Od osvědčení k záruce aneb proč je u firem nutná certifikace

Od osvědčení k záruce aneb proč je u firem nutná certifikace

Redakce | Středa, 13. říjen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

S rostoucí oblibou dřevostaveb vzniká i řada nových firem, které tento typ bydlení nabízejí. Odlišují se od sebe i nabízenou kvalitou, a zákazník pak stojí před rozhodnutím, podle čeho vybrat tu správnou. Je důležité, zda firma dodává certifikované výrobky, či nikoliv? Pro stavitele dřevostaveb by kvalita a bezpečnost stavby měla být v popředí zájmu, protože potenciální stavebník se řídí při výběru stavební firmy mimo jiné podle referencí – může si prohlédnout právě postavený dům, zeptat se na zkušenosti lidí, kteří v něm už bydlí.

Můžeme shrnout, že pro účely certifikace se kontroluje pět základních vlastností:

1. Odolnost a stabilita

Především potřebujete ověřit, že vámi postavená budova, obecně řečeno, nespadne nikomu na hlavu. Proto se podle platné legislativy testuje její mechanická odolnost a stabilita tak, aby se stavba nebo její část nezřítila, ani jinak nepoškodila.

2. Požární odolnost

Neméně důležitá je stabilita dřevostavby po určitou dobu nutnou k jejímu opuštění při požáru. Zkoumá se také, jestli je zajištěno omezení šíření požáru, a to jak uvnitř objektu, tak na okolní budovy.

3. Použité materiály

Tato vlastnost se označuje jako hygiena a ochrana životního prostředí. Tady se zjišťuje, jestli nejsou v materiálech obsaženy nebezpečné látky, které by budoucí obyvatelé dýchali a které by u nich vyvolaly alergie.

Proto se zkouší obsahy těkavých organických látek (VOC), obsahy formaldehydů, nebezpečných látek v lepidlech použitých například na nosníky a v deskových materiálech, které jsou součástí stěn a izolací.

4. Bezpečnost při užívání

Stavba musí být navržena tak, aby jejím obyvatelům nehrozilo zbytečné nebezpečí úrazu, třeba uklouznutím, pádem nebo zásahem elektrického proudu.

5. Ochrana proti hluku

Obvodovým pláštěm nesmí pronikat například zvuk sousedovy sekačky nebo veselá zábava dětí ve větší míře než u staveb z jiných materiálů. Úspora energií a zamezení úniku tepla.

Komentář odborníka


Věříme, že všechno děláme nejlépe, jak můžeme. Používáme ty nejlepší materiály, pracujeme s nejlepšími softwary, snažíme se zdokonalovat. Je to ale jen náš názor, proto je dobré, když naši práci posoudí ještě někdo nezávislým okem, někdo zvenku firmy.

Certifikace má částečně dopad i na marketing. Můžeme výrobky zákazníkovi nabízet s tím, že je zkontrolovala nezávislá organizace. Na práci VVÚD oceňujeme jiný úhel pohledu .

Jsou to odborníci, kteří dokážou nasbírat zkušenosti i v jiných firmách. Vyhodnotit, která varianta určitého detailu je nejlepší. Na základě těchto zkušeností dokážou proces zdokonalovat a nutit nás, abychom se zdokonalovali i my.

Naše společnost má certifikované panely pro dřevostavby, řezivo a vazníky. Navíc využíváme i osvědčení Dokument národní kvality. Máme také evropský certifikát ETA. Zahraniční zákazníci, kteří jsou sami dodavatelé dřevostaveb a odebírají od nás panely, tuto certifikaci vyžadují .

Díky certifikaci dokážeme dnes postavit i čtyřpatrové domy tak, aby splňovaly nároky na požární odolnost. Projektant si pak například vyžádá, aby měla stěna mezi byty určitou požární odolnost osvědčenou certifikátem. Cena za certifikaci není zase tak významná položka, aby se promítla do ceny stavby.

Určitě se do ní ale promítne kvalita, kterou musíme dodržet, abychom na certifikát dosáhli. Je nutné vyrábět z lepších materiálů, někde stanovené požadavky znamenají i práci navíc, takže stavba je pak dražší, ale zároveň i kvalitnější. Firmy, které certifikované nejsou, mohou některé věci ošidit a být lacinější. My bychom ale pod určitou úroveň kvality nikdy jít nechtěli.

ing-tomas-nemrava-nema-drevostavby
Ing. Tomáš Nemrava
Nema Dřevostavby s.r.o.

Kritéria posuzování shody


Všechny tyto parametry jsou posuzovány podle tzv. technických návodů, které v podstatě nahrazují neexistující normy, a které pro kontrolu dřevostaveb vytvořila pracovní skupina pro stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce.

Tato skupina je složena z odborníků z nezávislých certifikačních orgánů. Dřevařský ústav (VVÚD) je v čele s ředitelkou, Ing. Jitkou Beránkovou, Ph.D., vedoucím této skupiny. Své místo v ní mají ale i odborníci z ITC Zlín, TZÚS Praha, ČVUT a dalších výzkumných a certifikačních institucí.

Výsledkem dohody těchto odborníků je vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení. Zaměřují se na atributy, jako jsou tolerance rozměrů, vlhkost a jakost dřeva, spolehlivost konstrukce, kročejová neprůzvučnost, součinitel prostupu dřeva, posouzení šíření vlhkosti, reakce dřeva na oheň, kdy se hodnotí jeho nehořlavost či zápalnost.

U některých výrobků – zejména pro veřejné budovy – se stanovuje i udržitelné využívání přírodních zdrojů. Stavební výrobky jsou pak v souladu s těmito postupy uváděny na trh podle platného nařízení vlády číslo 163/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

drevoastavby-termokamera

obr.: Termokamera odhalí případné tepelné mosty vzniklé nejčastěji nedodržením projektu. Foto: Dřevařský ústav (VVÚD)

drevoastavby-osazeni-kominoveho-pruduchu

obr.: Osazení komínového průduchu bývá velmi často kritickým místem v jinak vzduchotěsné obálce domu. Foto: Dřevařský ústav (VVÚD)

Zkontrolovat lze panely i celou stavbu


Pro český trh pak máme ještě další dva typy certifikátů, u nichž se kontrolují samotné stavby. Prvním je certifikát Kvalitní stavba, který je ušitý na míru jedné konkrétní stavbě.

Toto osvědčení si většinou vyžádá stavebník proto, že chce mít vlastní kontrolu nad svým domem, nebo si našel firmu, která z nějakého důvodu certifikát nemá. Kontrolují se vstupní materiály, všech šest shora uvedených vlastností a prověřuje se i samotné provedení stavby včetně její průvzdušnosti.

Ta se stanovuje blower door testem, při němž se vyvolá přetlak a podtlak a zkoumá se, kudy uniká vzduch, aby se utěsnila všechna problematická místa a nedocházelo k úniku tepla.

Odborníci z Dřevařského ústavu měří také vlhkost dřeva ve stavbě, vizuálně kontrolují osazení oken a propojení na vzduchotěsnicí vrstvu. Kontrolují použité materiály, projektovou dokumentaci a porovnávají ji s reálným provedením stavby. Právě nesoulad s projektovou dokumentací uvádějí technici jako jedno z nejčastějších pochybení, s jakými se na stavbách setkávají.

Druhým vydávaným certifikátem je Dokument národní kvality (DNK), který shrnuje požadavky na certifikaci a také vymezuje pravidlo, že dohled probíhá jak u výrobce, tak i na stavbě. Pro získání tohoto dokumentu jsou potřeba dva audity za rok – jednou se provádí kontrola výroby a jednou kontrola rozestavěné stavby v předem určené fázi.

Toto posouzení provádějí technici Dřevařského ústavu pro Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD). V jejím kodexu je zakotveno, že prosazování kvalitních dřevostaveb a získání certifikátu podle DNK je podmínkou členství v tomto sdružení.

drevoastavby-zkouska-tesnosti-oken-drevostavby

obr.: Kontrola vzduchové neprůvzdušnosti oken. Foto: Dřevařský ústav (VVÚD)

drevoastavby-blower-door-test

obr.: Pomocí Blower door testu se zjišťuje vzduchotěsnost obálky, která je zárukou energetické nenáročnosti stavěného domu. Foto: Dřevařský ústav (VVÚD)

Komentář odborníka


Hlavním přínosem prováděné certifikace podle Dokumentu národní kvality DNK je pro naši společnost především kontrola systému řízení a provádění jednotlivých činností. Jedná se zjednodušeně řečeno o další nezávislý, ale velmi fundovaný a odborný úhel pohledu.

Přestože naše výrobní postupy procházejí několikastupňovým procesem kontroly, jsou v mnoha ohledech velmi podobné a to samozřejmě svádí k určité setrvačnosti a tím pádem i k případným chybám při výrobě či realizaci. Zkušenosti techniků Dřevařského ústavu jsou v tomto směru vždy velmi zajímavé a přínosné.

I naše společnost se chce ve svém vývoji neustále zlepšovat a posouvat. Dalším argumentem pro provádění certifikace je pak samozřejmě i v současné době stále častěji vyžadovaný kontrolní dohled nezávislé organizace, ať již zákazníkem, nebo jeho technickým dozorem.

Certifikace od VVÚD probíhá v rámci naší firmy vždy ve dvou oddělených částech. Jednou z nich je kontrola přípravy, projekce a výroby . Druhou pak je kontrola konkrétní realizované stavby.

S VVÚD jsme také prováděli v rámci čerpání dotačního voucheru kontrolní prohlídky a vyhodnocení náhodně vybraných staveb. Cílem bylo prověření kvality realizovaných staveb, na nichž proběhla prohlídka, a výsledným výstupem poté byl zápis se zjištěnými závadami či neshodami.

Po odstranění závad byl na každou konkrétní stavbu vystaven VVÚD certifikát Kvalitní stavba. Pro většinu našich zákazníků to byl další, významný doklad o kvalitě provedení jejich stavby, navíc vydaný nezávislou kontrolní organizací.

Součástí naší spolupráce v rámci dotačního voucheru pak bylo i provedení Blower door testu na vybraných stavbách a vypracování návrhu několika důležitých detailů.

Přestože nebyly v rámci kontrolních prohlídek shledány žádné systémové chyby, navrhli nám technici VVÚD vylepšení některých drobných detailů, což byl také jeden z hlavních cílů prováděné kontrolní činnosti . Vždyť o detailech je kvalitní dřevostavba především.

Ing. Václav Brejcha, ATRIUM, s.r.o.

Snadnější cesta k financování


Nabídnutí nejvyšší možné kvality lidem, kteří budou v dřevostavbě bydlet, je tou nejzásadnější pohnutkou, proč by měli dodavatelé o certifikaci usilovat. Kromě toho jsou tu ale i praktické důvody, které usnadňují život stavebníkům i výrobcům.

Certifikace může pomoci při získání hypotéky i dotace. Získáním certifikátu tak výrobce vychází vstříc svým zákazníkům, pro něž je pak snadnější zajistit financování budoucího bydlení.

Certifikace může být základním kamenem rozvoje pro dodavatele, který například hodlá rozšířit výrobu a potřebuje na tento krok získat další prostředky nejen ze soukromých zdrojů.

finance-stavba-domu

Autor obrázku: Martin Šandera, Zdroj: Dreamstime

Cena podložená kvalitou


Využívání postupů prací a materiálů, které mají náležité vlastnosti, jsou prověřené a certifikované, neznamená pro dodavatele dřevostaveb jít nejsnadnější a nejlevnější cestou.

Firmy však mohou lépe inovovat, expandovat, pronikat i na náročnější evropské trhy. Pro investora pak může být certifikovaný systém dřevostaveb kritériem pro výběr dodavatele.

Ovšem samozřejmě ne jediným, jeho profesionalita a reference mezi ně také patří. Možná zákazník zohlední i firemní kulturu, o níž svědčí i takové detaily, jako je pořádek na pracovišti.

drevoastavby-konstrukce-drevostavby

obr.: Stavbu lze kontrole podle Dokumentu národní kvality podrobit v jakékoliv fázi jejího vzniku. Foto: Dřevařský ústav (VVÚD)

Autor článku: Jitka Beránková


casopis-drevostavby-5-2021-titulka-228x272

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 5/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

DaS 5-2021

Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop