Komfort bydlení se neustále zvyšuje, žijeme ale ve zdravém prostředí?

Komfort bydlení se neustále zvyšuje, žijeme ale ve zdravém prostředí?

Dana Jakoubková | Středa, 04. březen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Nárůst významu zdravotních požadavků ve stavebním průmyslu je v posledních letech zcela zřetelný. Příčinou akcelerace této problematiky je především snížení výměny vzduchu v interiéru v důsledku vyšší úrovně tepelné izolace budov, včetně těsnosti obálek. Kromě toho je bezpečnost výrobků významným marketingovým nástrojem při prodeji čehokoliv, domy a stavební materiály nevyjímaje. A značný podíl na tom, zda je výrobek zdravotně nezávadný, má přítomnost škodlivých chemických sloučenin. Jejich zdrojem v interiéru může být opravdu cokoliv. Tato skutečnost výrazně rozšiřuje pojem kvality bydlení i o rozměr medicínské prevence.

Účinky na zdraví

Schopnost škodlivých látek působit na zdraví se velmi liší. Rozsah a povaha zdravotního účinku závisí na mnoha faktorech, včetně úrovně expozice a délky expozice – kolik, jak dlouho a jak často je jí člověk vystaven. Je důležité si uvědomit, že toxicita se liší u každé chemické látky, a i když sama jediná nemusí způsobovat obtíže, spolu s dalšími, které do uzavřeného prostoru emitují škodliviny, má potenciál způsobovat na zdraví vážné škody, počínaje únavou, sníženou výkonností, bolestmi hlavy, přes sníženou sexuální aktivitu a start latentních nemocí, až závažnějším nemocem jako alergiím, rakovině a genetickým mutacím.

Většina studií souvisejících se zdravím byla provedena na jednotlivých chemických látkách. O zdravotních účincích kombinace chemikálií je známo výrazně méně. Jedinou právně závaznou formou, stanovující limity chemických, biologických a fyzikálních ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných a pobytových místností staveb, je vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb. Ta se však netýká staveb pro bydlení. Hodnocení zatížení vnitřního ovzduší těkavými organickými látkami v obytných prostorech se řídí normou ČSN EN ISO 16000–1. Nicméně především alarmující nárůst dětských onemocnění zavdal podnět pro intenzivní výzkumy za účelem stanovení limitních hodnot koncentrací škodlivých látek v interiérech domácností.

Zdroje toxicity v interiéru

Ve vnitřním ovzduší se vyskytují stovky látek, jejichž koncentrace se výrazně liší v závislosti na charakteru zdroje:

 • Statický: stavební materiály, nátěrové hmoty, lepidla, ochranné prostředky na dřevo, barvy, odstraňovače nátěrů a jiná rozpouštědla, podlahoviny, tapety, koberce, nábytek...
 • Podmíněný aktivitami obyvatel: metabolismus, kouření, topení, vaření, domácí chemie, kosmetika, aerosolové spreje, osvěžovače vzduchu, vonné svíčky, odpuzovače hmyzu ...
 • Vnější vlivy (v důsledku větrání): silniční provoz, průmysl, skládka ...

CO2 – indikátor vydýchaného vzduchu

Oxid uhličitý je přirozenou plynnou součástí atmosférického vzduchu a nejběžnější škodlivinou ovzduší obytných budov. Jeho zdrojem je především lidský metabolismus, dýchací a termoregulační pochody, a také spalování pevných paliv. Koncentrace v interiéru je vždy vyšší než venku. Člověk nemá k jeho rozpoznání ve vzduchu receptory, ale – oproti většině VOC (viz dále) docela dobře pozná, že vzduch v místnosti je „k nedýchání". Jednak po čichu, a pak i jeho organismus mu dává poměrně brzy – opět oproti VOC, kde je i dlouhodobá expozice škodlivinám přehlédnutelná – signály v podobě únavy, bolesti hlavy, nevolností.

Koncentrace CO2 je tedy dobrým indikátorem kvality vzduchu, přičemž vyhláškou doporučené maximum je 1500 ppm (parts-per-million, počet jednotek na milion celkových jednotek). Podle koncentrace CO2 se reguluje i řízené větrání, ale také ukazuje jeho správný či špatný výkon. Ve špatně nebo cirkulačně větraných kuchyních s neodvětranými plynovými sporáky vznikají i oxidy dusíku NOx, až 50 μm.m-3 s prokazatelně karcinogenními účinky.


"Každý nevětraný interiér je třeba zapsat na černou listinu pro člověka potenciálně nebezpečného prostředí."


Větrání

Výborně zateplené a utěsněné novostavby šetří energii a dobře drží teplo. Opatření, které má přinášet energetické úspory, ale může způsobit snížení kvality vzduchu uvnitř domů, a to do té míry, že odborníci hovoří o nezdravém vnitřním prostředí či syndromu nemocných budov. Množství emisí v interiéru domu totiž úzce souvisí s větráním.

Norma uvádí, že za hodinu by se mělo vyměnit minimálně 30 procent (optimálně 50 %) objemu vzduchu v místnosti, nebo 25 m3/hod na každou osobu. Umíte si představit, že budete tak často otevírat okno? V létě prosím, ale v zimě? Navíc aby bylo větrání efektivní, musí být křížové, tedy otevřené dva otvory a tím vznikne průvan a ztráta tepla.

vetraci-jednotka-atrea-duplex-400-ec5-a-410-ecv5

Obr.: Větrací jednotka ATREA

Rozumným řešením je proto řízené větrání s možností regulace výkonu, které spojí výměnu vzduchu i s odvodem vlhkosti a případně rekuperací, která předá tepelnou energii vzduchu odpadního vzduchu čerstvému. Větrací jednotku si přitom můžete doplnit o řadu dalších vstupů a výstupů k propojení s volitelnými čidly, například čidlem koncentrace CO2 i dalších VOC látek a relativní vlhkosti. Pokud nemáte řízené větrání, lze snímač kvality vzduchu napojit i na systém domácí automatizace v rámci „chytrého domu". Ten dokáže díky vnitřní programovatelné logice nastavit vazby mezi vstupy a následně – krom jiného zařízení – automaticky ovládat i otevření oken.


codlo-skodlivych-latek-hdl-automation

Obr.: Čidlo škodlivých látek HDL Automation

Organické těkavé látky (VOC – Volatile Organic Compounds)

Těkavé organické sloučeniny se za běžných podmínek snadno vypařují a přecházejí tak do plynného stavu. Do vzduchu se uvolňují ze široké škály produktů a činností, které se vyskytují jak venku, tak v domě a v domácnosti. Patří mezi největší škodliviny vnitřního i vnějšího prostředí, přičemž zahrnují různé chemikálie, z nichž některé mohou mít krátkodobé a dlouhodobé nepříznivé účinky na zdraví.

Se zvyšující se teplotou v interiéru koncentrace mnoha VOC stoupá a trvale je až desetkrát vyšší než venku. Ve venkovním vzduchu je hlavním zdrojem emisí silniční provoz a průmysl. Ve vnitřních prostorech jsou za hlavní prameny emisí považovány stavební materiály, zařízení interiéru a metabolismus lidského těla. Pojem TVOC (total volatile organic compounds) je používán při měření vzduchu uvnitř prostoru, je indikátorem stavu vzduchu vnitřního a udává celkové množství organických komponentů.

Ve většině případů se lze použití toxických látek vyhnout. Na trhu existují bezpečnější alternativy materiálů a výrobků. Přehled výrobků bez toxických látek najdete například na webu neziskové organizace Arnika, která chrání přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace, prosazuje méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky, pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. Na webu najdete i databázi chemických laboratoří, které mohou u vás doma prověřit koncentraci emisí. Dále uvádíme tři z těch nejsledovanějších VOC.


"Větrání venkovním vzduchem sice odvádí škodliviny vzniklé v budově, ale přináší s sebou do interiéru škodliviny z venkovního ovzduší."


Bromované zpomalovače hoření (BFRs)

Kde se vyskytují: elektrická a elektronická zařízení (sporáky, pračky, počítače, budíky, televize, fény, mobily ...), plasty, nábytek (dřevotřískové konstrukce, pěnové výplně, potahové látky), koberce, podlahoviny, žárovky, zářivky, barvy, izolační a další stavební materiál. Tyto materiály často obsahují 10–20 % hmotnosti výrobku

Množství retardéru hoření v jednom výrobku závisí na typu jeho aplikace, na potřebě požární ochrany a na výrobci. V polymerních materiálech (například v plastech) je jejich obsah mezi 5 % až 30 % hmotnosti výrobku. Nejpoužívanějšími bromovanými retardanty hoření jsou penta-BDE (polyuretanové pěny), deca-BDE (polyvinylchlorid – PVC, textil) a tetrabrombisfenol A (elektronika).

Významnou cestu expozice pro člověka představuje náhodné požití prachu v domácnostech. Expozice je významná zvláště pro malé děti, protože mají obecně větší tendenci strkat si ruce a předměty do úst.

Podrobnosti:

Prospěšnost těchto látek spočívá v tom, že přispívají k požární bezpečnosti. Na druhou stranu jsou pro člověka a životní prostředí toxické. Patří mezi odolné látky se schopností bioakumulace v živých organismech i sedimentech. Zdravotní riziko představuje zejména prach, na který se zpomalovače hoření dobře vážou. Při vdechování nebo požití prachu se toxiny postupně hromadí v tkáních, což může později vést ke zdravotním komplikacím, které již byly vědecky prokázané.

Nezisková organizace zabývající se veřejným zdravím Health and Environment Alliance (HEAL) upozorňuje, s odvoláním na závěry řady studií, na prokázanou souvislost mezi zpomalovači hoření a bioakumulací, toxicitou organismu, mutagenitou, narušením endokrinního systému a karcinogenezí.

Některé zpomalovače hoření se už v důsledku prokázaného negativního vlivu na životní prostředí a zdraví člověka nesmějí používat. V Evropské unii jsou některé bromované zpomalovače hoření zakázány od roku 2006. Jejich přehled najdete na seznamu Stockholmské úmluvy, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy perzistentních organických polutantů, tedy toxických látek schopných dlouhodobě setrvávat v životním prostředí, přenášet se na velké vzdálenosti a kumulovat se v živých organismech, a který je neustále doplňován.

Řada výrobců se zpomalovačům už zcela vyhnula, jiní nahradili retardanty nehalogenovými alternativami. Nicméně, jejich použití je omezeno, protože k účinnému samozhášení je třeba k materiálu přidat až 70 procent anorganického retardantu. Spolu s předpisy však sílí tlak spotřebitelů proti halogenovaným sloučeninám obecně, včetně těch, u kterých prozatím důkazy o nepříznivých účincích nebyly prokázány (u jejich životního cyklu chybí ucelené informace o vlivu na zdraví). Není vyloučeno, že se časem také dostanou na seznam zakázaných látek, tak jako třeba až po tragické zkušenosti Československa s polychlorovanými bifenyly (PCB), které ve značné koncentraci zamořily potraviny živočišného původu, protože zvířata přišla do styku s nátěry ohradníků a jiného zemědělského vybavení. Průkazné studie totiž mohou trvat i desetiletí.

A i když k zákazu dojde, předpisy dávají výrobcům čas na přechod k dostupným alternativám i v řádu roků, jako například zpomalovač používaný do polystyrenu (HBCD) a zakázaný v roce 2013, se mohl vyrábět až do letošního roku včetně. Výrobce měl však povinnost jej od bezpečnější alternativy odlišit značkou.

Elektronika

U elektrických a elektronických zařízení, kde je zakázaný pouze jeden z mnoha druhů zpomalovačů hoření, násobí uvolňování škodlivé látky teplo, respektive zahřívání spotřebiče, a to i v režimu stand-by. Zde jsou praktickým řešením třeba zásuvky řízené „centrálním mozkem domu" v rámci systému chytré domácnosti, který je dokáže odpojit ze sítě podle nastavených priorit uživatele, ať už je to během spánku, nebo v době nepřítomnosti v místnosti či v domě.

miniserver-loxone

Obr.: Miniserver Loxone

Prach

Pokud jde o emise polétavého prachu, jsou domácnosti jako jejich původce dominantní (59 %). Řada škodlivých látek se váže na povrch prachových částic, které je snadněji dopraví do našeho dýchacího ústrojí. Zatímco větší částice zachytí horní cesty dýchací, polétavý prach s velikostí pod 10 mikrometrů proniká hlouběji a částicím do 2,5 mikrometru v průměru pak nestojí v cestě žádná bariéra. Dostane se tak až do plicních alveol.

Významným zdrojem polétavého prachu je zvíření prachu již usazeného. V domácnosti jej může způsobovat jakýkoli pohyb, ať už osob, nebo smetáku, vysávání přenosným přístrojem (odfukuje do místnosti) nebo topení na principu konvekce (vzduch nad topným tělesem je ohříván a víří prach, zvláště má-li ventilátor).

interier-obyvaci-pokoj-salava-topny-panel-fenix

Obr.: Sálavý topný panel FENIX

Naproti tomu centrální vysavač odvádí nasátý vzduch s nečistotami a alergeny mimo obytné prostory a topení na sálavém principu neohřívá vzduch, ale předměty, podlahu a stěny, a prach tedy nevíří.

centralni-vysavac-husky-condovac

Obr.: Centrální vysavač Husky Condovac

Formaldehyd – roztěkaný král

Kde se vyskytuje: močovino formaldehydové pryskyřice, které se používají jako lepidla pro dřevotřískové desky, překližky, koberce, pěnové izolace; kamenná vlna, skelná vlna, plastová okna a dveře, obklady, lepidla, rozpouštědla, mořidla, laky, barvy..., konzervanty dřeva, laminovaný nábytek, laminátové podlahy, tapety, dětské hračky, plasty, PVC ubrusy a sprchové závěsy, textilie, kosmetika, plynové kotle, cigaretový kouř...

Formaldehyd to je, mimo jiné, onen zápach „novoty", který často cítíme ze zboží, které jsme si právě přinesli z obchodu. Téměř symbolickým příkladem může být vietnamská tržnice, potažmo zboží z Číny. Nemusíte k němu ani strkat nos. Typický zápach, a teď nemyslím ten (také častý) po myšině, se line celým prostorem. Stigma si ale nese i levný nábytek z Polska.

Podrobnosti:

Formaldehyd je produktem živých buněk, vyskytuje se třeba v malém množství i v ovoci, zelenině a mase. Tato všudypřítomná, přirozeně se vyskytující organická látka slouží průmyslu jako základní surovina pro výrobu řady chemických sloučenin, včetně konzervačních a desinfekčních prostředků (v některých zemích je používán jako konzervační látka v potravinách pod označením E240; v ČR je tento zakázán). Dříve se používal i do zubních plomb. Jeho významným zdrojem je spalování organického materiálu, problematické je pak odpařování formaldehydu ze stavebního materiálu a vybavení domácností. Působením slunečního záření oxiduje na CO2.

Formaldehyd je vysoce toxický pro všechny živočichy. Jedná se o mutagenní a karcinogenní látku (1. kategorie IARC). Za normálních podmínek jde o bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, jehož nejvýznamnější expozicí je inhalace. Státní zdravotní ústav (SZÚ) udává, že příjem inhalací z vnějšího prostředí činí 2 až 40 µg za den, ale z vnitřního prostředí je to 300 až 600 µg. Kuřák, který vykouří dvacet cigaret denně, přijme navíc 800 až 1000 µg za den (kontroverzní studie prestižního lékařského časopisu New England Journal of Medicine naznačuje, že v souvislosti s formaldehydem je horší kouřit elektronické cigarety).

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb. stanovuje hygienický limit koncentrace pro vnitřní prostředí pobytových místností pro formaldehyd na 60 µg/m3. Podle Světové zdravotnické organizace je bezpečná koncentrace formaldehydu 100 µg/m3 prostoru, či jinak nižší než 0,1 mg/m3, jestliže jsme mu vystaveni po dobu delší než 30 minut. V interiérech budov s dřevotřískovými materiály ale často naměříme i koncentraci 1 000 µg/m3.

Podle normy musí být výrobek, do něhož jsou během výrobního procesu využité materiály obsahující formaldehyd, testován a klasifikován do jedné ze tří emisních tříd E0 (žádný formaldehyd), E1 nebo E2, přičemž třída E1 je třída s nejnižšími emisemi škodlivin (i když často označená jako "bez škodlivin"), která je zákonem požadována pro použití v interiéru.

Odstraňovač formaldehydu

K trvalému zkvalitnění ovzduší v interiéru přispívá i sádrokartonová deska, která aktivně odbourává emise formaldehydu. Dokáže trvale odstranit až 70 procent formaldehydu z ovzduší a neutralizovat ho na zdravotně nezávadné látky, které se následně naváží na molekuly sádry, to celé po dobu padesáti let. Účinnost desky potvrzuje i udělený certifikát ISO 16000-23. Je však nutné dodržet poměr desek k objemu místnosti. Aby tato technologie fungovala, měl by být poměr 1 m2 desek na 1 m3 objemu místnosti. Na desky je možné využít běžné difuzně otevřené barvy a tapety, nicméně dokonalou a dlouhotrvající funkci zajistí barvy co nejvíce prodyšné s co nejnižší hodnotou sd. (ekvivalentní difuzní tloušťka, která charakterizuje těsnost materiálu). Naopak nevhodné jsou nátěry na minerální bázi (vápenné, na bázi vodního skla) a hliníkové nátěry.

sadrovlaknita-deska-rigips-active-air

Obr.: Sádrokartonová deska Rigips Active Air

Na úrovni EU neexistuje jednotná norma, která by emise těkavých organických látek z výrobků regulovala:

 • Ekoznačka Ecolabel EU je značkou environmentální excelence, která se uděluje výrobkům a službám splňujícím vysoké standardy po celou dobu jejich životnosti.
 • Indoor Air Comfort Certifikát IAC zastřešuje vyhlášky EU i všech členských států a vyžaduje dodržování těch nejpřísnějších limitů pro veškeré druhy škodlivin, nejen TVOC.
 • Certifikát IAC G Indoor Air Comfort Gold splňuje vše co IAC a navíc zohledňuje limity dalších evropských certifikátů.
 • Francouzský certifikát Émissions dans l'air intérieurI je povinné označování výrobků podle množství emisí těkavých organických látek. Označení se týká izolací, podlah, podlahových krytin, tapet, obkladových materiálů, ale i barev, laků, lepidel ... Třída A+ je nejlepší hodnocení.
 • Certifikát Der Blaue Engel je jeden z nejpřísnějších certifikátů sledujících emise těkavých látek.
 • Certifikát GREEN GUARD garantuje zdravou domácnost. GREENGUARD Gold je známý též jako „dětský certifikát".
 • EMICODE podporuje ochranu spotřebitele, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v oblasti stavebních chemikálií a lepidel.
 • GUT certifikát se zaměřuje na snižování emisí těkavých organických látek z některých výrobků, například koberců.
 • The Indoor Climate Label sleduje celkové emise těkavých organických látek (TVOC) a přispívá k vývoji produktů šetrných ke kvalitě ovzduší a k pochopení vlivu výrobků a materiálů na kvalitu vnitřního vzduchu v budovách.
 • Certifikát M1 sleduje celkové emise těkavých organických látek (TVOC), emise formaldehydu a amoniaku, karcinogenní látky a zápach ve stavebních materiálech.
 • Pokud se chcete formaldehydu vyhnout úplně, pak volte výrobky s označením NA/HCHO.

Ftaláty

Používají se především jako změkčovadla do plastů, hlavně PVC. Je to ten trojúhelník s číslovkou 3, jehož přítomnost na výrobku indikuje obsah ftalátů. Pokud toto označení na výrobku chybí, neznamená to ale, že v něm ftaláty nejsou. Jediným vodítkem je informace o tom, že výrobek neobsahuje ftaláty. Ftaláty nejsou na jeho polymeru vázány chemicky a pozvolna se z výrobku uvolňují. Do krevního oběhu se pak dostávají vdechováním, sliznicemi a s potravou.

Ze čtyřiceti ftalátu je jen pár v EU zakázaných. Týkají se například dětských hraček, potravinových obalů, kosmetiky. Stavebních materiálů a vybavení domácnosti se však tyto zákazy netýkají a běžně v nich ftaláty najdete. Povinnost testovat například podlahové krytiny na ftaláty v Česku není. A aby to bylo složitější, ne každé změkčovadlo je ftalát, a ne všechna změkčovadla jsou škodlivá (mohou obsahovat třeba bioplastifikátory).

Podlaha

Pokud jde o podlahu, nelze být bez obav. Musíte se zajímat nejen o materiál, ale i o tmely, lepidla a způsob pokládky (plovoucí / lepená), bez ohledu na to, zda jde o vinyl (PVC) nebo laminát. S podlahou totiž souvisí nejenom formaldehyd, ale i ftaláty (v Česku není povinnost testovat podlahové krytiny na ftaláty) a další škodliviny. Existují certifikovaná lepidla s velmi nízkými nebo žádnými emisemi těkavých organických látek. Na jejich obalu je to uvedeno, případně označeno jako EC1.

Alternativou jsou podlahoviny vyrobené na bázi čistých termoplastických polymerů s extrémně nízkým nebo žádným obsahem organických těkavých sloučenin, bez přidaných změkčovadel a ftalátů. Nezávadné jsou i materiály na bázi lněného oleje (linoleum / marmoleum) a dalších přírodních materiálů.

U dřevěných podlah, které jsou vyrobeny z masivního dřeva, jsou podobně jako u nábytku možnými zdroji VOC pouze prostředky, jimiž bylo dřevo ošetřeno. Pokud jde o přírodní oleje a vosky, není se čeho bát.

interier-drevena-podlaha-admonter

Obr.: Dřevěná podlaha Admonter ošetřená přírodním olejem

Lehké ionty

Z hlediska biologického působení jsou pro život člověka nepostradatelné lehké záporné ionty. Čím více je ovzduší znečištěno (kouření, nedostatečné větrání, provoz obrazovek, monitorů a elektrických spotřebičů ...), tím méně iontů v ovzduší je. Zároveň čím více iontů škodliviny obalí, tím čistší máme vzduch, protože lehké se nabalením změní v těžké, a ty rychleji sedimentují. Počet lehkých iontů je tedy ukazatelem čistoty vzduchu. Pro udržení nezbytné koncentrace iontů v interiéru je obzvlášť důležité větrání. Nejmenší vliv na celkovou koncentraci atmosférických iontů ve vnitřním prostředí mají objekty z přírodních materiálů (dřevo, cihelné zdivo).

Nábytek

S nábytkem z masivního dřeva, povrchově ošetřeným přírodními oleji či vosky, neuděláte chybu. U dřevotřískového a laminovaného nábytku buďte v pozoru. Legislativa sice zaručuje nábytek v emisní třídě E1 s hodnotami pod 0,1 ppm (0,12 mg/m3), ale i zde platí pravidlo kumulace, tedy více nábytku = více škodlivin. Většina emisí se uvolní z nábytku v prvních dnech po „vybalení". Zbytek se uvolňuje postupně v řádů měsíců a let. „Česká kvalita NÁBYTEK" je atestem o použitých materiálech, které prokáží vyhovující emise formaldehydu, VOC a bezpečnosti materiálu z hlediska uživatele a jeho hygienické nezávadnosti.

interier-kuchyne-rucne-vyrobeny-dreveny-nabytek-wood4ever

Obr.: Ručně vyrobený masivní nábytek ze dřeva Wood4ever

Přirozené čističky

Rostliny mají přirozenou schopnost pohlcovat, uschovat, rozložit a odstranit toxické chemické látky, především formaldehyd (až 88 %). Jedna rostlina dokáže vyčistit zhruba 10 kubíků vzduchu za den. Nejlépe filtruje ledviník, zelenec copatý, chryzantéma a gerbera, hned za nimi palma datlová neboli datlovník laoský, fikus malolistý, dracena, monstera, břečťan a begónie, tchynin jazyk, voděnka.

Obkladové materiály

Zdravé, bezpečné a kvalitní bydlení by měly poskytovat i obkladové materiály. Ať už se jedná o sádrovláknité desky pro obklady stěn a stropů, cementovláknité desky pro obklad krbových kamen nebo dřevěné biodesky či panel CLT, vybírejte výrobce, jehož produkty splňují nejvyšší třídu A+ certifikace dle ISO 16000 na testování emisí organických těkavých látek. Desky by měly být schopné také regulovat klima v prostoru vysokým podílem makropórů v jejich jádru, přijímat přebytečnou vlhkost a vydávat ji zpět do suchého vzduchu v místnosti, nebo jej dokonce aktivně zlepšovat.

sadrovlaknita-deska-fermacell-greenline

Obr.: Sádrovláknitá deska fermacell greenline

interier-biodeska-novatop-bez-formaldehydu

Obr.: Třívrstvá biodeska NOVATOP lepená bezformaldehydovou technologií

Dřevoštěpkové desky (OSB) a MDF desky

Kvantitativně nejdůležitější výrobek mezi plošnými materiály na bázi dřeva je zpravidla vyráběn za použití dřevěných třísek a lepidla. Dřevotřískové desky jsou většinou tvořeny třemi vrstvami, přičemž prostřední vrstva s o něco většími třískami zajišťuje pevnost a krycí vrstvy s jemnými třískami vytvářejí hladký a uzavřený povrch. Povrchy na bázi melaminové pryskyřice, lamináty a většina laků jsou plně vytvrzené systémy. Sami o sobě vykazují pouze velmi nízké emise. Kromě toho brání uvolňování emisí z podkladových materiálů, takže desky s povrchovou úpravou vykazují v porovnání se surovými deskami výrazně nižší hodnoty emisí těkavých organických látek.

stavba-konstrukcni-deska-egger-osb4-bez formaldehydu

Obr.: Konstrukční deska EGGER OSB4 s pojivem bez formaldehydu

Bytový textil

Specifický předpis pro regulaci chemických látek v textiliích neexistuje. Část škodlivin je v EU regulována v rámci chemické politiky REACH, která platí pro všechny chemické látky; nikoliv pouze pro ty, které jsou používány v průmyslových postupech, ale rovněž v každodenním životě, například v čistících přípravcích, barvách a předmětech, jako jsou oděvy, nábytek a elektrická zařízení. Nařízení se proto týká většiny společností v rámci EU. Chemické látky v textilu jsou sledovány u výrobků, které získaly certifikát OEKO-tex 100, GOTS či Ekologicky šetrný výrobek.

interier-textil-koberec-mid-century-and-contemporary-design

Obr.: Vlněný kusový koberec Essential Home

Nátěrové hmoty

U nátěrů na stěny a stropy je kromě nízkých emisí těkavých organických látek (u jejich ředidel a rozpouštědel) důležitá i kvalita použitých pigmentů. K přípravkům pro venkovní prostředí jsou totiž normy benevolentnější (mohou obsahovat více těkavých sloučenin a připouštějí i pigmenty s vyšším obsahem těžkých kovů jako olovo nebo arsen). Další zásadou je dodržení teploty prostředí doporučené pro aplikaci a interval mezi jednotlivými nátěry, které mají zásadní vliv na uvolňování těkavých látek. Informace o složení k produktu najdete v bezpečnostním listu (k získání u výrobce, prodejce, většinou i na internetu). Každý výrobek musí být označen piktogramy a frázemi definujícími riziko výrobku. Řídit se můžete i některým z renomovaných certifikátů kvality zdravotně nezávadných výrobků jako například Ecolabel.

interierova-akrylatova-barva-na-steny-flugger

Obr.: Interiérová akrylátová barva na stěny Flügger


"U toxických látek je nutné brát v potaz jejich kumulativní efekt, což znamená, že jeden výrobek má sice nízkou emisivitu, ale obklopuje-li nás jich vícero, riziko negativního vlivu na zdraví se zvětšuje."


Lepidla a tmely

Zdravou domácnost ovlivňuje nejen materiál, ze kterého je vyrobená konstrukční deska, podlaha nebo nábytek, ale také přípravky použité při montáži. Lepidel je mnoho druhů – škrobová, dextrinová, bílkovinná i disperzní jsou ekologicky šetrná a zdravotně nezávadná. Problematičtější jsou lepidla na bázi organických látek a vlastní lepicí hmoty (nejčastěji syntetické pryskyřice a jejich ředidla a rozpouštědla), které jsou zdraví škodlivé. Negativním vlivům je možné se vyhnout. Základem je nepřehlížet piktogramy na obalu, které definují riziko výrobku. Jeho složení pak najdete v bezpečnostním listu. Existují i certifikovaná lepidla, tmely a další stavební chemie s velmi nízkými nebo žádnými emisemi těkavých organických látek. Jedním z certifikátů je třeba Emicode.

lepidlo-na-suche-podlahy-fermacell-tinified

Obr.: Lepidlo na suché podlahy fermacell

RAPEX – databáze nebezpečných nepotravinářských výrobků

Ftaláty v podlahách, karcinogeny v plyšácích a dětských spacích pytlech, kosmetické výrobky obsahující škodlivé chemikálie, holicí strojky, nebezpečné rádio či dětské sandálky renomované značky s obsahem dráždivých látek. To je jen pár příkladů rizikových produktů, které eviduje veřejně dostupná databáze nebezpečných výrobků RAPEX – informační systém, který upozorňuje spotřebitele na výrobky, jež mohou ohrozit jeho bezpečnost a zdraví. V databázi můžete nejen hledat dle vámi zvolených kritérií, ale také výrobek přidat, případně si můžete nechat posílat týdenní aktualizaci databáze na e-mail. Databázi najdete na spotřebitelském portálu dTest, o.p.s. Pokud vládnete angličtinou, obdobnou službu nabízí pod názvem Safety Gate web Evropské komise – www.ec.europa.eu.


"Certifikovaná ekoznačka nemusí nutně znamenat, že je výrobek co do obsahu chemických látek neškodlivý. Certifikátem se může prokázat i výrobce, který se vyhnul alespoň těm nejškodlivějším (zakázaným) chemikáliím."


Dvojsmyslné označení CE

Unijní předpisy určují výrobcům povinnost učinit jednoznačné prohlášení o tom, že výrobek splňuje všechny náležitosti daných směrnic. Bezpečnost svých výrobků pak na nich vyjadřují zkratkou CE (Conformité Européenne). Nejde tedy o značku kvality, což ovšem neznamená, že kvalitní nejsou. Splnění této povinnosti musí dovozce ověřit a distributor pak rozpoznat pravost, odlišit výrobek například od falzifikátu CE (China Export?). U výrobků s vyšším rizikem provádí kontrolu bezpečnosti nezávislá organizace pověřená státními úřady.

logo-znacka-ce

Obecná doporučení

 • Zdraví a kvalitu ovzduší vašeho domu je třeba řešit už při jednání s architektem, projektantem, stavitelem nebo dodavatelem stavebního materiálu.
 • Upřednostňujte přírodní materiály.
 • Zajímejte se o složení spotřebního zboží, volte to, které neobsahuje škodlivé látky, nebo v maximálně přípustné míře.
 • Vyhněte se výrobkům z PVC.
 • Buďte obezřetní u výrobků z recyklovaných plastů, zejména pokud byly dovozeny z jihovýchodní Asie. Například stará elektronika, která se tam masivně dováží k recyklaci, může obsahovat dnes již zakázané nebezpečné chemikálie. Ty pocházejí ze starého elektroodpadu a recyklují se i do dětských hraček a dalšího spotřebního zboží prodávaného napříč Evropou včetně České republiky. Na vině jsou mezery v evropské legislativě, které umožňují, aby recyklované výrobky na evropském trhu nedosahovaly stejných bezpečnostních standardů jako zboží z nerecyklovaného plastu.
 • Udržujte optimální tepelně-vlhkostní, odérové a elektroiontové mikroklima. Teplota vzduchu 22 °C ±2 °C, relativní vlhkost 30–65 %. Rozdíl teploty vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků by neměl být větší než 3 °C a teplota v interiéru by neměla poklesnout pod 16 °C, neboť pak se snižuje obranná schopnost organismu vůči respiračním onemocněním.
 • Do blízkosti topných těles neumisťujte pokud možno žádné předměty, tím méně takové, které by mohly být při zvýšené teplotě zdrojem emisí VOC (lakované předměty, elektroniku a podobně).
 • Omezte dlouhodobý pobytu v uzavřených prostorách, eliminujte prach a účinně větrejte.

Četli jste?

elektrosmog-zareni-mozek-ilustrace-dreamstime
 
zatopeny-interier-domu-voda-dreamstime
 
biologie-ekologie-kolaz-ilustrativni
 
DaS 6-2019
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Nejnovější články v kategorii “Zdravé bydlení”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop