Zateplení dřevostavby: <small>zateplit, nebo zateplit dobře? V čem je rozdíl</small>

Zateplení dřevostavby: zateplit, nebo zateplit dobře? V čem je rozdíl

Dana Jakoubková | Pondělí, 04. listopad 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Od poloviny šedesátých let minulého století se pro zvýšení energetické účinnosti budov využívá vnější tepelněizolační kompozitní systém zvaný ve zkratce ETICS. V průběhu let prokázal svoji vysokou spolehlivost a spolu se stále se zlepšující kvalitou a výkonem se stal i na českém trhu nepostradatelným u dřevostaveb, jejichž fasáda není řešená provětrávanou mezerou.

Kompozitní systém pro vnější tepelnou izolaci ETICS (External thermal insulation composite system) nebo počesku VKZS (vnější kontaktní zateplovací systém či vnější kontaktní tepelněizolační kompozitní zateplovací systém), představuje vícevrstvou konstrukci, která je aplikována na fasádu, respektive je určena ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budovy. Jednotlivé komponenty jsou navrženy tak, aby spolupracovaly: upevnění na nosnou stěnu, tepelná izolace, výztužná vrstva i vnější omítka.

Skladbu celé konstrukce obvodového pláště včetně povrchové úpravy je proto třeba odborně ověřit tepelně technickým výpočtem a vždy by měl být zpracován prováděcí projekt, který definuje úpravu podkladní konstrukce, technologii ETICS, a to včetně tloušťky a materiálu tepelné izolace, typu omítky, způsobu a hustoty kotvení, v neposlední řadě také řešení všech konstrukčních detailů na fasádě.

certifikovane-etics-vrstvy

Obr.: Jednotlivé vrstvy certifikovaného ETICS. Ilustrace: Weber

Funkčnost zateplení

Základním úkolem ETICS je tepelná izolace. ETICS tedy především zlepšuje tepelně-technické vlastnosti konstrukce a tím snižuje spotřebu tepelné energie, spotřebu fosilních paliv, emise CO2 a ve výsledku i náklady na vytápění.

Dodatečné zateplení stěny zvyšuje povrchovou teplotu na její vnitřní straně a omezuje riziko kondenzace vlhkosti nebo vzniku plísní na jejím vnitřním povrchu. Kromě toho chrání nosnou konstrukci před atmosférickými vlivy, zejména před velmi nepříznivými účinky vlhkosti a mrazu.

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy tedy významně přispívají ke zvýšení energetické účinnosti budov. Výzkumní pracovníci Institutu Wohnen und Umwelt (Institut pro život a životní prostředí) v německém Darmstadtu pracují na předpokladu, že systém dlouhodobě sníží náklady na energii o 25 až 30 procent.

Komentář odborníka

Jsou nějaká rizika co do funkce či životnosti, pokud zateplovací prvek nezakoupím jako sestavu (kit), ale jako samostatné komponenty od různých dodavatelů, například pokud si dřevostavbu stavím sám? Vyžaduje stavební zákon ohledně kontaktního zateplení nové dřevostavby nějaká specifika?

Zákon se k volbě konkrétního zateplení ETICS nijak nevyjadřuje, v zásadě i normy pro ETICS jsou jen doporučené. Nicméně většina výrobců kompozitu zateplovacího systému má své systémy odzkoušené a tedy certifikované v akreditovaných laboratořích a podmiňují tím často i záruční podmínky. Nelze sice říci, že kombinací jednotlivých komponentů od různých dodavatelů nám to nebude fungovat; v mnoha případech může. Ale jisté riziko sem vnášíme. Pro koncového investora však bude asi mnohem důležitější ona záruka, zkráceně řešeno pokud se na stavbě zjistí nějaká závada, tak je to chyba systému, ale systém to v zásadě nebyl, když byl složen z částí, které vzájemně nemusely fungovat. Například pokud odpadává omítka jednoho výrobce tak, že nedrží na základní vrstvě výrobce jiného, tak koho můžete vinit? Maximálně sebe, že jste použila něco nevyzkoušeného, a díky různému chemickému složení jednotlivých komponentů a následným nečekaným reakcím jednotlivých složek, tak máte zbytečné problémy.

ing-karel-sedlacek-isover

Ing. Karel Sedláček, Ph.D.
vedoucí oddělení materiálově-technické podpory
Divize ISOVER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

ETICS je více než jen polystyren

Dnes má více než devadesát procent budov tepelnou izolaci z polystyrénových desek (EPS / XPS), která se také běžně označuje jako polystyren. Tepelně-technické parametry může zajišťovat ale i vrstva tvořená z většiny tuhých tepelných izolací na trhu – minerální desky (podélná orientace vláken) nebo lamely (kolmá orientace vláken), dřevovláknité desky nebo případně materiály na bázi polyuretanu, polyisokyanurátu či tvrzené fenolické pěny.

Při výběru vhodného tepelně izolačního kompozitního systému je rozhodující řada faktorů (mechanická odolnost, stabilita, statika, tloušťka kompozitu, požární bezpečnost a jiné) pro určení rozsahu, v jakém je izolační materiál vhodný pro konkrétní budovu, její umístění a způsob výstavby, jakož i její energetické cíle.

Vzhledem k tomu, že každá budova je jedinečná, i proto, že vnější tepelněizolační kompozitní systémy se hodnotí jako celek, aby bylo dosaženo energetických cílů, měl by předběžné posouzení provést vždy odborník.

Možnosti upevnění izolace

Upevnění izolačního kompozitu na nosnou stěnu může probíhat různými způsoby. Jednou z možností je připevnění ETICS ke stěně pomocí speciálního lepidla – čistě lepené systémy. Nejpoužívanější je kombinace lepidel a hmoždinek, méně pak čistě mechanická montáž „na sucho" pomocí k tomu určených speciálních hmoždinek a kotev. Použitý typ závisí na zvoleném izolačním materiálu, jeho hmotnosti a základně a na difuzních parametrech dřevěné konstrukce.

1. Difuzně uzavřená konstrukce obvodového pláště dřevostavby

difuzne-uzavrena-konstrukce-obvodoveho-plaste-drevostavby-schema

Obr.: Difúzně uzavřené dřevostavby se běžně zateplují zateplovacími systémy určenými na podklady z desek na bázi dřeva a není zde kladen důraz na jejich paropropustnost. U konstrukcí difuzně uzavřených je ze strany interiéru instalována paronepropustná vrstva – takzvaná parozábrana, a tou je zabráněno vstupu vodní páry do konstrukce. Ilustrace: Weber

2. Difuzně otevřená konstrukce obvodového pláště dřevostavby

difuzne-otevrena-konstrukce-obvodoveho-plaste-drevostavby-schema

Obr.: U difúzně otevřených konstrukcí naopak vstup vodní páry do konstrukce povolujeme a vhodnou skladbou obvodového pláště zajišťujeme, aby v konstrukci nedocházelo ke hromadění vlhkosti. Difúzně otevřené konstrukce nelze zvenčí obalit méně propustným zateplovacím systémem, než jaký je použitý v zateplované stěně. Pro difuzně otevřené systémy se například nepoužívá zateplení polystyrenem a akrylátové omítky. Ilustrace: Weber


Nedodržení certifikované skladby a stanovených pravidel pro instalaci systému ETICS může být hodnoceno jako neoprávněné umístění výrobku do stavby, potažmo vést k neoprávněnému čerpání dotací!


Chybné řešení u zateplování stěn

chybne-reseni-zateplovani-sten-isover

Správné řešení u zateplování stěn

spravne-reseni-zateplovani-sten-isover

Obr.: Na obrázcích je dobře vidět, že zateplení systémem ETICS je nutné řešit společně s tepelnou izolací soklu. Při správném řešení se nachází celá stavba, včetně základů, v chráněné oblasti, čímž jsou zajištěny minimální tepelné ztráty a maximální životnost konstrukce. S použitím soklových desek se zároveň řeší ukončení hydroizolace v soklové části, kdy již nemůže docházet ke vzlínání vlhkosti se souvisejícími problémy. Zde se používají prakticky výhradně odpovídající polystyrenové izolace. Ilustrace: Isover

Design fasády

Izolované fasády nemusí vždy vypadat stejně. K dispozici jsou četné materiály a povrchové nátěry, které umožňují vysoký stupeň individuality. Omítání a opláštění jsou dvě základní možnosti pro vytvoření vnějších stěn.

Pro první typ jsou k dispozici omítky na bázi minerálů, silikátů, umělých pryskyřic nebo silikonové pryskyřice. Lze je aplikovat na všechny povrchy a velikosti zrna. Silikátové a minerální omítky mají omezený rozsah barev, ale s dalšími dvěma alternativami jsou barvy téměř neomezené. Stejně tak je velký prostor pro různé varianty designu. Možnosti se pohybují od keramických povrchů přes kámen až po sklo.

Jistota správné montáže systému ETICS

Vzhledem k tomu, že na správné montáži sestavy ETICS jako výrobku do stavby závisí nejen jeho vlastnosti, ale ovlivňuje i vlastnosti obvodového pláště jako celku, je vhodné při výběru prováděcí firmy volit z certifikovaných dodavatelů, a v případě, že dřevostavbu „dáváte dohromady" ve spolupráci několika různých firem, není od věci zajistit si technický dozor investora.

Komentář odborníka

Má zateplení dřevostavby oproti zděnému domu nějaká specifika?

Na většině dřevostaveb, které chtějí využít výhod difuzně otevřeného systému, se používají především odvětrávané fasády. V podstatě je to nejvhodnější typ konstrukce pro zateplení dřevostavby. Výrobci minerálních izolací, které se používají jak do kompozitu ETICS, tak do provětrávaných fasád, vnímají rostoucí zájem o provětrávané fasády u dřevostaveb. Odklon od kontaktního zateplení ETICS je patrný.

Pokud se projektant nebo investor přesto rozhodne použít pro zateplení dřevostavby systém ETICS, musí počítat se speciálními kotvami se speciálním trnem, používají se jiná lepidla, než na zděné stavby. Systém musí být v každém případě certifikovaný pro dřevostavby.

Jaké nejčastější chyby lze udělat při realizaci kontaktního zateplení nové dřevostavby?

Obecně je to špatný výběr izolantu, který ve skladbě naruší správný prostup vodních par. Izolace s vysokým difuzním odporem může zapříčinit srážení vodní páry uvnitř dřevěné konstrukce, což je nepřípustné. Dále je to špatně zvolená, respektive neefektivní tloušťka izolace. U dřevostaveb lze velmi snadno dosáhnout nízkoenergetického i pasivního standardu a šetření na tloušťce izolace se v tomto případě absolutně nevyplatí. Při provádění stavby je to špatné lepení a kotvení systému – nevhodně zvolené kotvy nebo lepidlo, nedostatečný počet kotev. Velmi často vznikají nepřípustné spáry mezi jednotlivými deskami izolace, které nejsou řešeny nebo jsou řešeny špatně. Vznikají tak tepelné mosty a dřevostavba může být ohrožena kondenzací vodní páry.

Co se týká reakce a oheň, jaký je rozdíl například mezi skladbou s polystyrenem a minerální izolací?

Nejlepší třídu reakce na oheň A1/2 má minerální izolace, která je nehořlavá. Polystyren, který se pro kontaktní zateplení používaná častěji u zděných staveb, patří do třídy reakce na oheň E.

Co se týká ETICS, tak všechny systémy s minerální izolací jsou nehořlavé (A1/2), systémy s polystyrenem mohou dosáhnout maximálně třídy reakce na oheň B. Požární odolnost se hodnotí pro celou skladbu konstrukce. Nehořlavé materiály uvnitř stěn dřevostaveb, ale i na vnější straně stěny požární odolnost jednoznačně zlepšují. Hořlavé ji naopak zhoršují. Každá skladba se musí z hlediska požární odolnosti posoudit individuálně a určení této charakteristiky je předmětem souboru požárních zkoušek.

Častějším problémem, který vnímáme, jsou velké odstupové vzdálenosti dřevostaveb, pokud se na stěny používají hořlavé materiály. V praxi to znamená, že investoři jsou nuceni umístit svůj dům například dále od sousedova pozemku. Problém lze vyřešit použitím nehořlavých materiálů – obkladů a izolací.

ing-arch-marcela-kubu

Ing. arch. Marcela Kubů
výkonná ředitelka
Asociace výrobců minerální izolace

izolace-z-mineralni-vlny-desky-isover-woodsil

Obr.: Speciálně pro potřeby dřevostaveb byly vyvinuté desky Isover Woodsil z minerální vlny, které vlastnostmi naprosto zapadají do všech vnějších i vnitřních stěn či prefabrikovaných konstrukcí. Největšími přednostmi jsou nehořlavost dosahující stupeň třídy reakce na oheň A1, velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, výborná akustická pohltivost, velmi nízký difuzní odpor, ekologická a hygienická nezávadnost, dlouhá životnost i odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu. Stejně jako všechny minerální izolace v deskách umožňuje i Isover Woodsil velmi snadnou manipulaci při aplikaci. Foto: Isover

izolace-z-kamenne-vlny-dvouvrstva-deska-rockwool-frontrockmax-e

Obr.: Specifické složení pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech má dvouvrstvá deska ROCKWOOL Frontrock MAX E z kamenné vlny s podélnou orientací vláken. Velmi tuhá horní vrstva desky (označená nápisem) zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Povrchová úprava zabezpečuje dobrou přídržnost stěrkové hmoty a relativně bezpečnou montáž. Měkčí vnitřní strana se optimálně přizpůsobí povrchu fasády. Izolační deska má vynikající protipožární, výborné tepelné vlastnosti a zachovává prodyšnost stěn. Foto: ROCKWOOL

izolace-z-fenolicke-peny-kingspan-kooltherm-k5

Obr.: Do kontaktních fasádních systémů ETICS se používají i desky vyrobené válcováním tvrzené fenolické pěny. Při průchodu výrobní linkou dojde k vytvrzení izolační pěny a jejímu pevnému spojení s kompozitními foliemi či textiliemi na bázi skla, upnutými mezi válce. Pak se nekonečný pás řeže na potřebné rozměry desek. Na českém trhu je najdete například pod názvem Kingspan Kooltherm® K5. Oproti polyuretanovým i polyisokianurátovým materiálům má lepší tepelněizolační vlastnosti i třídu reakce na oheň. K výhodám desek z tvrzené fenolické pěny patří i možnost využití nejen plošně na fasádě, ale také v detailech, kde není místo na velkou tloušťku izolantu. Snadno tak vyřešíte například detailní úpravy parapetů, ostění či nadpraží okenních a dveřních otvorů. Foto: Kingspan Izolace

DaS 3-2019
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop