály se vyznačují minimalizovanou uhlíkovou stopou a mají potenciál k recyklaci i opětovnému využití. Hodnocení výrobku v tomto ohledu je obsaženo v Environmentálním prohlášení o produktu (EPD).

2. Krátký dodavatelský řetězec – optimalizace logistiky staveniště

V kontextu udržitelnosti staveb je nezbytné zvážit dopad, který má proces dopravy stavebních materiálů na okolní přírodu. Stavby by měly využívat materiály, které jsou místně dostupné a/anebo jsou z udržitelných zdrojů. Využití lokálních subdodavatelů a zkrácení dodavatelských vzdáleností vede k redukci transportních nákladů a k poklesu emisí způsobených přepravou materiálů k místu stavby. Upřednostňovat by se měli ti dodavatelé stavebních materiálů a stavitelé, kteří kladou důraz na efektivní logistiku a minimalizaci emisí skleníkových plynů.

DrevoaStavby.cz Pilíře udržitelné výstavby Eko Modular dům

obr.: Technologie montovaných, a především modulárních domů koresponduje s myšlenkou udržitelnosti a oběhové ekonomiky. Od samého počátku jsou takové stavby navrhovány s myšlenkou, že může dojít k potřebě jejich „rozmontování" či přemístění a architekt či projektant tak musí myslet dokonce nad rámec průběhu životního cyklu. Dalším indikátorem udržitelnosti je založení stavby na zemních vrutech, tedy stavba se obejde bez mokrých procesů, respektive zcela bez betonu. Foto: Eko modular
Přečtěte si o výhodách modulárního domu.

3. Minimalizace vlivu na přírodní krajinu

Principy ekologicky šetrné výstavby zdůrazňují potřebu integrace nově vznikajících staveb do přirozeného prostředí, přirozeným způsobem. U těchto objektů je kladen důraz na design, který minimálně narušuje okolní krajinu a biodiverzitu. Tento přístup zahrnuje respektování přirozených tvarů krajiny, ochranu stávající zeleně a v případě urbanizovaných oblastí harmonické začlenění nové stavby do kontextu sousedních budov. Rovněž se využívají stavební techniky, které minimalizují erozi půdy a odtok vody a samo sebou se minimalizuje také znečištění a odpady ze stavby.

4. Promyšlené umístění budovy

Výběr místa stavby má zásadní význam. Ekologické stavitelství přispívá k pozitivnímu dopadu nejen na bezprostřední prostředí, ale i na širší okolí. Umístění budovy v dosahu občanské infrastruktury, například hromadné dopravy, podněcuje obyvatele k menšímu využívání osobních aut. Environmentální zátěž rovněž snižuje správné rozložení zástavby – integrace nových ekologických budov do stávající urbanistické struktury namísto (pokud to lze) výstavby na okrajích obcí.

5. Energetická efektivita

Stavby, které jsou koncipovány v souladu s principy udržitelného rozvoje, kladou důraz na snižování vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Architektura zaměřená na ekologické aspekty proto musí splňovat požadavky energetické efektivity a ideálně se blížit pasivnímu, respektive aktivnímu standardu. Pro splnění těchto požadavků je klíčové nejenom projektové, ale i architektonické plánování (například preferování střídmých geometrických forem) a aplikace specifických technologických řešení, především v oblastech energetického hospodaření a obnovy energie. To může zahrnovat použití konkrétního typu izolace, správně navržených oken a dveří, energeticky účinných spotřebičů nebo využití obnovitelných zdrojů energie – ideálně soběstačně generovat elektřinu potřebnou pro svůj provoz.

6. Voda a odpady

Udržitelné budovy by měly být navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu vody a produkovaly co nejméně odpadu. Může to zahrnovat využití dešťové vody, šetrné spotřebiče a systémy pro recyklaci a kompostování.

7. Kvalita vnitřního prostředí

Budovy by měly poskytovat zdravé a pohodlné vnitřní prostředí pro své obyvatele. To zahrnuje dostatek přirozeného světla, dobré větrání a použití materiálů, které neuvolňují škodlivé látky.

8. Flexibilita a trvanlivost

Návrh budovy by měl odrážet potřebu obyvatel přizpůsobit ji měnícím se okolnostem i aspekt dlouhověkosti.

9. Sociální a ekonomický aspekt

Udržitelná výstavba zahrnuje také sociální a ekonomické aspekty, jako je dostupnost bydlení, podpora místních pracovních míst a ekonomiky a vytváření kvalitního veřejného prostoru a komunity.

10. Životní cyklus – ochrana zdrojů

Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě, zajištěna dlouhá životnost stavby a opětovné využití nebo recyklovatelnost použitých materiálů a částí po zbourání.

DrevoaStavby.cz Pilíře udržitelné výstavby interiér CLT dřevostavby 3AE

obr.: Konstrukce z CLT panelů NOVATOP včetně pohledové kvality stěn interiéru, dubová podlaha v pokoji, přírodní marmoleum v kuchyni, dřevěný nábytek, malometrážní plocha, spousta přirozeného světla a tepla díky dvěma celoproskleným stěnám, fasáda z borovice Thermowood, příprava na fotovoltaiku ... tady se prostě na udržitelných ingrediencích nešetřilo. Návrh: Ing. arch. Lukáš Pejsar / 3AE s.r.o., Realizace: 3AE s.r.o., Foto: Petr Polák.
Prohlédněte si tento dům.

Udržitelnost pro blondýny


Základy udržitelné výstavby by měly být pevné jako skála, ale šetrné jako polibky motýlů.

Environmentální udržitelnost

Je to trochu jako vařit v kuchyni a udržovat ji čistou současně. Místo toho, abyste upekli dort jako pejsek s kočičkou a nechali po sobě binec, spočítáte zásoby v lednici, optimalizujete večeři, a ještě po sobě uklidíte. Jde o to, abychom měli z čeho stavět a současně nedělali z planety odpadkový koš. Prostě, abychom si za pár lez nemuseli říct: „Oops!"

Sociální udržitelnost

Jde o velký sousedský piknik, kde je pečené kuře (nebo tofu) pro všechny, dost místa na dece a každý si může zahrát badminton. Prostě je třeba vytvářet prostředí, kde se budou lidé cítit dobře, kde budou mít chuť si popovídat se sousedy a kde společné prostory nebudou vypadat jak čekárna u zubaře.

Ekonomická udržitelnost

Asi jako když se snažíte najet na dietu, ale místo toho, abyste se vzdali čokolády navždy, najdete způsob, jak si ji občas dopřát, a zůstat přitom ve formě. Jde o to najít rovnováhu mezi tím, co chceme teď – čokoládu, a tím, co potřebujeme dlouhodobě – zdravé tělo, resp. stabilní ekonomiku, která nevyčerpá zdroje a nehodí na budoucí generace ekologickou a finanční kocovinu.

DrevoaStavby.cz Pilíře udržitelné výstavby koupelna Kaldewei

obr.: Luxus a udržitelnost se nevylučují. Luxus se projevuje v promyšleném designu, stejně jako ve vysoké úrovni produktů. Udržitelnost představuje ohleduplný přístup k přírodním zdrojům během výroby. Kombinace dlouhodobé odolnosti a možnosti opětovného zpracování je vrcholným úspěchem, neboť takové zboží potěší majitele po mnoho let, a poté může znovu vstoupit do cyklu jako zdrojový materiál, aniž by přišel o svůj kvalitativní standard. Koupací vany, umyvadla a sprchové vaničky Kaldewei jsou vyrobeny z ušlechtilé smaltované oceli, neobsahují žádné plasty, jsou mimořádně odolné a na konci svého dlouhého životního cyklu je lze 100 % recyklovat. Foto: Kaldewei CS


DaS 1 24

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 1/2024

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Zajímavosti”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop